Visuomenės sveikata: ES priemonės

Kodėl reikalingos ES lygio priemonės

Europos Sąjungoje už sveikatos priežiūrą ir sveikatos apsaugą visų pirma yra atsakingos nacionalinės vyriausybės, tačiau ES vykdo įvairias iniciatyvas, kurios papildo valstybių narių veiksmus mažinant atskirtį ir siekiant socialiai integruotos Europos.

Dėl darbo rinkos pokyčių ir laisvo asmenų ir prekių judėjimo vidaus rinkoje būtina koordinuoti visuomenės sveikatos klausimus. ES visuomenės sveikatos politika padėjo šalims sutelkti išteklius ir spręsti bendras problemas, tokias kaip atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ar padidėjusios gyvenimo trukmės poveikis sveikatos priežiūros sistemoms.

ES sveikatos programa

ES sveikatos programa – tai finansavimo priemonė, kuria remiamas ES šalių tarpusavio bendradarbiavimas ir ES sveikatos priežiūros veiklos plėtojimas.

Naujosios 5,1 mlrd. eurų vertės sveikatos programos „ES – sveikatos labui“, patvirtintos 2021 m. kovo 25 d., prioritetai:

 Vaistai ir medicinos priemonės

Europos vaistų reguliavimo tinklas – tai Europos Komisijos, ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės vaistų reguliavimo institucijų ir Europos vaistų agentūros partnerystė, kuria siekiama užtikrinti, kad ES pacientai galėtų vartoti kokybiškus, veiksmingus ir saugius vaistus.

Specialios ES taisyklės reglamentuoja vaistus vaikams, retoms ligoms, pažangiosios terapijos produktams ir klinikiniams tyrimams. Falsifikuotų vaistų direktyva užtikrina, kad vaistai būtų saugūs ir kad prekyba vaistais būtų griežtai kontroliuojama.

2017 m. priimtuose reglamentuose dėl medicinos prietaisų ir dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nustatytos griežtesnės taisyklės siekiant užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų atsekami ir atitiktų ES pacientų saugos reikalavimus, taip pat informacijos ir etikos reikalavimus diagnostikos medicinos prietaisams.

Siekiant spręsti su medicininėmis kanapėmis susijusių mokslinių tyrimų spragas, 2019 m. EP nariai pritarė rezoliucijai, kurioje raginama leisti naudoti kanapes medicinoje ir skatinti šios srities tyrimus.

Sveikatos apsauga užsienyje

Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) yra nemokama kortelė, suteikianti teisę naudotis skubiomis sveikatos priežiūros paslaugomis laikinai viešint bet kurioje iš 28 ES valstybių, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis (kai kuriose šalyse nemokamai), kaip ir toje šalyje apdraustiems asmenims.

Sveikatingumo skatinimas, ligų gydymas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) paskirtis – stiprinti Europos apsaugos nuo infekcinių ligų priemones.

Dėl tabako vartojimo ES kasmet miršta beveik 700 tūkst. žmonių. Atnaujinta ES tabako direktyva, kuria siekiama, kad tabako gaminiai būtų mažiau patrauklūs jauniems žmonėms, įsigaliojo 2016 m. 2009 m. Tarybos rekomendacijoje dėl aplinkos be dūmų, valstybės narės raginamos apsaugoti piliečius nuo tabako dūmų poveikio viešose vietose ir darbe.

Maždaug 30 milijonų europiečių kenčia nuo retų ir sudėtingų ligų. 2017 m. įkurti Europos referencijos centrų tinklai – tai virtualūs tinklai, kuriuose dalyvauja visos Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Jų tikslas – paskatinti diskusiją apie sudėtingas arba retas ligas ir susirgimus, kuriems reikalingas labai specializuotas gydymas, žinių ir išteklių koncentracija.

Kasmet dėl antimikrobinio atsparumo ES miršta 33 tūkst. žmonių. 2017 m. priimtas kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms planas ragina didinti visuomenės informuotumą, užtikrinti geresnę higieną ir skatinti tyrimus. 2018 m. EP nariai pritarė veterinarinių vaistų taisyklių atnaujinimui, kuriomis siekiama riboti antibiotikus gyvulininkystėje ir užkirsti kelią atsparių bakterijų patekimui į maisto grandinę.

Nors skiepijimas ir toliau yra viena iš svarbiausių visuomenės sveikatos užtikrinimo priemonių, besiskiepijančių žmonių skaičius Europos Sąjungoje mažėja, o per pastaruosius dvejus metus tymai nusinešė 50 žmonių gyvybių. 2018 m. priimtame rezoliucijos projekte EP nariai paragino Komisiją siekti, kad būtų parengtas labiau suderintas visos ES skiepijimo tvarkaraštis, dalytis geriausia praktika, užtikrinti vienodą aprėptį visoje Europoje ir sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus.

Švaresnis oras, švaresnis vanduo

Kasmet Europoje dėl užteršto oro anksčiau laiko miršta kone pusė milijono žmonių.2016 m. priimtoje direktyvoje nustatytos griežtesnės penkių pagrindinių teršalų, tokių kaip azoto oksidai (NOx), išmetimo ribos, taikytinos nuo 2030 m.

ES Vandens pagrindų direktyvoje nustatoma teisinė sistema, kuria siekiama išvalyti vandenį, apsaugoti švarų vandenį ES ir užtikrinti tausų jo naudojimą iš ilgalaikės perspektyvos.

Europos maudyklų vandens kokybė užtikrinama Maudyklų vandens direktyva, o 2018 m. europarlamentarai pritarė geriamojo vandens kokybės kontrolės griežtinimui, vandens tiekimo infrastruktūros gerinimui ir jo vartojimo buteliuose mažinimui.

Saugus maistas

ES užtikrina aukšto lygio visų maisto produktų, kuriais prekiaujama ES, tiek pagamintų ES, tiek importuotų iš trečiųjų šalių, visų gamybos ir gaminių platinimo proceso etapų saugą remdamasi „nuo lauko iki stalo“ principu. 2017 m. EP nariai pritarė atnaujintoms šios srities kontrolės taisyklėms, kuriomis siekiama padidinti maisto atsekamumą, užkirsti kelią nesąžiningai verslo praktikai ir grąžinti vartotojų pasitikėjimą maisto tiekimo grandine.

ES taip pat turi griežtus reikalavimus genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimui pašaruose ir maisto produktuose, jų auginimui ir prekybai.

2019 m. sausį priėmė rezoliuciją dėl tausiojo pesticidų naudojimo, kurioje raginama paspartinti integruotosios kenkėjų kontrolės įgyvendinimą ir skatinamas alternatyvių produktų ir metodų naudojimas.

2018 m. jie pritarė naujoms ES ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo taisyklėms, kurios užtikrintų maisto kokybę, aplinkos apsaugą ir gyvūnų gerovę visoje tiekimo grandinėje.

Sveikos darbo vietos

ES teisės aktai nustato būtiniausius darbuotojų apsaugos standartus, o valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti arba nustatyti griežtesnes priemones. Yra parengta konkrečių nuostatų dėl įrangos naudojimo, nėščių ir jaunų darbuotojų apsaugos, specifinių neretai vėžį sukeliančių medžiagų, tokių kaip kancerogenai ir mutagenai, poveikio.

2018 m. EP nariai pritarė pranešimui apie po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdus. Siekiant palengvinti po ligos į darbą grįžtančių darbuotojų integraciją, pranešime siūloma taikyti lankstesnes darbo sąlygas, pavyzdžiui, galimybę dirbti nuotoliniu būdu, suteikti konsultacijas, techninę paramą bei psichologinę pagalbą.

Integruota visuomenė


Siekiant užtikrinti, kad žmonės su negalia turėtų kuo daugiau galimybių naudotis kasdieniais produktais ir paslaugomis 2019 m. EP pritarė Europos prieinamumo aktui. Pagal naujas taisykles kasdienės paslaugos ir gaminiai, kaip antai kompiuteriai, telefonai, e. prekyba ir banko paslaugos, turės būti pritaikyti neįgaliesiems