Strasbūras naujokų iš Lietuvos neišgąsdino

Inau­gu­ra­ci­nė­je Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) se­si­jo­je Stras­bū­re da­ly­vau­jan­čių nau­jų­jų Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų dro­vu­mo sind­ro­mas ne­ka­muo­ja. Jau šian­dien vie­nas jų - bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras “tvar­kie­tis” Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ke­ti­na kal­bė­ti ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Nau­jo­sios EP ka­den­ci­jos pra­džią va­kar tra­di­ciš­kai pa­ženk­li­no Stras­bū­ro fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ni­nio or­kes­tro at­lik­ta Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no De­vin­to­sios sim­fo­ni­jos „O­dė džiaugs­mui“. Pen­ki iš vie­nuo­li­kos Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų šio­je sa­lė­je Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) him­no klau­sė­si pir­mą kar­tą.

Pir­mie­ji aukš­to­sios eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos žings­niai Lie­tu­vos nau­jo­kams ne­bu­vo su­nkūs. LŽ jie ti­ki­no be­si­jau­čian­tys ga­na drą­siai, nes to­kių kaip jie nau­jos ka­den­ci­jos EP - di­des­nė da­lis. EP pir­mi­nin­ku iš ke­tu­rių kan­di­da­tų va­kar bu­vo iš­rink­tas ir anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je EP “di­ri­ga­vęs” so­cial­de­mo­kra­tas iš Vo­kie­ti­jos Mar­ti­nas Schul­zas. LŽ kal­bin­ti Lie­tu­vos at­sto­vai ne­slė­pė per slap­tą bal­sa­vi­mą pa­lai­kę bū­tent šį ži­no­mą po­li­ti­ką.

“Vi­siš­kai ki­tas mas­te­lis nei mū­sų Sei­me. Nau­jo­kui vis­kas įdo­mu”, - pir­mos die­nos įspū­džiais pa­si­da­li­jo V. Ma­zu­ro­nis. Ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je ap­ta­riant pa­sta­ro­sios Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos spren­di­mų iš­va­das jis sa­kė ke­ti­nąs kal­bė­ti Lie­tu­vai ak­tua­liu eu­ro įve­di­mo klau­si­mu. Be ki­ta ko, V. Ma­zu­ro­nis pa­si­džiau­gė “nor­ma­liais san­ty­kiais” su ki­tais Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rais. “Vi­sai ne­blo­ga ko­man­da. Ma­nau, kad prie­lai­dos dirb­ti iš­vien ti­krai di­des­nės nei bu­vu­sios ka­den­ci­jos me­tu”, - sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.

“Į­do­mu, ne­trūks­ta va­di­na­mų­jų eu­ro­des­truk­to­rių, sie­kian­čių su­griau­ti Eu­ro­pą. Bet jo­kios ga­lios jie ne­tu­ri. Prieš­in­gai, su­stip­ri­na tų svei­kų­jų jė­gų įga­lio­ji­mus”, - tei­gė li­be­ra­las An­ta­nas Guo­ga. Pa­sak jo, šiam EP mes­tas di­de­lis iš­šū­kis ir įpa­rei­go­ji­mas “sut­var­ky­ti Eu­ro­pą”. “Ma­nau, kad per pen­ke­rius me­tus re­zul­ta­tai tik­tai bus ma­to­mi”, - LŽ sa­kė A. Guo­ga. Jis pri­si­pa­ži­no ti­kin­tis, kad per šią ka­den­ci­ją Lie­tu­vos po­li­ti­kai, ypač li­be­ra­lai, gin­da­mi sa­vo ša­lies in­te­re­sus “ga­li pa­si­ro­dy­ti vi­sai ge­rai”. “Rei­kia steng­tis, kad tų žmo­nių, ku­rie pri­ima svar­bius spren­di­mus, nuo­mo­nė apie Lie­tu­vą bū­tų ge­ra”, - pa­žy­mė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras. Jis džiau­gė­si pir­ma­sis iš Lie­tu­vos ta­pęs ti­kruo­ju Vi­daus rin­kos ir var­to­to­jų ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riu. “Ma­nau, kad tai ge­ra ži­nia mū­sų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui, ku­riam vis dar trūks­ta pa­lai­ky­mo ir pa­lan­kes­nių są­ly­gų veik­ti vi­daus rin­ko­je”, - aiš­ki­no li­be­ra­las. A. Guo­gos nuo­mo­ne, to­kia koa­li­ci­ja, ko­kia da­bar yra EP – so­cial­de­mo­kra­tų, kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų, la­bai tik­tų ir Lie­tu­vo­je.

“Kol kas įspū­dis - pats 700 žmo­nių par­la­men­tas. Bū­ti jo da­li­mi ti­krai ge­ras jaus­mas”, - LŽ sa­kė kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jis ne­slė­pė, kad įdo­mu bu­vo pa­ma­ty­ti gar­siuo­sius ra­di­ka­lus, ku­rie kiek­vie­na pro­ga sten­gia­si su­kur­ti ko­kį nors šou. Kad Eu­ro­po­je bū­tų kuo dau­giau su­si­tel­ki­mo, G. Lands­ber­gis pa­brė­žė pa­lai­kęs so­cial­de­mo­kra­to M. Schul­zo kan­di­da­tū­rą. Jis vy­lė­si, kad jam teks dirb­ti Tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos ir Už­sie­nio po­li­ti­kos ko­mi­te­tuo­se.

An­trą ka­den­ci­ją EP pra­de­dan­ti so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no šį­kart jau­du­lio ir ne­ži­no­my­bės pa­ti­rian­ti kur kas ma­žiau nei prieš pen­ke­rius me­tus. “Daug kas ži­no­ma - tiek pro­ce­dū­ros, tiek tie ko­ri­do­riai, be to, ir ko­le­gos pa­žįs­ta­mi”, - LŽ sa­kė ji. Po­li­ti­kė pa­si­džiau­gė, kad EP va­do­vo rin­ki­muo­se sva­ria bal­sų dau­gu­ma bu­vo iš­rink­tas bū­tent M. Schul­zas. “At­krei­pęs dė­me­sį, kad EP dir­ba 28 skir­tin­gų vals­ty­bių ir par­ti­jų at­sto­vai, kar­tu jis pa­brė­žė, jog tu­ri­me ras­ti su­ta­ri­mą, komp­ro­mi­są ir pri­im­ti ES gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gus spren­di­mus. Rei­kia dirb­ti taip, kad bū­tų at­kur­tas pa­si­ti­kė­ji­mas ES”, - tei­gė V. Blin­ke­vi­čiū­tė.

Ry­toj bai­gę ple­na­ri­nę se­si­ją Stras­bū­re, nuo pir­ma­die­nio vi­są lie­pą eu­ro­par­la­men­ta­rai dirbs Briu­se­ly­je. Dis­ku­si­ja, ar EP po­sė­džiau­ti ne­pa­kak­tų ir vie­nos vie­tos, nes blaš­ky­ma­sis tarp dvie­jų vals­ty­bių at­siei­na mi­li­jo­nus Eu­ro­pos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, trun­ka jau se­niai. V. Blin­ke­vi­čiū­tė vy­lė­si, kad šios ka­den­ci­jos EP pa­ga­liau tars le­mia­mą žo­dį spręs­da­mas šią prob­le­mą.

LZINIOS.LT