S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - SAUSIS

10/01/2024

S&D atstovai dalyvauja EP pirmininko Davido Sassoli gyvenimo ir politinės veiklos minėjime Romoje

Antrųjų Davido Sassoli mirties metinių proga, Europos Parlamento (EP) socialistų ir demokratų frakcija organizuoja dviejų dienų vizitą Romoje Sassoli gyvenimui ir politinei veiklai paminėti.

 Programa oficialiai prasidės sausio 11 d., ketvirtadienį, 15.30 val. NAZARENO provincijos partijos būstinėje. Čia bus surengta spaudos konferenciją, kurioje dalyvaus mūsų politinės grupės prezidentė Iratxe García Pérez, provincijos lyderis Elly Schlein ir Italijos delegacijos vadovas Brando Benifei. Biuro ir delegacijų vadovų posėdis numatytas vėliau.

 Sausio 12 d., penktadienį, vyko renginys „Davido Sasolo palikimas“: Kelionė į naująją Europą vyks nuo 09.00 iki 13.00 Protomoteca salėje Kampidoglio mieste, Romos miesto taryboje.

S&D frakcijos vadovė Iratxe García Pérez sakė:

 „Prezidentas Sassoli EP atidavė visą save. Jis vadovavo EP labai sunkiais ir precedento neturinčiais pandemijos laikais. Mes labai pasiilgstame mūsų draugo Sassolio ir jo žmogiškumo, gerumo. Mes, Europos socialdemokratai, toliau dirbsime už jo ginamas vertybes: laisvę, sanglaudą, teisingumą ir solidarumą. Jo tikslas apsaugoti labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius yra mūsų visų tikslas“.


15/01/2024

Socialdemokratai siekia, kad ES sumažintų kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį 500 mln. tonų iki 2050

Europos Parlamentas ketina patvirtinti susitarimus su Europos Vadovų Taryba dėl dviejų reglamentų, kuriais siekiama gerokai sumažinti fluorintų dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimą.

 S&D frakcija atliko pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad šie gyvybiškai svarbūs teisės aktai būtų įtraukti į rinkinį „tinka 55“, kuriuo siekiama padėti Europos Sąjungai pasiekti klimato tikslus.

 Socialdemokratai pasirūpino, kad F-dujų, kurios gali būti 25 000 kartų kenksmingesnės už CO2, bus laipsniškai atsisakyta iki 2050 m. Be to, socialdemokratai sėkmingai įtraukė PFAS cheminių medžiagų apribojimus į reglamentą dėl fluorintų dujų.

 Naujajame reglamente dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, t. y. elementų, atsakingų už ozono skylę ir visuotinį atšilimą, bus numatyti laipsniško panaikinimo terminai. Taip pat buvo nuspręsta remti pramonės šakas ir darbuotojus, pereinančius prie ekologiškų alternatyvų, ypač statybų sektoriuje.

 S&D derybininkas dėl fluorintų dujų Günther Sidl pasakė:

 „Kadangi 2023 m. rekordiškai suintensyvėjjo klimato kaita, Europa turi dėti daugiau pastangų, kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Fluorintų dujų galima rasti oro kondicionavimo sistemose, šaldytuvuose ir šilumos siurbliuose, o šios nuodingos dujos labai prisideda prie klimato krizės“.

Visi darbuotojai turi būti apsaugoti: socialdemokratai reikalauja stiprinti Europos darbo inspekciją

Artėjant penktoms Europos darbo institucijos metinėms, pažymime, kad šią agentūrą reikia stiprinti siekiant užtikrinti tikrą visų Europos Sąjungos darbuotojų, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, apsaugą.

 Apie 13,5 mln. ES piliečių gyvena arba dirba kitoje valstybėje narėje, o tai dvigubai daugiau nei prieš dešimtmetį. Kadangi darbo jėgos judėjimas nuolat augo, 2019 m. buvo sukurta ELA, kurios tikslas – parama darbuotojų judėjimui tarp valstybių siekiant garantuoti sąžiningą ir veiksmingą ES darbo taisyklių ir socialinės apsaugos koordinavimą.

 Europos Parlamentas šią savaitę ketina priimti rezoliuciją, kurioje raginama stiprinti ELA įgaliojimus. ELA, kaip pažymi socialdemokratai, atlieka ypatingai svarbų vaidmenį kovoje prieš ES darbuotojų išnaudojimą. Todėl socialdemokratai palankiai vertina Tarybai pirmininkaujančios Belgijos sprendimą įtraukti šį klausimą į savo prioritetus per ateinančius šešis mėnesius.

 EP narė ir pranešėja dėl Europos darbo institucijos įgaliojimų persvarstymo Agnes Jongerius  sakė:

 „Europa yra ne tik europiečių, bet ir ne europiečių darbo vieta. Kai ES įsikūręs darbdavys nemoka savo darbuotojams atlyginimo arba su jais blogai elgiasi, tai turėtų būti skubiai ištiriama. Nesvarbu, ar darbuotojai yra europiečiai, ar ne europiečiai. Todėl yra labai svarbu stiprinti ELA ir didinti jos finansavimą“.


ES reglamentų finansinėse rinkose reforma leis apsaugoti smulkiuosius investuotojus

Persvarstyti ES teisės aktai dėl finansinių priemonių rinkų leis gerokai pagerinti smulkiųjų investuotojų apsaugą.

 Mokslo ir technologijų plėtros derybininkas dėl ES teisės aktų dėl finansinių priemonių rinkų persvarstymo Eero Heinäluoma sakė:

 „Palankiai vertiname ES teisės aktų dėl finansinių priemonių rinkų peržiūrą, kuria siekiama didinti Europos finansų rinkų skaidrumą ir teisingumą. Tikimės, kad ES valstybės narės nuosekliai taikys naujas taisykles. Socialdemokratai tvirtai remia naująsias taisykles, tame tarpe ir bendro draudimo „mokėti už pavedimų srautą“ įvedimą. Toks reguliavimas leis pažaboti situacijas, kai tarpininkai už mokestį nukreipia vartotojų investicijas į tam tikras prekybos vietas“.


16/01/2024

Socialdemokratai sieks pažaboti melagingus pareiškimus apie ekologinius gamintojų įsipareigojimus

Europos Parlamentas priims taisykles, draudžiančias vartotojus klaidinančius teiginius apie gamintojų ekologinius įsipareigojimus.

 Šiandien pirkdami vartotojai atsižvelgia į gamintojų ekologinę atsakomybę. Šiuo naujuoju įstatymu socialdemokratai pasirūpino, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo nesąžiningos veiklos, pvz., manipuliavimo netikrais ekologiniais tikslais ir tyčinio produktų galiojimo trukmės trumpinimo.

 Socialdemokratų dėka į naująjį įstatymą bus įtrauktas draudimas vartoti bendruosius teiginius apie aplinką, pvz., „nekenkia aplinkai“, „natūralus“ arba „ekologiškas“, nebent bendrovės gali įrodyti, kad teiginys tikslus. Draudimas taip pat bus taikomas komerciniams pranešimams apie prekes, turinčias dizaino savybių, kuriomis ribojamas gaminio ilgaamžiškumas. Produktai, kuriems suteikta komercinė garantija, turės etiketę, kurioje bus nurodytas jų patvarumas.

 Socialdemokratų pirmininko pavaduotoja ir EP derybininkė Biljana Borzan sakė:

 „56 proc. ES vartotojų, pirkdami prekes, atsižvelgia į aplinką. Šiuo nauju įstatymu suteikiame piliečiams galimybę pasirinkti produktus, kurie būtų tvaresni, pataisomi ir tvaresni“.


Iratxe García: Iratxe García: „Pirmininkaujanti Belgija turi pasiekti proveržį įgyvendinant ES Žaliąjį kursą“

Šiandien vykusioje plenarinėje diskusijoje socialdemokratų lyderė Iratxe García Pérez pasveikino Belgijos pirmininkavimą ES Tarybai ir pristatė socialdemokratų prioritetus ateinantiems mėnesiams.

 Iratxe García Pérez sakė:

 „Tarybai pirmininkaujanti Belgija negali sėdėti rankų sudėjusi. Turime nuosekliai ruoštis kitiems Europos Parlamento rinkimams, o tai reiškia, kad mūsų piliečiai turi matyti realius žingsnius, kurie leidžia sukurti socialinę pažangą. Reikia realių sprendimų žmonėms, kurie sustiprintų ES socialinį ramstį. Taigi privalome užtikrinti deramą darbo užmokestį, pakankamas minimalias pajamas, deramą būstą ir apmokamas stažuotes. Taip pat tikimės, kad naujai pirmininkaujanti valstybė laikysispasiekto susitarimo dėl darbo platformos direktyvos“.


17/01/2024

NE griežtam taupymui, TAIP investicijoms - metas kovoti už naujas ES fiskalines taisykles

Socialdemokratai yra pasiryžę kovoti už naujas ES fiskalines taisykles. Tikimės, kad Europos Parlamentas suteiks žalią šviesą deryboms su ES valstybėmis narėmis ir Komisija dėl ilgai lauktos ir labai reikalingos taisyklių reformos. Parlamentas ir toliau sieks, kad fiskalinės taisyklės nepažeistų žmonių teisės gyventi socialiai teisingoje visuomenėje.

 Derybos bus sunkios, tačiau socialdemokratai primygtinai reikalaus keturių pagrindinių principų: didesnio lankstumo šalims valdant savo viešuosius finansus, daugiau investicijų, didesnio dėmesio socialinėms teisėms, didesnės atsakomybės ir demokratinės bei nacionalinės atskaitomybės.

 Europos Parlamento narė ir Europos Parlamento pranešėja dėl ES fiskalinių taisyklių reformos Margarida Marques sakė:

 „Didžiuojamės savo pasiekimais parlamentinėse derybose. Galutinis kompromisas, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas, yra tvirtas ir pažangus pažadas, užtikrinantis sąžiningesnes ES fiskalines taisykles. Jos leis apsaugoti Europos žmones ir įmones nuo griežto taupymo, užtikrins investicijų pasiūlą ir socialinių teisių gynimą. Būtent to europiečiai šiuo metu ir siekia“.


Raginame likusias valstybes nares pagaliau ratifikuoti ES prekybos susitarimą su Kanada

Praėjus šešeriems metams nuo laikino ES ir Kanados ekonominio susitarimo (IEPS) įsigaliojimo, galime konstatuoti, kad susitarimas atnešė teigiamų rezultatų tiek Sąjungai, tiek Kanadai. Puikus to įrodymas – išaugusi prekyba tarp ES ir Kanados. Pavyzdžiui, 2017-2022 m. prekių eksportas iš Sąjungos į Kanadą padidėjo 47%. Be to, Europos Komisija apskaičiavo, kad nuo IEPS įsigaliojimo buvo sukurta beveik 75 000 darbo vietų, priklausančių nuo prekybos. IEPS taip pat palengvina prieigą prie svarbiausių žaliavų, kurios yra gyvybiškai svarbios Sąjungos ekologiniam perėjimui ir technologiniams tikslams.

 Tačiau IEPS ratifikavo tik 17 iš 27 valstybių narių, todėl susitarimas dar nėra visiškai įsigaliojęs.

 Todėl socialdemokrato Javier Moreno Sanchez parengtame pranešime EP ragina likusias 10 valstybių narių kuo skubiau ratifikuoti IEPS. Tai padarę galėsime žengti dar toliau, t.y. užtikrinti aukščiausius prekybos ir darnaus vystymosi standartus. Taip pat IEPS ratifikavimas leis vykdyti prekybos ir darnaus vystymosi peržiūrą ir toliau stiprinti darbo bei aplinkos teises.

 Europos Parlamento IEPS įgyvendinimo pranešėjas Javier Moreno Sanchez sakė:

 „Buvo daug nerimo dėl IEPS susitarimo, tačiau praėjus 6 metams po to, kai jis laikinai įsigaliojo 2017 m., galime teigti, kad jis tik sustiprino mūsų santykius su Kanada ir reikšmingai padėjo mums per pastarųjų metų pasaulinę sumaištį. Nuo COVID-19 iki karo su Ukraina, įdiegus IEPS, pavyko išlaikyti tvirtas tiekimo grandines, kurios padėjo abiem ekonomikoms“.

Serbams išėjus į gatves, socialdemokratai ragina ištirti kaltinimus dėl sukčiavimo rinkimuose


Šiandien EP diskutuoja apie situaciją Serbijoje po rinkimų, kuriuose buvo pastebėti sukčiavimo atvejai. Socialdemokratai paragino atlikti nepriklausomą visų pažeidimų tyrimą ir paremti tūkstančius į gatves išeinančių serbų, reikalaujančių teisingumo, demokratijos ir ateities Europoje.

 Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misijos narys Andreas SCHIEDER sakė:

 „Ilgalaikis prezidentas Aleksandaras Vučić ir jo valdančioji SNS partija turėtų išgirsti žmones, einančius į gatves protestuoti. Šiuo metu, deja, jie veikia prieš savo interesus ir kaltina niekuo dėtus tarptautinius stebėtojus. Serbijos valdžia turėtų nedvejodama ištirti pranešimus apie rinkimų pažeidimus, nutraukti dezinformacijos kampaniją ir susilaikyti nuo melagingų kaltinimų“.

 18/01/2024

Socialdemokratai pritaria naujam susitarimui dėl ES kovos su pinigų plovimu įstatymo

Socialdemokratai džiaugiasi, kad Europos Parlamentas (EP) ir ES valstybės narės sutarė dėl naujo ES kovos su pinigų plovimu įstatymo priėmimo. Socialdemokratų dėka priimtas naujas teisės aktų paketas padės išvengti skandalų, kuriuos per dažnai matėme per pastaruosius metus.

 Pagrindinis naujųjų teisės aktų tikslas – suvienodinti nacionalines taisykles, kurios yra pernelyg fragmentiškos ir blogai koordinuojamos. Tai, kaip žinia, leis užtikrinti geresnį šių taisyklių vykdymą ir sustiprinti mūsų kolektyvinę kovą su pinigų plovimu.

 Naujų taisyklių aktualumą iliustruoja keli konkretūs pavyzdžiai: itin turtingiems bus daug sunkiau plauti pinigus; taisyklės taip pat padės išvalyti futbolo sektorių bei sumažinti rizikas, susijusias su auksinių vizų sistema ES.

 EP narys ECON derybininkas dėl ES kovos su pinigų plovimu teisės aktų Eero Heinäluoma sakė:

 „Tai gera diena ES piliečiams ir įmonėms, bet bloga diena oligarchams ir teroristams. Tai tikrai būtina ir ilgai laukta reforma“.


Europos Parlamentas ragina skelbti paliaubas Gazoje ir nedelsiant paleisti įkaitus

Rezoliucijoje „humanitarinė padėtis Gazoje, paliaubų poreikis ir regioninio eskalavimo rizika“ Europos Parlamentas išreiškė tvirtą paramą paliaubų paskelbimui Gazoje ir primygtinai paragino siekti kuo greitesnio politinio Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo.

 Kaip teigiama rezoliucijoje, nuo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ užmušė 139 Izraelio ir užsienio piliečius, įskaitant 36 vaikus. Šiuo metu Gazoje tebėra 136 įkaitai. Tuo tarpu Izraelio kariuomenė nužudė daugiau kaip 23 000 palestiniečių, įskaitant 10 000 vaikų. Trisdešimt procentų visos civilinės infrastruktūros sunaikinta. Be to, žuvo daugiau kaip 140 JT darbuotojų, mažiausiai 81 žurnalistas ir daugiau kaip 600 medicinos darbuotojų bei pacientų. Tuo tarpu susirėmimuose su Izraelio kariuomene ir kolinstai Vakarų Krante žuvo 330 palestiniečių.

 Rezoliucijoje ragina kuo skubiau sustabdyti kraujo praliejimą, nedelsiant paleisti visus įkaitus ir sustiprinti politinį spaudimą atkurti dviejų valstybių sprendimą. Rezoliucijoje taip pat teigiama, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Tarptautinis Teisingumo Teismas turi prisiimti atsakomybę už visus asmenis, atsakingus už teroro aktus, tarptautinės teisės pažeidimus ir karo nusikaltimus.

 Socialdemokratų derybininkas ir nuolatinis pranešėjas Palestinos klausimais Evin Incir sakė:

 „Gazoje turi būti skelbiamos paliaubos, o Hamas turi paleisti visus vis dar laikomus įkaitus. Humanitarinė tragedija ir žiaurumai, kuriuos Gazoje sukėlė Izraelio armija, reaguodama į bjaurius „Hamas“ teroristinius išpuolius, turi būti sustabdyta“.


31/01/2024
Socialdemokratai pasirūpino, kad ES vartotojai galėtų rinktis sveikesnius pusryčius


Europos Parlamentas ir ES Taryba susitarė dėl pusryčių direktyvos. Reformavus direktyvą, Europos vartotojams bus aiškiau ženklinamas medus, vaisių sultys ir uogienės.

 Svarbiausias socialdemokratų grupės pasiekimas šiose derybose yra atsekamumo sistemos sukūrimas medaus tiekimo grandinėje. Ši sistema leis vartotojams stebėti medaus produktų kilmę. Jiems bus pateikiama skaidri, etiketėmis paženklinta, informaciją. Ši sistema taip pat prisidės prie didesnės atskaitomybės medaus rinkoje, apribodama sukčiavimą ir neteisėtą prekybą.

 Be to, atsižvelgiant į didėjantį vartotojų pageidavimą sumažinti cukraus kiekį vaisių sultyse, naujomis direktyvomis bus reikalaujame ženklinti natūraliai vaisiuose esantį cukraus kiekį. Vartotojas turi būti aiškiai informuojamas, kadangi kai kurios sultys gali būti labai saldžios, nepaisant to, kad į jas nepridėta cukraus.

 Socialdemokratai taip pat pasirūpino, kad – šalinant natūraliai susidarantį cukrų vaisių sultyse, pavyzdžiui, uogienėse, drebučiuose ar piene – nebūtų naudojami potencialiai kancerogeniniai saldikliai, pvz., aspartamas.

 Socialdemokratų derybininkas dėl pusryčių direktyvų persvarstymo Günther Sidl  sakė:

 „Vartotojai nusipelno aiškios ir tikslios informacijos apie jų vartojamus produktus. Atsekamumo sistema medaus tiekimo grandinėje ir privalomas cukraus kiekio ženklinimas leis Europos vartotojams priimti pagrįstus sprendimus dėl sveikesnio gyvenimo būdo“.


Iratxe García: „Biudžeto priėmimas negali vėluoti – jo reikia, kad Europa galėtų vykdyti savo įsipareigojimus“

Prieš  Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Parlamento socialistų ir demokratų lyderė Iratxe García sakė:

 „Tuo metu, kai Europa susiduria su įvairiomis krizėmis, lyderiai privalo parodyti atsakomybę: įsipareigoti remti Ukrainą, taip pat prisiimti atsakomybė už mūsų piliečius ir jų kasdienius poreikius.

Negali būti jokių vėlavimų priimti biudžetą, kurio reikia mūsų Sąjungai, kad ji galėtų vykdyti savo pareigas. Atnaujintas biudžetas turi užtikrinti nuolatinę ir tvirtą paramą Ukrainai prieš neprovokuotą, nepagrįstą ir neteisėtą Rusijos agresijos karą“.