S&D FRAKCIJOS NAUJIENOS - KOVAS

04/03/2024

ES biudžetas palengvins gyventojų padėtį krizių metu

Šiandien Europos Parlamento biudžeto komitetas patvirtino pranešimą dėl kitų metų ES biudžeto gairių. Pranešimas parengtas ir dėl jo deramasi vadovaujant socialistų ir demokratų frakcijos EP nariui Victor Negrescu. Socialistai ir demokratai surinko stiprią daugumą prašymui Europos Komisijai pasiūlyti metinį biudžetą su socialiniu kriterijumi kaip kompleksiniu visų politikos sričių ir priemonių finansavimo principu. Gairių priėmimas parlamento komitete yra pirmas eilinės metinės biudžeto sudarymo procedūros ES etapas. Šios gairės yra oficialus signalas, kurį Europos Parlamentas siunčia Europos Komisijai ir valstybėms narėms dėl to, ką EP nariai tikisi matyti 2025 m. ES biudžeto projekte.

 Socialistų ir demokratų EP narys ir Europos Parlamento derybininkas šiuo klausimu biudžeto komitete Victor Negrescu sakė:

 „Džiaugiuosi, kad įtikinome kitas frakcijas paremti darbą, dėl kurio vedžiau derybas Socialistų ir demokratų vardu. Nesaugaus rytojaus jausmas pernelyg paplitęs tarp europiečių visoje Europos Sąjungoje. Turime kovoti su šia baime ir patenkinti žmonių poreikius dėl daugybės iššūkių. Plintant populizmui ir daugelio dešiniųjų partijų skleidžiamoms antieuropietiškoms žinutėms, geriausias būdas įtikinti mūsų piliečius ES teikiama nauda yra užtikrinti, kad ES biudžetas aiškiai ir matomai pakeistų jų gyvenimą. Praktiškai tai reiškia prieigos prie vaistų ir sveikatos technologijų suteikimą, paramą žemės ūkiui ir kaimo vietovėms, kokybiškų darbo vietų kūrimą pažangiausiose pramonės šakose, darbo rinkos atsparumo ateičiai kūrimą pasitelkiant įgūdžių ugdymo ir talentų stiprinimo programas, taip pat Europos švietimo plano su finansiniais ištekliais, skirtais kokybiškam švietimui ir mokytojų mokymui remti, sukūrimą.“

 ES kovoja su pakuočių tarša – socialdemokratai skatina jas pakartotinai perdirbti

Šiandien Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė susitarimą dėl pagrindinio reglamento, kuriuo siekiama spręsti didėjančią Europos pakuočių atliekų krizę. Per pastarąjį dešimtmetį Europoje išmetamų pakuočių atliekų vidutiniškai padaugėjo 20%.

 Mūsų frakcija Europos Parlamente ir per vadinamąsias trišales derybas su valstybėmis narėmis atliko pagrindinį vaidmenį siekiant užtikrinti, kad pakuočių ir pakuočių atliekų reglamentas išliktų ambicingas. S&D pasisakė už tai, kad būtų dažniau pakartotinai panaudojamos atliekos, susidarančios iš vienkartinių gaminių, patobulinti perdirbimo metodai, kuriamos saugesnės pakuotės vartotojams ir apskritai sumažintas nereikalingų pakuočių skaičius. Tai bus labai svarbu siekiant bendro reglamento tikslo – iki 2040 m. 15 proc. sumažinti išmetamų pakuočių atliekų kiekį ir sumažinti su pakuočių atliekomis susijusią taršą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir sveikatos problemas.

 Socialistų ir demokratų EP narė ir derybininkė dėl pakuočių ir pakuočių atliekų reglamento Delara Burkhardt teigė:

 „Pagal įprastą scenarijų iki 2030 m. beveik 20 proc. padidės išmetamų pakuočių atliekų kiekis, ir tai nepriimtina. Pernelyg didelis išmetamų pakuočių atliekų kiekis teršia aplinką, prisideda prie visuotinio atšilimo ir kenkia sveikatai, nes pakuotėse yra „amžinų cheminių medžiagų“.“

05/03/2024

Pasiektas susitarimas dėl prievarta pagamintų produktų uždraudimo ES rinkoje

Praėjusią naktį buvo sėkmingai nuspręsta uždrausti įleisti produktus, pagamintus priverstiniu darbu, į ES rinką. Europos Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl naujojo ES teisės akto, kurio reikalavo ir kurį formulavo socialistai ir demokratai. Palankiai vertiname jo plačią taikymo sritį siekiant užtikrinti, kad jis apimtų visus produktus, pagamintus naudojant priverstinį darbą, ir aiškias nuostatas dėl kovos su priverstiniu darbu. Gera Komisijos ir valstybių narių institucinė pusiausvyra įgyvendinant teisės aktus užtikrins, kad ES šiuo klausimu pirmautų pasaulyje.

Socialistai ir demokratai su pasididžiavimu inicijavo šią kovą, siekdami sukurti tvirtą priemonę, kuri neleistų produktams, pagamintiems priverstiniu darbu, patekti į ES rinką. S&D grupės derybininkai pasiekė tvirtų nuostatų rinkti informaciją vietoje ir spręsti įmonių ar trečiųjų šalių nebendradarbiavimo problemą, taip pat visų institucijų įsipareigojimą užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai išteklių reglamentui įgyvendinti.

Pagal naująsias taisykles Komisija galės tirti priverstinio darbo atvejus už Europos Sąjungos ribų, o valstybės narės – ES viduje.

Maria-Manuel Leitão-Marques, S&D Europos Parlamento narė ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) bendrapranešėja dėl priverstinio darbo uždraudimo sakė:

„Šiandieniniu susitarimu Europos Sąjunga pagaliau turės priemonę užtikrinti, kad priverstiniu darbu pagaminti produktai nepatektų į ES bendrąją rinką. Tai buvo nuolatinis Europos Parlamento socialistų ir demokratų reikalavimas šios kadencijos metu. Tai pergalė mūsų frakcijai ir mums visiems!“

07/03/2024

Socialdemokratai ragina standartizuoti ES moterų teisių chartiją ir apsaugoti moteris visoje Europoje

Prieš Tarptautinę moters dieną Europos Parlamento socialistai ir demokratai ragina priimti ES moterų teisių chartiją – jų siūlomą projektą, kuriuo siekiama standartizuoti ir apsaugoti visų moterų teises visoje Europos Sąjungoje.

 Moterų teisių chartijos iniciatyva, pirmą kartą pristatyta Krokuvoje, Lenkijoje, yra tvirto S&D įsitikinimo, kad moterų teisės turi būti išraižytos akmenyje, kad būtų geriau apsaugotos nuo nenuilstamų kraštutinių dešiniųjų mėginimų jas pažeisti ar atimti, išraiška. Pastaraisiais metais matėme nerimą keliančią regresiją ne tik Lenkijoje, Vengrijoje ir Italijoje, bet ir visame pasaulyje, kurią skatina kraštutinių dešiniųjų vyriausybės, kurių akivaizdžiausias pavyzdys buvo de facto abortų draudimas Lenkijoje.

 S&D nepaprastai didžiuojasi tuo, ką pasiekė per šį įstatymų leidybos procesą, tik keletas iš pasiekimų pavyzdžių:

 Dėl primygtinio mūsų frakcijos spaudimo ir kampanijos ES galiausiai ratifikavo Stambulo konvenciją – visapusiškiausią tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris priemonę iki šiol;

 Priėmėme darbo užmokesčio skaidrumo direktyvą, kad moterims būtų suteikta priemonkovoti už vienodą darbo užmokestį, kam S&D vadovavo nuo pat pradžių;

 Moterų valdybose direktyva buvo priimta po dešimtmetį trukusio konservatorių blokavimo, siekianti pagerinti lyčių pusiausvyrą Europos įmonių vykdomojo direktoriaus lygmeniu;

 Per istorinį balsavimą, vykusį 2021 m. birželio mėn., Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje teigiama, kad moterų teisės ir seksualinė bei reprodukcinė sveikata ir teisės (SRHR) yra žmogaus teisės ir raginama visose valstybėse narėse dekriminalizuoti abortus;

 Susitarimas dėl pirmojo ES teisės akto, kuriuo siekiama kovoti su lytiniu smurtu (dėl kurio bus balsuojama plenariniame posėdyje balandžio mėn.), įskaitant kibernetinio lytinio smirto, pvz., kibernetinio persekiojimo, kriminalizavimą.

11/03/2024

Atblokuoti istoriniai ES teisės aktai dėl platformų darbuotojų teisių gynimo

Trečiuoju bandymu ES valstybės narės šiandien galiausiai pritarė istoriniam susitarimui dėl daugiau kaip 30 mln. platformų darbuotojų apsaugos Europos socialiniame modelyje. Šis proveržis įvyko dėl negailestingų progresyvios šeimos - socialistų ir demokratų, kurie vadovavo deryboms Europos Parlamento vardu, taip pat Ispanijos vyriausybės ir Belgijos socialinių reikalų ministro, kuris vadovavo deryboms ES valstybių narių vardu, pastangų.

S&D pirmininkas Iratxe García sakė:

 „Šiandien rašome istoriją. Pirmasis ES teisės aktas dėl darbo platformose atblokuotas dėl mūsų sunkaus darbo ir tvirto įsipareigojimo ginti socialines teises. Didelė pergalė mūsų socialinei Europai, mūsų progresyviai šeimai! Mes tai padarėme – platformų darbuotojams, geriems darbdaviams, Europos socialiniam modeliui ir ekonomikai. Tokie dideli laimėjimai yra geriausi mūsų argumentai artėjantiems rinkimams. Mes einame pasikalbėti. Mums rūpi. Mes nešame rezultatą.“


12/03/2024

Iratxe García: „Ukrainoje ir Gazoje kyla pavojus tarptautinei teisei“

Prieš kitą Europos Vadovų Tarybos susitikimą kovo 20-21 d. vykusioje plenarinėje diskusijoje Socialistų ir demokratų lyderis Iratxe García paragino Europos vadovus toliau remti Ukrainą, tuo pat metu nutraukti Gazos griovimą. Taikos konferencija, kuri sudaro sąlygas Palestinos valstybei įkurti, yra labai svarbi.

 Europos Parlamento socialistų ir demokratų pirmininkas Iratxe García sakė:

 „Turime išlaikyti tvirtą valią padėti Ukrainai. 13 sankcijų Rusijai paketų, 50 mlrd. EUR pagalba Ukrainos valstybei ir 50 000 karių mokymas yra įsipareigojimai, kurie turi būti tęsiami ir papildomi ginklais, kurių reikia Zelenskiui. 300 mlrd. EUR įšaldyto Rusijos turto naudojimas karinėms atsargoms tiekti Ukrainai yra būtinas žingsnis. Atėjo laikas didinti strateginę autonomiją kuriant naujus pajėgumus, nemažinant mūsų įsipareigojimų NATO ir jos atgrasymo galios pastangų. Būtini žingsniai – bendras karinės įrangos įsigijimas, grindžiamas vakcinų įsigijimu siekiant „išleisti daugiau, geriau ir Europoje“, ir Europos investicijų banko indėlis į bendrų gynybos pramonės projektų kūrimą.“

Europos Parlamentas pritarė ambicingam sunkvežimių ir pramonės išmetamų teršalų mažinimui

Šiandien progresyvi S&D vadovaujama dauguma sėkmingai paskatino Europos Parlamentą patvirtinti du teisės aktus, kuriais siekiama sumažinti sunkvežimių ir pramonės išmetamų kenksmingų teršalų kiekį: atitinkamai persvarstyta sunkvežimių svorio ir matmenų direktyva, siekiant suderinti krovininį transportą su Žaliuoju susitarimu, ir persvarstyta Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva.

 Taršos iš pramonės ir transporto sektorių mažinimas siekiant apsaugoti aplinką ir visuomenės sveikatą yra pagrindinis Žaliojo susitarimo aspektas, kurį S&D frakcija įtraukė į Komisijos programą kadencijos pradžioje ir dabar įgyvendina.

 Persvarstytos sunkiasvorių krovininių transporto priemonių didžiausio svorio ir matmenų taisyklės yra tvirta paskata plėsti netaršį kelių transportą, taip pat intensyvesnes daugiarūšio vežimo geležinkeliais ir laivais operacijas, kurios sudarys sąlygas tvaresniam krovinių vežimui ES.

Europos Parlamento sunkvežimių svorio ir matmenų akto pranešėja Isabel García Muñoz sakė:

 „Netaršios transporto priemonės turi tapti kelių transporto pagrindu, kad sektorius pasiektų išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslus. Naujosios taisyklės sukurs tikras paskatas įmonėms pereiti prie netaršių sunkvežimių ir padaryti krovininį kelių transportą tvaresniu ir saugesniu. Transportuodami tą patį krovinį su mažiau transporto priemonių ir mažiau kelionių, galime gerokai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. Taip pat sėkmingai siekėme griežtesnių mega sunkvežimių naudojimo taisyklių ir iš anksto įvertinome jų poveikį kelių eismo saugumui, infrastruktūrai, bendradarbiavimui įvairiarūšio transporto srityje ir aplinkai.“

 EP priėmė naujus įstatymus dėl spragų ES sankcijose pašalinimo


Šią savaitę Europos Parlamentas imasi tolesnių veiksmų, kad paremtų Ukrainą, padidindamas ES sankcijų veiksmingumą ir panaikindamas nebaudžiamumą tų, kurie pažeidžia sankcijas po Rusijos invazijos į Ukrainą.

 Šiandien per plenarinį balsavimą Europos Parlamento nariai pasirašė dėl naujų taisyklių, kurios suderins nusikalstamas veikas, susijusias su ES sankcijų ir paskesnių sankcijų pažeidimu. Šiandien ne visos valstybės narės kriminalizuoja ES sankcijų pažeidimus, o tais atvejais, kai taikoma baudžiamoji teisė, nuostatos dėl ES sankcijų pažeidimų ES šalyse labai skiriasi. Naujosios taisyklės taip pat palengvina pažeidimų visose valstybėse narėse tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą vienodu būdu.

Rytoj, kovo 13 d., trečiadienį, Europos Parlamento nariai balsuos dėl naujos ES direktyvos dėl turto susigrąžinimo ir konfiskavimo. Šia direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama veiksmingai atsekti, nustatyti, įšaldyti, konfiskuoti ir valdyti nusikalstama veikla įgytą turtą, įskaitant per ES sankcijų pažeidimus.

 ES pilietinių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto narys Thijs Reuten sakė:

 „Siekiant apsaugoti Europos vertybes ir saugumą, taikomos ES sankcijos. Sankcijų pažeidimas yra nusikaltimas ir labai svarbu, kad visos valstybės narės su jais elgtųsi vienodai. Tai, kai ES negali vieningai reaguoti, kai pažeidžiamos sankcijos, kenkia Europos solidarumui. Šiomis naujomis taisyklėmis šaliname spragas ir stipriname ES užsienio politikos priemonių rinkinį. Jos padės susilpninti Putino pozicijas Rusijos agresijos prieš Ukrainą karo kontekste.“


13/03/2024

Pirmą kartą pasaulyje priimtas reglamentas dėl dirbtinio intelekto tampa tikrove

Šiandien Europos Parlamentas plenariniame posėdyje priims pirmą pasaulyje reglamentą dėl dirbtinio intelekto (AI).

 Tai didelė pergalė mums visiems! Didėjanti dirbtinio intelekto integracija į kiekvieno asmens gyvenimą kėlė tiek susidomėjimą, tiek susirūpinimą dėl etikos ir duomenų privatumo, taip pat dėl jo poveikio darbo rinkai. Europos Parlamento socialistų ir demokratų dėka naujuoju įstatymu bus užtikrinta, kad nepaisant šios technologijos raidos, bus apsaugotos žmonių teisės.

 S&D Europos Parlamento narys ir Europos Parlamento bendrapranešėjas dirbtinio intelekto akto klausimais Brando Benifei sakė:

 „Po dvejus metus trukusio intensyvaus darbo pagaliau turime pirmą pasaulyje reglamentą dėl dirbtinio intelekto.

 Kiekviename derybų raunde, nedarydami jokių nuolaidų, socialistai ir demokratai gynė principą, kad pagrindinės teisės nusipelno stiprios ir veiksmingos apsaugos. Mes atlikome tai, ką pažadėjome.“


Žaislų sauga: vaikų sveikata – visų mūsų prioritetas

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino ES Žaislų saugos reglamentą.

 Reglamentu siekiama sumažinti pavojingų žaislų, kurie vis dar patenka į vartotojų rankas, skaičių. Europos Parlamento socialistai ir demokratai sėkmingai užtikrino, kad būtų apsaugoti ne tik vaikai iki 14 metų, bet ir su jais žaidžiantys suaugusieji ir kad internetinės prekyvietės prisiimtų atsakomybę už žaislų, kurie neatitinka būsimo reglamento, pardavimą.

 Progresyvieji taip pat prisidėjo prie: pavojingų cheminių medžiagų buvimo žaisluose taisyklių sugriežtinimo; žaisluose naudojamų alerginių kvapiųjų medžiagų didžiausių leistinų ribų sumažinimo; cheminių junginių, klasifikuojamų kaip kancerogenai, pvz., kadmis, chromas VI ir nitrozaminai, uždraudimo.

 S&D Europos Parlamento narys ir šešėlinis pranešėjas dėl Žaislų saugos reglamento Brando Benifei sakė:

 „Žaislai labai prisideda prie vaikų vystymosi. Tačiau, remiantis ES duomenimis, 2022 m. žaislai buvo vieni iš pavojingiausių ne maisto produktų ES rinkoje. Negalime rizikuoti savo vaikų sveikata! Kovojome siekdami užtikrinti, kad garsą skleidžiantys žaislai būtų suprojektuoti ir pagaminti taip, kad garsas nepakenktų vaikų klausai.“


Svarbu užtikrinti sklandžią legalios migracijos tvarką

Šiandien Europos Parlamentas priėmė peržiūrėtas vieno leidimo direktyvos taisykles, kuriomis bus pagerintos darbuotojų, atvykstančių iš ES nepriklausančių šalių, teisės. Socialistai ir demokratai vadovavo deryboms dėl vieno leidimo taisyklių persvarstymo, kad parodytų teisėtų kelių ir teisėtos migracijos naudą.

 S&D grupės nuomone, norint, kad ES reaguotų į demografinius pokyčius ir darbo rinkos trūkumą svarbiausiuose sektoriuose, būtina sąžiningomis ir teisinėmis priemonėmis pritraukti darbuotojus migrantus iš ES nepriklausančių šalių, ir tai turi teigiamą poveikį mūsų visuomenei.

 Vieno leidimo direktyvos persvarstymas šiandien buvo patvirtintas didele balsų dauguma, tik dešiniosios frakcijos, ECR ir ID frakcijos balsavo prieš naująsias taisykles. Plenarinis balsavimas vyksta po to, kai 2023 m. gruodžio mėn. Tarybai pirmininkaujant Ispanijai teisėkūros institucijos pasiekė politinį susitarimą.

 S&D Europos Parlamento narys ir pranešėjas dėl vieno leidimo direktyvos Javier Moreno Sánchez sakė:

 „Legalios migracijos priemonės, kaip antai vieno leidimo direktyva, yra abipusiai naudingos ir joms tenka labai svarbus vaidmuo skatinant saugią ir teisėtą migraciją į ES.

 Kraštutinės dešiniosios jėgos skleidžia baimę ir neapykantą migrantams, o tai kenkia esminei pažangai teisėtos migracijos srityje. Teisėta migracija yra geriausia kovos su neteisėta imigracija ir prekiautojais žmonėmis priemonė. Teisėta migracija yra būtina ir teigiama. Būtina, nes demografinės tendencijos aiškiai rodo, kad Europos Sąjungos gyventojų skaičius sparčiai mažėja ir senėja. Tai yra teigiamas dalykas, nes migrantai yra aiškus ekonominis, socialinis ir kultūrinis mūsų visuomenės praturtėjimas.“

 Svarbu sukurti investavimo priemonę, kuri skatintų socialiai teisingą, skaitmeninį ir ekologišką atsinaujinimą


Nuolatinės krizės laikais būtina nuolat spręsti svarbius socialinius, ekonominius, klimato ir saugumo uždavinius. Vienas iš jų turi būti nuolatinės investicinės priemonės socialiai teisingam ir griežtoms taupymo priemonėms atspariam ekologiniam ir skaitmeniniam perėjimui skatinti, ragina socialistai ir demokratai, kai Europos Parlamentas šiandien priims savo metinius pranešimus dėl Europos semestro.

S&D džiaugiasi, kad šiandien aptarė šiuos pagrindinius prioritetus su už užimtumą ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolas Schmit, kuris įkūnija mūsų bendrą kovą už socialinį teisingumą ir gerovę.

 Europos semestras, įvestas 2010 m. reaguojant į finansų krizę, yra fiskalinės, ekonominės, darbo ir socialinės politikos koordinavimo ES ciklas. Jo tikslas – glaudžiai koordinuoti ES valstybių narių politiką, kad ateityje būtų išvengta panašių krizių.

 Europos Parlamentas tradiciškai pateikia savo poziciją šiuo klausimu prieš Europos Komisijai priimant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas ES valstybėms narėms dėl jų fiskalinės, ekonominės, darbo ir socialinės politikos. Parlamentas priima du atskirus pranešimus – vieną dėl ekonominių aspektų, o kitą dėl užimtumo aspektų.


Suomija yra dar vienas regreso, kurį atspindi Europos liaudies partijos ir dešiniųjų radikalų sąjunga, pavyzdys.

Šiandien per plenarinę diskusiją Strasbūre su Suomijos ministru pirmininku Petteri Orpo S&D frakcijos lyderis Iratxe García griežtai kritikavo Suomijos vyriausybės vykdomas reformas. Savo kalboje García išreiškė didelį susirūpinimą, nes šios reformos skatina atleidimą iš darbo, kenkia socialiniam dialogui ir riboja teisę streikuoti. Be to, Suomijos konservatyvioji vyriausybė siekia sumažinti valstybės išlaidas pensijoms, bedarbio pašalpoms, būstui ir vaiko priežiūros pašalpoms.

 Be to, S&D vadovas paklausė Orpo, ar jis didžiuojasi „valdydamas su ministru, kuris pasiskelbė naciu, arba su ministru, kuris žirklėmis rodo pasitenkinimą mažindamas žmonių pajamas ir socialinę apsaugą“.

 Europos Parlamento plenarinės diskusijos Strasbūre metu Iratxe García sakė:

 „Suomija yra dar vienas regresijos ir nuosmukio, kurį atspindi Europos liaudies partijos ir tolimiausių dešiniųjų sąjunga, pavyzdys. Pone Orpo, jūsų aljansas su kraštutine dešine yra reali grėsmė mūsų demokratijai ir Europos projektui. Todėl kyla pavojus Europos Sąjungos ateičiai.“


Socialdemokratai pasisako už palankias prekybos su Ukraina sąlygas

Išreikšdami paramą Ukrainai, socialistai ir demokratai šiandien balsavo už tolesnę ES prekybos naudą Ukrainai.

 Tačiau po šiandienos balsavimo dėl naujojo reglamento dar reikės susitarti su Taryba trišalio dialogo procedūros metu. S&D frakcija yra įsipareigojusi užbaigti derybas laiku, prieš pasibaigiant dabartinių priemonių galiojimui, kad būtų išvengta bet kokių trukdžių.

 Reaguodama į ES žemės ūkio sektoriaus išreikštą susirūpinimą, S&D frakcija ragina Europos Komisiją padidinti finansinę paramą Europos ūkininkams.

 Už tarptautinę prekybą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas ir šio dokumento šešėlinis pranešėjas Marek Belka sakė:

 „Mes esame visiškai įsipareigoję pratęsti prekybos liberalizavimo priemonę Ukrainai kitiems metams. Pagalba Ukrainai yra mūsų moralinė pareiga! Ukrainai reikia šios paramos kovojant su užpuolikais ir atkuriant ekonomiką.“


Užsitikrinome į ateitį orientuotą ES biudžeto viziją, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas žmonėms

Socialistai ir demokratai sutelkė pažangią daugumą, kad reikalautų žmonių poreikius patenkinančio Sąjungos biudžeto 2025 m.. Jie sėkmingai pasisakė už pagrindinių socialinių prioritetų, tokių kaip Europos švietimo planas, kokybiškų darbo vietų kūrimas ir parama pramonei, sveikatos priežiūros sistemoms, žemės ūkiui, ekologiniam perėjimui ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms, finansavimą. Jie taip pat pabrėžė demokratinės ir ekonominės pagalbos kaimyninėms šalims, susiduriančioms su didėjančia Rusijos autoritarinio režimo grėsmė, svarbą.

 S&D derybininkas dėl ES 2025 m. biudžeto gairių Victor Negrescu sakė:

 „Mes, socialistai ir demokratai, savo politikoje visada skiriame pagrindinį dėmesį žmonėms ir norime, kad ES biudžetas remtų švietimą, prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir lygias galimybes visiems. Džiaugiamės, kad sėkmingai pasisakėme už biudžetą, suderintą su šiais principais.“


14/03/2024

Pasiektas naujas kovos su neteisėtais šaunamaisiais ginklais etapas

Šį rytą Parlamento ir Tarybos derybininkai pasiekė susitarimą dėl taisyklių modernizavimo siekiant geriau valdyti civilinių šaunamųjų ginklų, pvz., šautuvų, pistoletų, jų komponentų ir šaudmenų, importą ir eksportą.

 Remiantis ES Komisijos skaičiavimais, daugiau kaip pusė civiliniam naudojimui Europoje skirtų šaunamųjų ginklų yra gauti neteisėtai.

 EP derybininkui Bernd Lange pavyko gerokai sugriežtinti naujas taisykles, kad būtų užtikrintas didesnis šaunamųjų ginklų importo ir eksporto skaidrumas. Taryba norėjo jas taip sunaikinti, kad didelei daliai šaunamųjų ginklų naujosios taisyklės nebebūtų taikomos. Dabar jos taikomos visiems civiliniam naudojimui skirtiems šaunamiesiems ginklams.

 Mūsų derybininkui taip pat pavyko sugriežtinti skaidrumo nuostatas. Nors valstybės narės iš pradžių norėjo keistis tik duomenimis apie šaunamųjų ginklų importą ir eksportą tarpusavyje, dabar jos turės pateikti išsamią informaciją metinėje ataskaitoje, kuri bus paskelbta viešai.

 Naujas taisykles dar reikės priimti balandžio mėn. plenariniame posėdyje.

Parlamentas ragina kasmet rinkti Europos vaikų sostinę

Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją ir Tarybą kasmet paskirti Europos vaikų sostinę.

 Remiantis Europos kultūros sostinės idėja, Europos vaikų sostinėje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama vaikams, jų teisėms ir demokratinio dalyvavimo galimybėms. Paskirti metine Europos vaikų sostine miestai turėtų aiškiai įrodyti, kad jų vaikų politika, pvz., lygių galimybių, sveiko augimo ir galimybės gauti kokybišką išsilavinimą ir švarią aplinką, yra veiksminga ir novatoriška.

 Socialistai ir demokratai mano, kad pilietinės visuomenės organizacijos ir vietos valdžios institucijos, turinčios didelę patirtį ir įžvalgą apie vaikų teises ir gerovę, turėtų tiesiogiai dalyvauti kasmetinėje vaikų sostinės atrankoje. EP nariai ketvirtadienį Strasbūre balsavo dėl rezoliucijos.

 S & D pirmininko pavaduotojas Gaby Bischoff sakė:

 „Europos vaikų sostinės perduotų svarbią žinią, kad vaikų teisės yra ES prioritetas, tačiau jos taip pat gali duoti daug daugiau naudos Europos vaikams. Europos jaunimo sostinės buvo įkurtos prieš 15 metų ir tūkstančiams jaunuolių suteikė galimybę dalytis idėjomis ir iniciatyvomis, kad pagerintų savo bendruomenes. Su Europos vaikų sostinėmis galime papildyti ir pakartoti teigiamus jaunimo sostinių veiksmus visoje Europoje.“


EPP ir kraštutinė dešinė bando sustabdyti naujos ES etikos institucijos steigimą

Šiandien, po mėnesių derybų, Pirmininkų sueiga patvirtino laikinąjį susitarimą dėl naujos ES etikos įstaigos, kuri nustatys bendrą bendradarbiavimo etikos standartų klausimais sistemą visose ES institucijose.

 Po to, kai von der Leyen Komisija pateikė silpną pasiūlymą, kuriam trūko galių ir išteklių, socialistai ir demokratai vadovavo progresyviai Parlamento daugumai, kad sustiprintų naujosios ES etikos institucijos vaidmenį ir atsakomybę.

 S&D frakcijos spaudimo dėka ES etikos įstaiga dabar atlieka konkretų penkių nepriklausomų ekspertų vaidmenį, kad jie galėtų nagrinėti atskirus interesų konfliktų atvejus ir, remdamiesi savo išvadomis, teikti rekomendacijas.

 Per derybas, taip pat ir šiandieninėje Pirmininkų sueigoje, EPP susibūrė su kraštutine teise bandydama sustabdyti naujo organo steigimą, sušvelninti jo įgaliojimus ir atidėti procesą. S&D frakcija atmetė klaidingą EPP teiginį, kad pasiūlymas įsteigti ES etikos organą, kuriam pritarė pirmininkė von der Leyen, prieštarauja teisinei valstybei.


Negalime leisti išeikvoti Sanglaudos politiką po 2027 m. nukreipiant lėšas į kitus poreikius

Šiandien socialistai ir demokratai plenariniame posėdyje balsavo už pranešimą dėl 2014-2020 m. ES sanglaudos politikos įgyvendinimo ir jo rezultatus valstybėms narėms. S&D grupei pavyko iškelti idėjas, kokia turėtų būti būsima sanglaudos politika pasibaigus dabartiniam programavimo laikotarpiui 2027 m.

 S&D Europos Parlamento narė ir derybininkė šiuo klausimu Regioninės plėtros komitete Corina Crețu sakė:

 „2014-2020 m. sanglaudos politikos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaita suteikia mums galimybę įvertinti ir apibendrinti įgytą patirtį. Mes, socialistai ir demokratai, tikime tvirta sanglaudos politika po 2027 m. kaip investicijų ir darbo vietų kūrimo politika.

 Todėl esame įsitikinę, kad šis solidarumo tarp visų ES regionų mechanizmas turėtų būti sustiprintas. Po sudėtingų pastarųjų ir tebevykstančių krizių laikų mūsų piliečių padėtis regionuose yra griežtesnė. Todėl mūsų vizija turėtų būti tvirta sanglaudos politika, prisidedanti prie teisingo, ekologiško, skaitmeninio ir socialinio perėjimo visuose regionuose. Joks regionas neturėtų būti paliktas nuošalyje.“


15/03/2024

Pasiektas istorinis susitarimas dėl atsakingo verslo elgesio

Po daugiau nei vieno mėnesio blokavimo valstybės narės galiausiai pritarė naujoms privalomoms taisyklėms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad įmonės elgtųsi atsakingai.

 Šis didžiulis laimėjimas yra svarbi Socialistų ir demokratų, kurie prieš ketverius metus inicijavo šią kovą ir vadovavo deryboms Europos Parlamento vardu, pergalė, ir Belgijos bei Ispanijos vyriausybių, kurios vadovavo deryboms ES valstybių narių vardu, pastangų rezultatas.

 Direktyva dėl išsamaus įmonių tvarumo patikrinimo bus pirmasis teisės aktas pasaulyje, įpareigojantis įmones tiek ES viduje, tiek už jos ribų prisiimti atsakomybę už savo veiklos poveikį žmogaus teisėms ir aplinkai savo remiamose įmonėse ir vertės grandinėse: vaikų darbo, darbo jėgos išnaudojimo, taršos ir biologinės įvairovės mažėjimo, be kita ko.

 S&D narė ir Europos Parlamento kruopštaus patikrinimo pranešėja Lara Wolters sakė:

 „Šiandien palankiai vertiname žinią, kad valstybės narės pagaliau atblokavo pažangius teisės aktus, pagal kuriuos įmonėms pavedama atsiskaityti už žalą, padarytą žmonėms ir planetai. Įmonės turės imtis veiksmų, kad užkirstų kelią žalai darbuotojams, bendruomenėms ir aplinkai, arba susidurs su sankcijomis.“


Susitarimas dėl Europos sveikatos duomenų erdvės paskatins inovacijas sveikatos priežiūroje, padės apsaugoti pacientų teises

Praėjusią naktį Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė laikiną susitarimą dėl naujos Europos sveikatos duomenų erdvės (EHDS).

 Teisės aktai, kuriuos Europos Komisija pasiūlė per COVID-19 pandemiją, palengvins tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams ir gydytojams ir kartu skatins mokslinius tyrimus ir inovacijas sveikatos politikos srityje. Bendra sveikatos duomenų erdvė bus vertinga priemonė siekiant geriau stebėti būsimas pandemijas ir su jomis kovoti.

 Be to, per sunkias derybas su valstybėmis narėmis ES Taryboje S&D sėkmingai apsaugojo asmens privatumo teises, užtikrindama paciento teisę atsisakyti dalytis neskelbtinais sveikatos duomenimis mokslinių tyrimų tikslais – tai S&D grupei skirta raudona linija.

 Europos Parlamento aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto S&D derybininkė Sara Cerdas sakė:

 „Dar vienas žingsnis tikros Europos sveikatos sąjungos link: pasiekėme susitarimą dėl Europos sveikatos duomenų erdvės! Šis novatoriškas reglamentavimas bus tikrai puiki proga pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, veiksmingumą ir kokybę, kartu skatins mokslinius medicininius tyrimus, visuomenės sveikatos priežiūrą ir politikos formavimą. Svarbu tai, kad ji suteikia pacientams tikrą kontrolę ir pasirinkimą dėl elektroninių sveikatos duomenų, kurie visi grindžiami tvirtomis pasitikėjimo ir saugumo garantijomis. Tai ne tik žingsnis į priekį; tai šuolis į transformacines sveikatos priežiūros inovacijas.“


19/03/2024

Atnaujintas Šengeno sienų kodeksas sustiprina laisvą judėjimą ES

Europos Parlamento vidaus reikalų komitetas, žengdamas svarbų žingsnį, balsavo už Šengeno sienų kodekso – laisvo judėjimo Šengeno erdvėje taisyklių – persvarstymą. Šiuo esminiu atnaujinimu siekiama sustiprinti Šengeno erdvę precedento neturinčių iššūkių, pvz. būsimų pandemijų, metu.

 Vadovaujant S&D frakcijai peržiūrėtos taisyklės, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas ir ES Taryba, nuspręsta, kad vidaus sienų kontrolė gali būti įgyvendinama tik išimtinėmis aplinkybėmis ir aiškiai ribotui laikotarpiui. Be to, valstybės narės turi aiškiai nurodyti priežastis, dėl kurių būtų siekiama vėl pradėti taikyti kontrolę.

 Be to, susitarimu skatinamas darnus reagavimas į didelio masto ekstremalias visuomenės sveikatos situacijas visose ES šalyse, nustatant minimalaus sienų kontrolės derinimo sistemą. Be to, peržiūrėtomis taisyklėmis užtikrinama galimybė konkrečioms esminėms keliautojų kategorijoms, įskaitant piliečius, šeimos narius ir apsaugos siekiančius asmenis, patekti į Šengeno erdvę neatsižvelgiant į aplinkybes.

 Europos Parlamento narys S&D ir pagrindinis Europos Parlamento derybininkas dėl Šengeno sienų kodekso persvarstymo Sylvie Guillaume sakė:

 „Šengeno erdvė yra vienas iš mūsų brangiausių laimėjimų, sudarančių daugiau kaip 400 mln. žmonių galimybę nevaržomai keliauti. Šiuo susitarimu apsaugojome laisvą asmenų judėjimą, kartu reaguodami į iššūkius, su kuriais Šengeno erdvė susidūrė per pastaruosius dešimt metų.“

Socialistai ir demokratai žengė istorinį žingsnį, kurdami socialiai teisingą Europą


Socialistai ir demokratai tikisi apmąstyti per pastaruosius penkerius metus užimtumo ir socialinių reikalų srityje atliktą darbą. Šiandien Europos Parlamento užimtumo komitetas kartu su už užimtumą ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolas Schmit, kuris sėkmingai pateikė daug plataus užmojo pasiūlymų, dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, apžvelgs ankstesnius įgaliojimus. Komisijos narys Schmit sugebėjo atlikti visas savo užduotis, nurodytas misijos laiške, skirtame socialinei Europai stiprinti, t. y. užduotis, kurių siekė S&D.

 Už socialinę Europą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Pedro Marques sakė:

 „Per pastaruosius penkerius metus progresyvi šeima ir toliau darė istorinę pažangą socialiai Europai kurti.

 ištikimai laikydamiesi pažadų įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, ką tik priėmėme novatorišką ES teisės aktą dėl platformų darbuotojų apsaugos. Tai tik naujausi mūsų pasiekimai.“

Balsavime dėl vaistų paketo rezultatuose matomas ryškus socialistų ir demokratų indėlis

EP nariai, vadovaujami S&D, šiandien Europos Parlamento aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komitete balsavo dėl pagrindinio „farmacijos paketo“. Jos tikslas – užtikrinti geresnę vaistų prieigą, prieinamumą ir įperkamumą Sąjungoje.

 S&D frakcija nuo 2020 m. kovo mėn. ragino sukurti Europos sveikatos sąjungą, kurios dėmesio centre būtų vaistų paketas. Pandemija atskleidė kritinį sistemos trūkumą ir skirtingas galimybes visose ES valstybėse narėse gauti vaistų, taip pat tarp turtingesnių ir neturtingesnių piliečių, o tai nepriimtina socialistams ir demokratams.

 Nepaisant intensyvaus pramonės lobizmo S&D sugebėjo derėtis dėl kompromiso, kuris pagerintų ir modernizuotų reguliavimo sistemą, taip pat ėmėsi veiksmų problemoms, susijusioms su nepakankamai aptarnaujamomis ligų sritimis ir galimybe gauti vaistų visose ES šalyse, spręsti.

 Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos komiteto S&D koordinatorius ir pagrindinis Europos Parlamento derybininkas dėl „vaistų paketo“ reguliavimo Tiemo Wölken sakė:

 „Šiandieninis komiteto balsavimas dėl „vaistų paketo“ yra žingsnis į priekį siekiant visiems Europos Sąjungos piliečiams teisingesnės, prieinamesnės sveikatos priežiūros sistemos ir tvirtesnės farmacinės sistemos. Mes, kaip frakcija, siekėme geresnės prieigos prie vaistų, kartu spręsdami tokias svarbias problemas kaip trūkumas ir atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Norint ne tik sustiprinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą, bet ir sustiprinti mūsų kolektyvinį atsparumą būsimoms sveikatos krizėms, labai reikia atnaujinti šiuos teisės aktus.“

20/03/2024

 Pasirūpinome, kad mažos ir vidutinės įmonės visoje ES būtų geriau apsaugotos

Šiandien Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas balsavo už pranešimą dėl kovos su pavėluotu mokėjimu pagal komercinius sandorius. Atnaujintu reglamentu siekiama skatinti skubių mokėjimų kultūrą ir jis bus labai svarbus tūkstančiams mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) visoje Europoje, nes joms didžiausią poveikį daro laiku neapmokamos sąskaitos faktūros. Pasak Europos Komisijos, vieną iš keturių bankrotų lėmė pavėluotas mokėjimas.

 Per derybas Europos Parlamento socialistai ir demokratai parodė, kad palaiko MVĮ, sėkmingai nustatydami mokėjimų terminus. Mūsų frakcijai taip pat pavyko išsaugoti MVĮ teisę gauti delspinigius už pavėluotą mokėjimą.

 Europos Parlamento narys S&D ir šešėlinis pranešėjas dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose Tsvetelina Penkova sakė:

 „Pavėluoti mokėjimai visada didėja krizės ir ekonomikos neramumų laikais. MVĮ yra pagrindinės šios padėties aukos, nes pavėluoti mokėjimai daro tiesioginį poveikį jų pajamoms, investicijoms, grynųjų pinigų srautams ir konkurencingumui; dėl to sutrinka didesnių bendrovių galios pusiausvyra. Todėl S&D ragina priimti reglamentą, kuris suteiktų galių mažosioms įmonėms ir apsaugotų jų teises bei konkurencingumą rinkoje!“

Privalome susitarti dėl prekybos lengvatų Ukrainai išplėtimo

Praėjusią naktį Europos Parlamento derybininkai susitarė su Taryba atnaujinti prekybinę paramą Ukrainai sustabdant importo muitus ir kvotas Ukrainos eksportui į ES iki 2025 m. birželio mėn.

 Socialistai ir demokratai palankiai vertina susitarimą, kuris padės Ukrainai ir jos ekonomikai ir kartu rimtai atsižvelgs į Europos ūkininkų išreikštą susirūpinimą. Mes buvome įsipareigoję užbaigti derybas laiku, prieš pasibaigiant dabartinių priemonių galiojimui šių metų birželio mėn. pradžioje, kad išvengtume bet kokių trukdymų.

 Naujajame ES reglamente, kurį pasiūlė Europos Komisija, numatytos automatinės apsaugos priemonės produktams, kurių eksportas iš Ukrainos į ES gerokai išaugo, t. y. paukštienai, kiaušiniams ir cukrui. Jei šių produktų importas viršys 2022 m. ir 2023 m. vidutinius kiekius, tarifai bus įvesti vėl. Vakar pasiektame susitarime EP derybininkams pavyko išplėsti taikymo sritį, kad ji apimtų keturis papildomus žemės ūkio produktus: avižas, kukurūzus, kruopas ir medų. Be to, laikotarpis, per kurį reikia imtis veiksmų prieš pradedant taikyti automatines apsaugos priemones, sutrumpinamas nuo 21 iki 14 dienų. Komisija įsipareigojo stiprinti kviečių sektoriaus stebėseną ir būti pasirengusi skubiai taikyti apsaugos priemones.“

21/03/2024

Jaunimas turėtų įsipareigoti tarnauti bendrai gerovei ir gerinti visų mūsų piliečių gyvenimą

Socialdemokratų šeima su daugiau kaip 500 jaunų europiečių Briuselyje aptaria geresnės Europos uždavinius prieš birželio 9 d. įvyksiančius ES rinkimus renginyje „Mano pasirinkimas, mano balsas“.

 Dalyvavo S&D prezidentė Iratxe García, už užimtumą ir socialines teises atsakingas Komisijos narys Nicolas Schmit, ESP pirmininkas Stefan Löfven ir demokratų partijos lyderė Elly Schlein.

 Renginio pradžioje S&D frakcijos pirmininkė Iratxe García sakė:

 „Karai Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose, kova su klimato kaita, naujas skaitmeninis amžius ir didėjanti nelygybė. Pasauliniai iššūkiai, su kuriais susiduriame, turi kažką bendro: nei viena valstybė negali su jais kovoti viena. O jūs, jaunimas, esate atsakingi už įsipareigojimus ir veiksmus, kad tarnautumėte bendrajai gerovei ir pagerintumėte visų mūsų piliečių gyvenimą.“