S&D frakcijos liepos mėnesio naujienos

Baigėsi derybų mėnesiai dėl bendrosios žemės ūkio politikos pereinamojo laikotarpio reglamentų, kurie Europos ūkininkams atneš gerų naujienų. Į susitarimą dėl perėjimo prie kitos BŽŪP moksliniams tyrimams ir plėtrai, pavyko įtraukti svarbiausius klausimus, susijusius su lėšų paskirstymu atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją. Kitame etape Europos Vadovų Taryba turi įsitikinti, ar naujas ES biudžetas yra tinkamas spręsti Europos žemės ūkio sektoriaus problemas.

Mūsų tikslas yra suteikti Europos ūkininkams stabilumą ir teisinį užtikrintumą, kol bus parengta įgyvendinti kita BŽŪP. Taip pat, įtraukti kai kuriuos naujus su rinka susijusius elementus, kurie yra labai svarbūs šiuo laikotarpiu, kuriuos apsunkino COVID-19 pandemija ir jo padariniai.

Politinis susitarimas, pasiektas birželio 30 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybose, suteikia teisinį tikrumą ūkininkams pratęsiant dabartinę BŽŪP dvejiems metams. Dabar finansavimo lygius turi suderinti valstybės narės daugiametėje 2021–2027 finansinėje programoje.

 

Europos Komisija priėmė pasiūlymus sustiprinti Europos jaunimo garantijas ir atnaujinti įgūdžių darbotvarkę. Pasinaudodami Jaunimo garantijos įgyvendinimu, Europos Parlamento socialistai ir demokratai agitavo dėl įpareigojančių kriterijų, kad jaunimui būtų suteikiamos kokybiškos darbo vietos ir stažuotės, pagrįstų rašytiniais susitarimais ir tinkamų darbo sąlygų, įskaitant socialinę apsaugą ir atlyginimą. Į šiuos kriterijus įtraukiamos ir karjeros konsultacijos, orientavimas ir tolesnis mokymas.

Dabar prasideda solidarumo kūrimas su ateities kartomis. Europos jaunimas du kartus buvo smarkiai nukentėjęs ir jie nusipelno galimybės įgyvendinti savo svajones. Visai mūsų visuomenei reikalinga jų energija ir indėlis į pertvarką, kurios reikia ES, jei ji nori įgyvendinti tvarumą. Taigi, mes turime rasti būdų jiems padėti.

Jaunimo garantija yra konkretus pavyzdys, kaip Sąjunga gali padėti pagerinti žmonių gyvenimą. Ji atsirado kaip socialdemokratų pasiūlymas dar 2012 m., todėl dabar turime jį įtvirtinti ir skirti tinkamą finansavimą.

Ši krizė negali lemti atleidimų iš bet kokių darbų ar kiekybės dėl kokybės. Europos jaunimas nusipelno tvarių darbo vietų perspektyvos, turinčios tinkamas darbo sąlygas ir galimybę pradėti kurti ateitį.

 

Teisingi mokesčiai jau daugelį metų yra viena pagrindinių socialistų ir demokratų temų. Remdamiesi savo patirtimi, mes didžiuojamės, kad Europos Parlamente įsteigėme naują nuolatinį mokesčių teisingumo pakomitetį. Tai bus tyrimų įstaiga, kuri nušvies šešėlinę piktnaudžiavimo mokesčiais praktiką, o ekspertų grupė sukurs novatoriškus mokesčių teisingumo sprendimus.

Mūsų darbas - užtikrinti sąžiningumą. Laikas baigti tebevykstančią mokesčių konkurenciją tarp valstybių narių, nes atimant išteklius ji kenkia bendram interesui. Todėl mes reikalaujame, kad ES mastu būtų nustatytas 18% minimalus mokesčio tarifas. Taip pat skaitmeniniai gigantai, tokie kaip „Amazon“, „Google“ ir „Facebook“, kurie šiuo metu nemoka beveik jokių mokesčių, pagaliau turėtų imti juos mokėti. Įmonės turi būti apmokestintos tose sferose, kuriose uždirba.

Kalbama apie pastangų, skirtų kiekvienam kurti geresnę ateitį, pusiausvyrą. ES galėtų rasti naujų išteklių, kad galėtų sumokėti už perėjimą prie tvaresnės ir teisingesnės visuomenės, nesukeldama naštos valstybėms narėms. Plastikas ir žibalas nuodija mūsų orą, vandenį ir dirvožemį, tačiau jie nėra apmokestinami taip, kaip turėtų būti. Didieji teršėjai turėtų labiau prisidėti prie šios pertvarkos, tuo tarpu namų ūkiai neturi prisiimti naštos.

 

Europos Parlamento socialistai ir demokratai pateikė drąsią ES pramonės žalos atlyginimo ir atgaivinimo strategiją. S&D frakcijos priimtame dokumente dėmesys sutelkiamas į pagrindinius aplinkos, socialinius, skaitmeninius ir finansinius klausimus, kurie bus neatsiejami nuo Europos žaliojo susitarimo įgyvendinimo.

Kaip socialistai ir demokratai, esame įsitikinę, kad Europos pramonės politikos strategija turėtų skatinti integracinę ir tvarią industrializaciją ir žymiai padidinti pramonės dalį aukštos kokybės darbo vietų ir gerovės srityje. Mes kovojame už klimato neutralumą, tvarumą, naujoves ir konkurencingumą ir reikalaujame, kad būtų užtikrinta socialinė įtrauktis, nepaliekanti likimo valiai nė vieno darbuotojo ar regiono.

Mums reikia pramonės politikos, kad galėtume visiškai įsisavinti naują skaitmeninę realybę. Mums to reikia, kad skatintume inovacijas, naudas vartotojams ir užtikrintume, kad mūsų įmonės galėtų patekti į tarptautines rinkas.

Žinoma, kaip visada, mes stengsimės, kad visose mūsų siūlomose politikose būtų laikomasi aukščiausių socialinių standartų. Juk dirbame žmonių labui!

 

S&D frakcija ragina imtis griežtesnių kovos su pinigų plovimu priemonių visoje ES, įskaitant veiksmingą sankcijų griežtinimą ir finansines baudas, kai įmonė nesilaiko įstatymų.

Kai 99% išplautų pinigų vis dar nusikaltėlių kišenėse, mes žinome, kad valstybės narės paprasčiausiai nepakankamai daro, kad tai sustabdytų. Be to, neseniai kilęs skandalas dėl „Wirecard“, kurio auditoriai atliko labai abejotiną vaidmenį, taip pat aiškiai parodo, kur veda fragmentiška priežiūra.

Priimtoje rezoliucijoje taip pat raginame skubiai reformuoti audito sektorių. Patikimas įmonių auditas yra gyvybiškai svarbi priemonė pasitikėjimui atkurti ir investuotojams apsaugoti. Tuomet, kai įmonės vis dar nesilaiko kovos su pinigų plovimu taisyklių, reikia įdiegti griežtą sankcijų sistemą, kad už netinkamą elgesį būtų baudžiama patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir skiriant piniginę nuobaudą procentine dalimi nuo apyvartos.

S&D europarlamentarai rėmia rezoliuciją, raginančią Komisiją ir valstybes nares daugiau investuoti į būtiniausias paramos paslaugas ir visiems užtikrinti vienodas ir nediskriminuojančias galimybes naudotis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. Ši rezoliucija buvo priimta po daugelio peticijų visoje Europoje, kuriose pateikta intelekto negalią patiriančių asmenų diskriminacija sveikatos pandemijos metu.

COVID-19 pandemija į dienos šviesą ištraukė nepriimtiną nuolatinę diskriminaciją, su kuria susiduria protinę negalią turintys žmonės. Ir atskleidė rimtus trūkumus valstybių narių priežiūros ir paramos sistemose daugeliui visuomenės rizikos grupių. Per daug asmenų ir šeimų liko izoliuoti ir be būtinos paramos uždarius gyvybinės priežiūros ir mokymo centrus.

Ataskaitos, kurias Peticijų komitetas yra girdėjęs apie kasdienę diskriminaciją, nėra priimtinos. Kvietėme Komisiją imtis veiksmų sutelkiant būtiniausią finansavimą, kad būtų užtikrintas priežiūros ir palaikymo paslaugų tęstinumas. Vyriausybės taip pat turi pripažinti, kad izoliavimo priemonės turėjo neproporcingą poveikį protinę negalią turintiems asmenims ir jokiu būdu neturi būti tęsiamos, ypač pasaulinės pandemijos metu.

 

Socialistai ir demokratai išreiškė susirūpinimą dėl Europos Vadovų Tarybos pirmininko Charleso Michelio pasiūlymo dėl atkūrimo plano ir ilgalaikio ES biudžeto.

Charleso Michelio pasiūlymas nuvilia ir yra nesubalansuotas. Suprantama, kad norint rasti kompromisą reikia būti lanksčiam, tačiau toks kompromisas turi atitikti bendrus Europos žmonių ir institucijų lūkesčius. Didėjant iššūkiams, turi didėti ir biudžetas jiems spręsti. Šis pasiūlymas to nepateikia. Nepaprastasis biudžetas, kurio tikslas yra padėti Europai atsigauti, negali būti naudojamas įprastoms ES programoms finansuoti. Su kiekvienu atnaujintu pasiūlymu, prezidentas Michelis reikalauja per trumpą laiką paaukoti ilgalaikius ES poreikius. Šią savaitę iš Europos Komisijos gavus nerimą keliančią atnaujintą ekonomikos prognozę, būtina sutelkti pastangas į sanglaudą ateinančiais metais.

Charlesas Michelis atsiriboja nuo pirminio Komisijos pasiūlymo, nuo didžiosios vyriausybių daugumos ir neabejotinai nuo Europos Parlamento pozicijos.

Džiaugiamės matydami ketinimą įtraukti teisinės valstybės principo mechanizmą, nes tai yra socialdemokratų frakcijos prioritetas, tačiau dėl detalių reikia derėtis su Europos Parlamentu pagal bendro sprendimo procedūrą.

Nei vienam Europos lyderiui neturėtų būti leidžiama be pasekmių sugriauti ar pakenkti pagrindiniams demokratijos ir teisinės valstybės principams. Todėl S&D frakcijai tvirtas teisinės valstybės principų mechanizmas yra ne tik prioritetas, bet ir būtina būsimų derybų gerosios plėtros sąlyga.

 

Džiaugiamės dėl Europos sveikatos sąjungos idėjos, kuri apima daug konkrečių pasiūlymų, kaip pagerinti Europos ir nacionalinį reagavimą į COVID-19, būsimas pandemijas ir kitas sveikatos problemas.

Didžiuojamės, kad Europos Parlamentas parėmė mūsų Europos sveikatos sąjungos idėją. COVID-19 pandemija - tragedija visoms ES šalims, ir mes atkakliai tęsime darbą, kad sustiprintume Sąjungos ir ES sveikatos apsaugą, kuri užkirstų kelią krizėms ateityje ir galėtume reaguoti kartu veiksmingiau.

Tai pirmoji sėkmė, ir dabar norime, kad Komisija reaguotų ir atgaivintų Europos sveikatos sąjungą.

Ypač džiaugiamės, kad rezoliucija, kurią patvirtino didžioji dauguma Parlamento, iš esmės kyla iš pozicijos dokumento, kurį neseniai priėmė S&D frakcija.

S&D grupei Europos sveikatos sąjunga reiškia stipresnes sveikatos agentūras, sustiprintus bendro pirkimo mechanizmus ir būtiniausius sveikatos priežiūros standartus, nes visi turi pagrindinę teisę į sveikatos apsaugą.

Sunkiai kovojome, kad būtų įtraukti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų streso testai, kuriuos turi atlikti valstybės narės, siekdamos nustatyti galimus trūkumus ir geriausią praktiką tuo atveju, jei mums teks kovoti su antrąja COVID banga ar nauja pandemija.

Visi tikimės, kad gydymas ir vakcinos nuo COVID-19 greitai taps realybe. Turime užtikrinti, kad bet koks gydymas ar skiepai būtų prieinami visiems, o tai reiškia, kad Europa turi būti pasirengusi naudoti visas priemones, būtinas gaminiams gaminti, platinti ir įsigyti taip, kad jie būtų visiems vienodai prieinami visame pasaulyje. ES jungtinių pirkimų mechanizmas turėtų būti skubiai peržiūrėtas, kad būtume pasirengę įsigyti gydymo ir vakcinų.

 

2015-ųjų „Dieselgate“ skandalas atidarė Pandoros skrynią dėl automobilių išmetamų teršalų. Galiausiai, dėka S&D atsidavimo ir atkaklumo, Europos Parlamento aplinkos komitetas pasiekė platų kompromisą, kuriam pritarė didžioji dauguma politinių grupių, dėl realaus išmetamųjų teršalų bandymo (RDE) ir vadinamojo „atitikties koeficiento“. Pastarieji iš pradžių buvo pristatyti tam, kad automobilių pramonė galėtų lengvai prisitaikyti prie bandymo, atlikto realiomis vairavimo sąlygomis. Faktiškai šie atitikties koeficientai iš tikrųjų leido nukrypti nuo teisėtų išmetamųjų teršalų ribų. Pagaliau mums pavyko panaikinti šią abejotiną taisyklę.

S&D frakcijos dėka pavyko pasiekti progresyvios aplinkos komiteto poziciją dėl realių išmetamųjų teršalų: galutinis atitikties koeficientas 1,5 (jau kartą sumažintas iki 1,47) buvo pakoreguotas iki 1,32. Jis bus kasmet peržiūrimas ir galios iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Kaip S&D, mes būtume linkę būti ambicingesni. Tai buvo mūsų grupė, kuri 2016 m. pradėjo tikrąją kovą su atitikties koeficientų įvedimu. Tačiau, atsižvelgiant į labai stiprias priešingas jėgas Taryboje, Komisijoje ir net pačiame Europos Parlamente, esame patenkinti kad atitikties faktorius artimiausiu metu nustos egzistuoti.

Nepaprastai svarbu, kad mums pavyko pašalinti bet kokias nuorodas į klaidinantį ir pernelyg neaiškų „maržos paklaidos“ terminą. Ši formuluotė, kurią pastūmėjo automobilių pramonė ir ELP, būtų sukūrusi labai pavojingą precedentą, nes 0,32 skirtumas negali būti laikomas nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemos (PEMS), kurios patobulinimus Komisija turėtų skubiai pateikti, klaida.

Mes niekada nesustosime stengdamiesi užtikrinti, kad mūsų piliečiai džiaugtųsi švaresniu oru savo miestuose, kad ir kur jie gyventų. Mūsų pagrindinis tikslas yra priimti pažangų reglamentą, naudingą mūsų piliečiams, įskaitant griežtesnes automobilių išmetamųjų teršalų ribas. Mums, progresyviems žmonėms, žmonių sveikata ir aplinka visada yra svarbesni už bet kokius kitus privačius interesus.

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas balsavo už pranešimą, kuriame kritikuojamas besitęsiantis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių blogėjimas Lenkijoje. Mūsų frakcija ragina ES valstybes nares pagaliau rimtai atsižvelgti į 7 straipsnio 1 dalies punktą ir pareikšti, kad yra akivaizdi rizika, jog Lenkija šiurkščiai pažeis įstatymų viršenybės principą ir europines vertybes.

Šiuo metu vykstančio Europos aukščiausiojo lygio susitikimo dėl kitos daugiametės finansinės programos metu, S&D frakcija primena ES lyderiams, kad veiksmingas sąlygų vykdymo mechanizmas, saugantis ES biudžetą, kai pažeidžiamas teisinės valstybės principas, yra ne tik prioritetas, bet ir būsimų derybų su Europos Parlamentu sąlyga.

Faktais pagrįsta ataskaita pateikia išsamią apžvalgą, kaip nuo 2015 m. Lenkijoje buvo pažeistos teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinės teisės. Perėmusi ir politizavusi Konstitucinį Tribunolą ir Nacionalinę teismų tarybą, PiS vyriausybė toliau naikino Aukščiausiąjį Teismą, tuo pačiu vykdydama bauginimo kampaniją prieš teisėjus, kurie kritiškai vertino šiuos teismų sistemos pokyčius. Tai, ką mes matėme Lenkijoje, yra ne tik vienkartinis, bet ir daugybė skirtingų veiksmų ir įstatymų leidybos reformų, kurių ėmėsi „PiS“ dauguma. Štai kodėl Taryba pagaliau turi veikti ir pereiti prie 7 straipsnio 1 dalies procedūros. Tai reiškia, kad reikia pateikti aiškias rekomendacijas Lenkijai ir, jei teisinis valstybės principas toliau bus pažeidžiamas, imtis atitinkamų priemonių.

Nepaisant to, kad ir kokie rimti būtų mūsų rūpesčiai dėl teisinės valstybės ir teismų sistemos nepriklausomybės Lenkijoje, tai nėra vieninteliai mūsų rūpesčiai. Mes esame labai susirūpinę dėl pagrindinių teisių padėties, ypač dėl žiniasklaidos laisvės ir mažumų apsaugos. Prezidento rinkimų kampanijos metu šiais klausimais ypač pasireiškė akivaizdus viešosios žiniasklaidos šališkumas, teikiant pirmenybę dabartiniam prezidentui, o LGBTI bendruomenė buvo pristatyta kaip naujas priešas.

 

Socialistai ir demokratai palankiai įvertino sezoninių darbuotojų apsaugos stiprinimo ES gairių, susijusių su COVID-19 krize, pateikimą. Šie pasiūlymai yra atsakas į grupės reikalavimus, išdėstytus praėjusį mėnesį Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje. Šios gairės suteiks aiškumo atsižvelgiant į neseniai įvykusius COVID-19 protrūkius keliose skerdyklose visoje ES, apimančius sezoninius darbuotojus, tačiau norint sugriežtinti pasienio ir sezoninius darbuotojų apsaugą kartą ir visiems laikams, reikia griežtesnių nacionalinių ir Europos lygmens teisės aktų.

Nepriimtinos pasienio ir sezoninių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos Europoje dar nepasikeitė. COVID-19 krizė dar kartą jas atskleidė. Šį kartą negalime įprastai remti verslo. Pasienio darbuotojai yra priversti dalytis kambariais ir mokėti per dideles kainas už nešvarų būstą.

Komisija pagrįstai ragina sureguliuoti tinkamo būsto standartus, neišskaitant nuomos mokesčio, ir valstybės narės turi tai paversti įstatymais. Reikia struktūrinių pokyčių visoje tiekimo grandinėje, taip pat ir Europos lygiu. Todėl, Laikinojo darbo agentūrų darbo direktyvą reikia persvarstyti, kad būtų sustabdytas atsakomybės perkėlimas.

 

Europos Vadovų Taryba pasiekė istorinį susitarimą. Dabar atėjo laikas pasakyti savo nuomonę Europos Parlamentui. Siekdami užtikrinti geriausią atskaitomybę ir skaidrumą, Europos Parlamentas ir Taryba turi ne tik vienodomis sąlygomis tvirtinti kitą daugiametį biudžetą, bet ir valdyti Išieškojimo fondą.

Naujos kartos ES bus finansuojama per euroobligacijas, o didžioji jos 750 mlrd. EUR suma bus paskirstyta dotacijų forma, išmokėta per naują nuosavų išteklių krepšelį. Mes, socialistai ir demokratai, turime savo pačių išteklių stiprinimo planą ir sieksime jį įgyvendinti per ateinančius mėnesius, nes tai yra vienintelis būdas ES solidariai mokėti už susigrąžinimo fondą ir nepridėti papildomos naštos valstybių piliečiams.

Mes nepriimsime nė vienos valstybės narės nustatytų struktūrinių reformų. Šį kartą žmonėms, susidūrusiems su krize, pirmiausia teks skirti pirmenybę, o tai reiškia, kad reikia pasiekti pusiausvyrą tarp mūsų politikos ekonominių, socialinių ir ekologinių aspektų, laikantis Europos žaliojo susitarimo. Nepritarsime tam, kad nebūtų laikomasi demokratijos ir įstatymų viršenybės sąlygų. Visi autoritariniai režimai turėtų tai aiškiai suprasti.

Tačiau, kalbant apie kito 7 metų biudžeto projektą, jis neatitinka to, ko išties reikia. Jis prasilenkia su Europos žaliuoju susitarimu ar Skaitmeninės darbotvarkės išreikštais politiniais užmojais. Nėra prasmės mažinti tokias transformuojančias politikos kryptis, kaip „Horizon Europe“, „InvestEU“ programą, Vystymąsį ir humanitarinę pagalbą, „Erasmus +“ ar „Skaitmeninę Europą“. Tai yra strateginė politika, kurios reikia norint atkurti geopolitinę svarbą, pramonės autonomiją ir socialinę sanglaudą.