S&D frakcijos gegužės mėnesio naujienos

Derybos dėl BREXIT

Mūsų frakcija ragina padaryti didesnę pažangą derybose tarp JK ir ES dėl būsimų santykių, ypač užtikrinant vienodas sąlygas.

Po vyriausiojo ES derybininko Michelio Barnier pranešimo apie trečiąjį derybų etapą, S&D išreiškė susirūpinimą dėl to, kad deryboms liko itin mažai laiko iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Yra keletas svarbių sričių, kuriose JK stabdo bet kokią reikšmingą pažangą siekiant visapusiško laisvosios prekybos susitarimo, pavyzdžiui, lygių galimybių klausimas ar vyriausybės atsisakymas rimtai pažvelgti į veiksmingą būsimų santykių valdymo struktūrą.

Mes laikomės aiškios pozicijos, kad be tvirtų vienodų sąlygų susitarti neįmanoma. Michelis Barnier ir jo komanda visiškai remia įsipareigojimų, jau suderintų su ministru pirmininku Borisu Johnsonu, pateiktą politinėje deklaracijoje, siekimą užtikrinti aukštą aplinkos, socialinę ir vartotojų apsaugą ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai.

Birželio mėnesį bus priimami svarbūs sprendimai dėl derybų ateities, todėl labai svarbu susėsti prie apskritojo stalo, kad rastume veiksmingus sprendimus, dėl kurių kyla nesutarimų. Vis dar įmanoma išvengti chaotiško nesusitarimo scenarijaus, tačiau tam, kad tai įvyktų, JK privalo tinkamai įsitraukti ir parodyti politinę valią.

 

Biologinės įvairovės strategija

Atsižvelgiant į nerimą keliantį biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų blogėjimą, raginame skubiai pakeisti dabartines aplinkosaugos tendencijas.

2030 m. Biologinės įvairovės strategija yra geras atspirties taškas, tačiau turime įsitikinti, kad šį kartą pasieksime savo tikslus. Džiaugiamės matydami, kad į strategiją įtraukta nemažai mūsų frakcijos reikalavimų, pavyzdžiui, apsaugoti bent 30% ES sausumos ir jūrų ekosistemų, nustatyti privalomą pesticidų naudojimo mažinimo tikslą ir apsaugoti miškus. Mes taip pat raginame nustatyti privalomą  30 proc. aplinkos atkūrimą.

Labai svarbu, kad biologinės įvairovės apsauga būtų visapusiškai integruota į visas politikos sritis. Šiuo atžvilgiu mes taip pat atidžiai išnagrinėsime strategiją. Pokyčiams reikia ne tik privalomų tikslų ir tinkamo įgyvendinimo, bet ir atitinkamo finansavimo. Naujojoje DFP norime pamatyti konkretų tikslą - ne mažiau kaip 10% skirti biologinei įvairovei.

,,COVID-19“ pandemija parodė, kad mūsų sveikata ir gerovė labai priklauso nuo mūsų aplinkos sveikatos. Turime apsaugoti savo ekosistemas ir biologinę įvairovę, jei norime ateityje sumažinti panašias grėsmes. Mums reikia pokyčių, norint susidurti su vadinamuoju šeštuoju masiniu išnykimu. Padarysime viską, kad tai pasiektume.

 

Nauja Izraelio vyriausybė

Po balsavimo Izraelio Knesete buvo prisaikdinta naujoji Izraelio vyriausybė. Baigėsi net 18 mėnesių trukusi politinė aklavietė. Pagal koalicijos susitarimą ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu po 18 mėnesių pakeis Mėlynųjų ir baltųjų partijos pirmininkas Benny Gantzas. Darbo partija taip pat nusprendė prisijungti prie Netanyahu vadovaujamos vyriausybės.

Mūsų frakcija yra labai susirūpinusi dėl naujos Netanyahu vadovaujamos vyriausybės.

Turėjome galimybę baigti Netanyahu erą. Labai liūdna dėl Izraelio Darbo partijos sprendimo prisijungti prie koalicinės vyriausybės. Jie praleido istorinę galimybę pakeisti Izraelio politiką.

Ši vyriausybė labiau primena asmeninę Benjamino Netanyahu pasitraukimo strategiją, nei realią, bet vis tiek pavojingą politinę programą. Jei Netanyahu savo retoriką pavers veiksmais, tai gali sukelti Izraelio neteisėtą aneksuotų okupuotų teritorijų prijungimą.

S&D frakcija niekada tam nepritars. Mes dar kartą patvirtiname savo įsitikinimą, kad derybų būdu priimtas, teisingas ir perspektyvus dviejų valstybių sprendimas, kurį kartu palaiko ir Izraelio, ir Palestinos žmonės, yra vienintelis kelias į ilgalaikę taiką Viduriniuose Rytuose.

Pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

Mūsų frakcija nori, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Vokietija padarytų realią pažangą Europos Sąjungoje: Europa turi būti teisingesnė, socialesnė ir tvari.

Vokietijos vyriausybė dabar raginama skatinti ES valstybes nares pateikti savo pasiūlymus dėl COVID-19 atkūrimo fondo. Priešingai nei teigia kai kurie konservatoriai, atkūrimo fondas yra tinkama priemonė, leidžianti įgyvendinti „Žaliąjį kursą“ ir skatinti atsinaujinančią energiją ir skaitmenizaciją. Koalicinės vyriausybės socialdemokratų dėka į pasiūlymą dabar įtrauktos ne tik paskolos, bet ir dotacijos sunkiai nukentėjusiems regionams.

Siekdama sustiprinti Europą, ES Tarybai pirmininkaujanti Vokietija turi sustiprinti ES biudžetą. Mokestis už plastiką ir žibalą, ES prekybos taršos leidimais sistemos išplėtimas įtraukiant aviaciją ir jūrų transportą - jau yra pateikta daug gerų pasiūlymų, tarp jų ir Europos Parlamento.

Fondas turi būti pasirengęs remti krizių ištiktų ES šalių nedarbo sistemas. Darbuotojų labui, pirmininkaujanti valstybė turi reikalauti ES minimalaus darbo užmokesčio sistemos Taryboje. Tik kartu mes galime kurti savo ateitį.

 

ES Komisijos iniciatyvos

Ursula von der Leyen Europos Parlamentui pateikė tris atgaivinimo plano, daugiamečio ES biudžeto ir atnaujintos Komisijos darbo programos pasiūlymus.

Pasiūlymai geri, nes apima būtinas naujas priemones, skirtas įveikti krizę po COVID-19, kad galėtume suaktyvinti mūsų ekonomiką ir būti geriau pasirengę bet kuriai krizei ateityje. Vis dėlto dar reikia nuspręsti, kaip naudoti šias priemones ir kaip padidinti jų įtaką. Taigi, būsime reiklūs derybose su ES Taryba.

Skolos padalijimas išleidžiant obligacijas, aukštesnė nuosavų išteklių riba ir žingsniai link Sveikatos sąjungos, kurios yra tarp kitų siūlomų priemonių, būtų buvę neįsivaizduojami vos prieš kelis mėnesius. Atkūrimo plane taip pat siūloma dotacijų ir paskolų pusiausvyra.

Mes rizikuojame ne tik vidaus rinkos ir euro zonos tvarumu, bet ir savo politinės sąjungos išlikimu. Negalime sau leisti prarasti piliečių pasitikėjimo. Štai kodėl tie, kurie netiki šia Sąjunga, arba tie, kurie nori atsisakyti konvergencijos, turėtų leisti kitiems nuspręsti dėl daugiametės finansinės programos kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai. Nuosavų išteklių kaupimas bus labai svarbus norint sumokėti reikalingas investicijas ir palengvinti spaudimą dėl valstybių narių tiesioginių įnašų.

Atėjo laikas investuoti į didesnę socialinę sanglaudą, taip pat į ekonominį, socialinį ir aplinkos tvarumą. Iš tikrųjų, turime galvoti apie ateities kartas ir vengti palikti jiems ligotą planetą ir didžiulę finansinę naštą. Bandykime kiek įmanoma sutrumpinti ir sušvelninti COVID-19 socialinį ir ekonominį poveikį.

 

Demokratijos ir pagrindinių teisių atkūrimo planas

Mūsų frakcija paskelbė demokratijos ir pagrindinių teisių atkūrimo planą. Kadangi, pasaulis stengėsi sulėtinti pandemijos plitimą, taikydamas ribojančias socialines priemones, S&D frakcija mano, kad turime atidžiai ištirti, kaip šie veiksmai paveikė žmonių, įskaitant pažeidžiamiausius visuomenės narius, teises. S&D reikalauja, kad kuo skubiau būtų saugiai pašalintos visos skubios priemonės, kuriomis reaguojama į krizę.

Pandemija nėra pateisinimas žmogaus teisių nepaisymui. Vertybės, apibrėžiančios Europą: laisvė, demokratija, lygybė, žmogaus orumas, įstatymų viršenybė ir pagrindinės teisės. Turime įsitikinti, kad laikomasi ES įstatymų: bus atkurta judėjimo laisvė, demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymasis, kad žmonės galėtų naudotis savo teise į privatumą ir duomenų apsaugą ir, kad žmonėms, ieškantiems tarptautinės apsaugos, būtų užtikrinta pagalba, kai to reikia.

ES atsakas kovoje su pandemija

Nuotolinio posėdžio metu, socialdemokratų frakcija išklausė Komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen. Aktyvių mainų metu S&D EP nariai išreiškė savo nuomonę apie praėjusią savaitę Europos Komisijos pateiktą atkūrimo planą ir susirūpinimą dėl būsimų derybų su Europos Vadovų Taryba.

Mes sveikiname Komisijos pasiūlymą, kuris yra tikras Europos atsakas kovojant su COVID-19 krize ir atsigavimu. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Komisija ir norime išlikti ištikimais partneriais visų europiečių labui. Ursula von der Leyen žino, kad gali pasikliauti mumis, kol ji tvirtai gins savo pasiūlymo ambicijas, dydį ir priemones, kai derėsis su valstybėmis narėmis, ypač, kalbant apie kitą daugiametį biudžetą.

Komisijos pasiūlyme pateikiamos naujos priemonės, kurių praeityje primygtinai reikalavo mūsų frakcija, tačiau turime įsitikinti, kad šios priemonės bus veiksmingai naudojamos žmonių gerovei.

Šiandien mes labai aiškiai pasakėme, kad nepriimsime jokių makroekonominių sąlygų. Vienintelė sąlyga turėtų būti teisinės valstybės principų laikymasis ir pinigų panaudojimas geresnės ateities kūrimui, tai yra aplinkos, socialinis ir ekonominis tvarumas kartu su skaitmeninimu.

Diskusijos metu S&D taip pat paragino Ursulą von der Leyen kovoti su nesąžininga valstybių pagalba ES ir užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms. Komisijos pareiga, reaguojant į COVID-19 ekonominę krizę, vengti bendrosios rinkos iškraipymų, atsirandančių dėl nevienodos valstybių pagalbos.

 

Teisingas minimalus darbo užmokestis

Milijonai darbuotojų visoje Europoje gelbėja mūsų visuomenę per COVID-19 pandemiją, rizikuodami savo sveikata ir gyvybe. Visos slaugytojos, slaugančios mūsų ligonius, ūkio darbuotojai, sunkvežimių vairuotojai ir parduotuvių tarnautojai, užtikrinantys mūsų aprūpinimą maistu, vaikų prižiūrėtojai, šiukšlių surinkėjai, pristatymo darbuotojai ir valytojai nusipelno mūsų padėkų, gaudami deramą minimalų atlyginimą.

COVID-19 krizė dar kartą pabrėžė, kiek visuomenė priklauso nuo tam tikrų profesijų ir sektorių. Pastarosiomis savaitėmis tam netrūko įvertinančių gestų ir padėkos žodžių. Dabar laikas aplodismentus paversti tinkamu atlyginimu. Mes džiaugiamės, kad Komisija tęsia savo darbą teisingo minimalaus darbo užmokesčio srityje ir tikimės ambicingo pasiūlymo. COVID-19 herojai nusipelno Europos minimalaus darbo užmokesčio sistemos, kuria siekiama pragyventi pagal įstatymus arba kolektyvines derybas pagal nacionalinę praktiką.

 

COVID-19 – auščiausio lygio pavojus

Mes griežtai prieštaraujame Komisijos sprendimui klasifikuoti COVID-19 tik kaip vidutinio lygio pavojų. COVID-19 yra didžiausias mūsų laikų sveikatos iššūkis. Ypač tokiems kaip slaugytojai, pardavėjai, vairuotojai ir valytojai, kuriems darbe kyla didesnė rizika sveikatai ir gyvybei. Tūkstančiai žmonių susirgo, tūkstančiai mirė po to, kai užsikrėtė COVID-19, stengdamiesi išsaugoti savo šeimas ir mūsų bendruomenes. Dabar, kai milijonai darbuotojų bus išsiųsti atgal į savo darbo vietas, turime įsitikinti, kad jie taip pat yra tinkamai apsaugoti ir bus užkirstas kelias antrajai bangai. Dėl aukšto išplitimo lygio ir kol nebus gauta vakcina ar sugalvotas tinkamas gydymas, COVID-19 turi būti priskiriamas aukščiausios kategorijos grėsmei, laikantis aiškių ir privalomų kriterijų, nustatytų pačioje direktyvoje.

 

Biologinių veiksnių direktyva

Šis Komisijos sprendimas dar kartą parodo, kad biologinių veiksnių direktyvoje išdėstytos procedūros nėra nei demokratiškos, nei skaidrios, nei atitinka pandemijos iššūkius. Neatsakinga valstybėms narėms duoti penkis mėnesius imtis prevencinių priemonių. Nėra viešos informacijos apie ekspertus, su kuriais buvo konsultuojamasi, ir jų pagrindimą. Nei socialiniai partneriai, nei Europos Parlamentas nebuvo įtraukti į procesą. Štai kodėl mes dirbame kurdami aljansą Parlamente, siekdami prieštarauti COVID-19 klasifikavimui tik kaip vidutinio lygio grėsmei ir persvarstyti direktyvą, kad ji būtų geriau pritaikyta pandemijos protrūkiams. COVID-19 yra žadintuvas, skirtas sustiprinti mūsų pastangas darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Mes esame skolingi visiems darbuotojams, kurie savo sveikatos labui siekia tarnauti kitiems šios pandemijos metu, kad jie būtų saugūs savo darbo vietoje.

 

Reakcija į įvykius JAV

Reaguodami į masinius protestus, kurie sukrėtė JAV, ir į solidarumo protestus įvairiose Europos šalyse po to, kai George'ą Floydą nužudė keturi policijos vyrai, socialistai ir demokratai ragina prezidentą Trumpą liautis ginti baltuosius skriaudėjus, klausytis juodaodžių bendruomenės ir nedelsiant nutraukti jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir žurnalistus.

Mes esame giliai sukrėsti dėl George'o Floydo nužudymo. Palaikome taikius protestuotojus, pagrįstai supykusius dėl institucinio rasizmo, su kuriuo kasdien susiduria afroamerikiečių kartos. Anksčiau JAV teismų sistema daugeliu atvejų nebuvo patraukusi baudžiamojon atsakomybėn už neapykantos nusikaltimus, kuriuos įvykdė baltieji prieš spalvotus žmones. Mes reikalaujame, kad visi pareigūnai, susiję su Floydo mirtimi, prisiimtų atsakomybę.

Neapykantos kalbos ir rasizmo niekur nėra - nei Europoje, nei JAV. Tokio skausmo ir pykčio laikais mes tikimės, kad JAV prezidentas įsiklausys į taikių protestuotojų reikalavimus. Jėgos panaudojimas prieš žurnalistus ir nekaltus piliečius neturi jokios liberalios demokratijos.

Taip pat girdime etninių mažumų raginimus Europoje, kurie susiduria su atskirtimi ir rasizmu. Todėl, mes prašome Europos Komisijos greitai sukurti ES nacionalinių kovos su rasizmu strategijų sistemą, kaip Europos Parlamentas paragino praėjusių metų rezoliucijoje dėl pagrindinių Afrikos žmonių teisių.

 

Kuo greičiau atkurti laisvą asmenų judėjimą

Socialdemokratų  grupė paragino kuo greičiau atkurti visiškai veikiančią laisvo judėjimo Šengeno erdvę ir imtis europietiškesnių priemonių panaikinant sienų uždarymą ir panaikinant beprasmius sienų patikrinimus.

Pranešime apie Šengeno erdvę po „Covid-19“ protrūkio, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas kvies skubiai diskutuoti dėl Šengeno atkūrimo plano.

Po chaotiškos Europos vyriausybių reakcijos, kai ištiko pandemija, S&D EP nariai nori, kad ES mastu būtų reaguojama į krizę, o Europos Komisija vaidina labiau koordinuojantį vaidmenį, užtikrinant Šengeno erdvės be vidaus sienų apsaugą.

Šengeno erdvė yra vienas didžiausių ES laimėjimų, jos nevaržomos kelionės naudingos ir Europos piliečiams, ir įmonėms. Kovoje su „Covid-19“ pandemija gresia Europos svajonių be sienų pabaiga.

Kai ištiko protrūkis, nebuvo jokių pastangų koordinuoti ES lygmens atsakymą į sienų kontrolės klausimą. Vidaus sienų patikrinimai Šengeno erdvėje turi būti proporcingi ir tik kraštutinė priemonė, nustatyti remiantis objektyviais kriterijais ir ribotą laiką.

Dabar, kai Europoje pandemija slobsta, turime būti atviri: nemokamas keliones reikia atnaujinti kuo saugiau. Jei nėra Šengeno, nėra ir atsigavimo. Mums skubiai reikalingas tikras europinis atsakas. Tiesiog negalime sau leisti susidurti su Šengeno erdvės mirtimi. Be visiškai funkcionuojančio Šengeno ES nebus nei atsigavimo, nei perspektyvios ateities.