S&D frakcijos birželio mėnesio naujienos

Vos prieš 8 mėnesius ministras pirmininkas Borisas Johnsonas padėjo parašą ir sutiko prisiimti svarbius įsipareigojimus dėl būsimos ES ir JK partnerystės. Tai apima vienodas sąlygas ir mes nesutiksime su neteisinga konkurencija, kuri gali pakenkti ES interesams.

Vis dar yra svarstomas esminis klausimas dėl Pasitraukimo susitarimo įgyvendinimo. JK vyriausybės galimybė įgyvendinti savo piliečių teisių garantijas ir Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos bus pasitikėjimo tęstinumo išbandymas.

Mes ir toliau visiškai remiame Michel’į Barnier ir jo komandą. Vertiname jo įsipareigojimus skaidrumui ir ryžtingas pastangas užtikrinti, kad Europos Parlamentas būtų ne tik informuojamas, bet ir aktyviai dalyvautų pačiose derybose.

 

Įmonės visoje Europoje kovoja už išlikimą ir joms labai reikia pagalbos. Siekdami užtikrinti ekonomikos atsigavimą, bankai turi atlikti konstruktyvų vaidmenį. Pakoregavę prociklinio poveikio taisykles ir įgalindami priežiūros institucijas greitai reaguoti į labai nestabilias finansų rinkas, galime sušvelninti kai kuriuos „Covid-19“ pandemijos neigiamus ekonominius padarinius.

Dėl taisyklių, kurias Europos Parlamentas priėmė po paskutinės finansų krizės, bankai paprastai yra gerai kapitalizuojami, turėdami dideles kapitalo atsargas. Taigi, dabar galime suteikti jiems galimybę pagerinti savo skolinimo galimybes, laikinai suteikdami daugiau erdvės, nepakenkdami finansiniam stabilumui.

 

Reaguodama į Komisijos pastangas kovoti su dezinformacija apie COVID-19, S&D grupė ragina socialinės žiniasklaidos platformas prisiimti atsakomybę kovojant su melo plitimu.

Socialistai ir demokratai ilgą laiką reikalavo Europos Parlamente tam įsteigti specialų komitetą.

Dezinformacijos kampanijos apie „Covid-19“ pandemiją patvirtina, kad yra užsienio veikėjų, norinčių pakenkti ES skleidžiant propagandos, baimės ir sąmokslo teorijas. Šios kampanijos ne tik kenkia mūsų vertybėms, bet ir gali būti mirtinos. Tinklalapiuose ar socialinės žiniasklaidos paskyrose, susijusiose su Kinija ir Rusija, pandemija buvo sukurta siekiant susiskaldyti Europoje, sukeliant abejones dėl ES krizės sprendimo ir atitraukiant dėmesį nuo jų pačių kovos su pandemija.

Šiandieninė Europos Komisijos komunikacija yra pirmas žingsnis prieš didesnius veiksmus, kurių tikimasi iki metų pabaigos siekiant apginti mūsų demokratiją ir rinkimų procesą. Nėra abejonės, kad mums reikia griežtesnių internetinių platformų taisyklių.

Socialistai ir demokratai ilgą laiką laikėsi tvirtos pozicijos dėl būtinybės kovoti su užsienio kišimusi. Džiaugiamės, kad buvo išklausytas mūsų kvietimas įsteigti specialų Europos Parlamento komitetą, kuris ištirtų užsienio kišimosi atvejus.

 

EK sutiko įtraukti svarbias apsaugos priemones, kurios geriau apsaugotų darbuotojus nuo COVID-19. Slaugytojai, maisto produktų tiekėjai, vairuotojai ir valytojai kasdien rizikuoja savo sveikata ir gyvybe, kad palaikytų mūsų visuomenę. Mes esame skolingi ,,fronto” linijoje dirbantiems darbuotojams daugiau nei plojimais. Privalome juos apsaugoti jų darbo vietoje. Komisija pasižadėjo paskatinti valstybes nares įgyvendinti aukštus apsaugos standartus. Darbdaviai turės raštu informuoti darbuotojus apie visas atsargumo ir saugos priemones, taip užtikrindami geresnę apsaugą, skaidrumą ir atskaitomybę.

COVID-19 priskyrimas vidutinio lygio grėsmei buvo visiškai netinkamas. Nebuvo atsižvelgiama į padarinius sveikatai ir saugai darbe. Tai rodo, kad Biologinių veiksnių direktyvą reikia skubiai persvarstyti, nes joje neatsižvelgiama į pandemijos situaciją. Nepriimtina, kad anoniminiai ekspertai priima sprendimus neatskleisdami savo motyvų. Mes džiaugiamės, kad šiandien Komisija pažadėjo nedelsdama įvertinti persvarstymo poreikį. Mes kovosime už pakeitimą, kad direktyva būtų demokratiškesnė, skaidresnė ir atitiktų pandemijos iššūkius. “

Dėkojame komisarui Schmitui ir Komisijai už bendradarbiavimą. Tik kartu mes galime užtikrinti geriausią darbuotojų apsaugą visoje Europoje.

 

Siekdamos neįtraukti oro ir keleivių teisių į kolektyvinio žalos atlyginimo sritį, valstybės narės derybose peržengė raudoną liniją. Šiandien tęsiamos Tarybos ir Europos Parlamento derybos dėl kolektyvinio žalos atlyginimo direktyvos.

„Covid-19“ pandemija parodė, koks galvos skausmas žmonėms gali būti kompensacijos iš didelių įmonių, ypač iš oro linijų ar geležinkelio kompanijų, kai susiduriama su ilgalaikiais atšaukimais ar vėlavimais. Štai kodėl Tarybos pozicija neįtraukti oro ir geležinkelių keleivių teisių į naujo kolektyvinio žalos atlyginimo įstatymo taikymo sritį yra, tiesiog, nepriimtina. Europos Parlamentas nesutiks, kad pramonės interesai būtų iškeliami prieš vartotojų teises. O dar krizės metu, kai žmonės stengiasi išgyventi ir dabar jiems paramos reikia kaip niekad.

 

Komisijos pirmininkė von der Leyen tyčiojasi iš ilgalaikio ES biudžeto, sumažindama biudžeto asignavimus „Erasmus +“ programai - svarbiausiai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo schemai. Savo inauguracinėje kalboje 2019 m. birželio mėn. Ji mūsų raginimu pažadėjo padidinti „Erasmus +“ biudžetą. Palyginti su tuo, ką Komisija iš pradžių planavo „Erasmus +“ 2018 m. gegužės mėn., dabar susiduriame su finansavimo sumažinimu maždaug 7%. Taigi, mes dar labiau nei kada nors anksčiau sumažinome „Erasmus +“ biudžetą. Ponia von der Leyen neturėtų naudotis COVID-19 krize, kad sulaužytų savo pažadą.

Negalime turėti #NextGenerationEU, iš tikrųjų neinvestuodami į kitą kartą! Šiandien, labiau nei bet kada, svarbu masiškai investuoti į visų lygių švietimą. Todėl mes matome būtinybę nustatyti europinį viešųjų investicijų į švietimo sistemas etaloną. Valstybės narės turėtų siekti investuoti bent 10% savo bendrojo vidaus produkto į švietimą.

 

Priėmėme Parlamento poziciją dėl užimtumo gairių. Tinkamas atlyginimas yra labai svarbus. Bet koks užimtumas privalo užtikrinti teisingą atlygį darbuotojams, kad būtų pašalintas dirbančių asmenų skurdas ir užtikrintas tinkamas gyvenimo lygis visose valstybėse narėse. Valstybės narės raginamos gerbti ir stiprinti socialinius partnerius ir plėsti kolektyvinių derybų aprėptį. Tai yra demokratinio, integracinio ir socialiai teisingo atsigavimo pagrindas.

Dėl COVID-19 pandemijos įtakos užimtumui, reikėjo iš esmės atnaujinti gaires. Norėdami geriau atspindėti besikeičiančią krizės realybę, mes paraginome persvarstyti gaires ne vėliau kaip per vienerius metus nuo priėmimo. Tvirtiname savo raginimą visapusiškai įtraukti Parlamentą į užimtumo gairių kūrimą.