Europos Parlamento tyrimo teisė – demokratinės kontrolės priemonė

Per pastaruosius mėnesius Europos Parlamentas įsteigė kelis komitetus, kurie tiria išmetamųjų teršalų matavimus automobilių sektoriuje ir „Panamos dokumentų“ skandalą, bei rengia rekomendacijas dėl teisingesnio įmonių apmokestinimo. Naudodamasis jam suteikta tyrimo teise EP siekia išsiaiškinti galimus ES teisės pažeidimus. Kaip ši teisė įgyvendinama?


Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise išsamiai reglamentuoja ES sutartys, kurios nustato, jog EP tyrimo komitetai gali būti steigiami įtariamiems ES teisės pažeidimams arba netinkamo administravimo atvejams tirti.


Siekdami aprėpti platesnį problemų ratą europarlamentarai taip pat gali steigti specialiuosius komitetus, nagrinėjančius nebūtinai su ES teisės pažeidimais susijusius klausimus, arba klausimus, kurie susiję su trečiosiomis šalimis.


Parlamente šiuo metu svarstomas reglamentas, kuriuo siekiama EP tyrimo teisės įgyvendinimą padaryti veiksmingesnį.


Tyrimo komitetai

 

1992 m. pasirašyta Mastrichto sutartis suteikė Parlamentui teisę tirti įtariamus ES teisės pažeidimus ar netinkamą administravimą. EP sudarytas laikinasis tyrimo komitetas turi teisę kviesti liudininkus bei reikalauti dokumentų, tačiau suinteresuota valstybė narė ir ES institucijos gali atsisakyti bendradarbiauti, jei mano, kad tai prieštarautų paslapties ir visuomenės ar nacionalinio saugumo reikalavimams.


Nuo Mastrichto sutarties pasirašymo Parlamente buvo įsteigti penki tyrimo komitetai, įskaitant dabar veikiančius Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (EMIS) komitetą ir komitetą, kuris vertina, ar tinkamai įgyvendinamos ES kovos su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu taisyklės, atsižvelgiant į neseniai kilusį „Panamos dokumentų“ skandalą.


Buvę tyrimo komitetai, tarp kurių – karvių pasiutligės krizę tyręs komitetas, įkurtas 1996 m.


Stipresnės politinės kontrolės link

 

Sutartis numato, kad Parlamentas turi teisę siūlyti tyrimo komitetų veiklą reglamentuojančias nuostatas, tačiau jos turi būti suderintos su Europos Komisija ir ES Taryba.


Praeitos kadencijos pabaigoje (2014 m. balandį) europarlamentarai pritarė reglamentui, kuris suteiktų EP daugiau formalių galių kviesti pareigūnus dalyvauti tyrimo komiteto veikloje ir numatytų griežtesnes sankcijas už nepagrįstą atsisakymą bendradarbiauti. Tačiau Komisijai ir Tarybai išreiškus abejones, derybos dėl galutinio teksto tebevyksta.


Specialieji komitetai

 Jeigu Parlamentas siekia išnagrinėti klausimą, kuris peržengia ES sutartyse nustatytas tyrimo komiteto ribas, pavyzdžiui, jei klausimas nėra tiesiogiai susijęs su ES teisės pažeidimu arba susijęs su trečiąja šalimi, jis gali įsteigti specialųjį komitetą.


Toks komitetas neturi formalių tyrimo galių ir dar labiau nei tyrimo komitetas priverstas kliautis suinteresuotų šalių ir institucijų gera valia. Be to, specialusis komitetas labiau koncentruojasi ties rekomendacijų rengimu nei ties konkrečiu ES teisės pažeidimu.


Iki šios dienos Parlamente buvo įsteigta 16 specialiųjų komitetų, įskaitant du dabartinės kadencijos komitetus dėl teisingesnio įmonių apmokestinimo.


Tarp ankstesnėse kadencijose specialiųjų komitetų nagrinėtų klausimų – CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyseklimato kaitaekonominė ir finansinė krizėorganizuotas nusikalstamumas.

 

Europos Parlamento informacija