Europos Parlamento spalio mėnesio plenarinė sesija

Nors, rudens orai tampa vis labiau žvarbūs, Europos Parlamentas net kaito nuo darbų gausos plenarinės sesijos metu.

 Kylant dujų kainoms ir susirūpinus dėl poveikio vartotojams ir verslui, europarlamentarai diskutavo, kaip spręsti krizę.

ES turėtų reaguoti greitai ir koordinuotai, o valstybės narės jau turi priemonių, kad padėtų pažeidžiamiems namų ūkiams ir MVĮ. Europos Komisija taip pat pasiūlys iki metų pabaigos reformuoti dujų rinką, kad ji būtų atsparesnė kainų šuoliams.

Plenarinio posėdžio metu, EP nariai paragino ištirti valstybės ir nevalstybinių subjektų manipuliavimą rinka ir ES spekuliacijas anglies dioksido rinka, siekiant įvertinti abiejų šių veiksnių poveikį kainoms. ES turi nedelsiant imtis priemonių apsaugoti pažeidžiamiausias piliečių grupes nuo didėjančių sąskaitų. Keli mano kolegos paragino padidinti dujų laikymo pajėgumus ir sukurti bendras dujų supirkimo programas - pakartoti skiepų įsigijimams naudojamą modelį - ir pasinaudoti žaliu kursu kaip galimybe pagerinti energetinį saugumą ir nepriklausomybę. Buvo ir sakančių, kad krizė atsirado dėl rinkos požiūrio į energetiką ir rinkos spekuliantų veiksmų, ir paragino apriboti energijos kainas.

Europos Komisija pažadėjo artimiausiu metu pateikti savo siūlymus.

 Atnaujinta energetikos projektų atrankos taisykles dėl ES finansavimo, kad būtų užtikrinta tvari tarpvalstybinė energetikos infrastruktūra.

Buvo patvirtinta pozicija dėl teisės aktų projektų, kuriais siekiama atnaujinti bendro intereso energetikos projektų (BIP) atrankos kriterijus ir metodiką. Tai apima tokius projektus kaip aukštos įtampos perdavimo linijos, dujotiekiai, energijos kaupimo įrenginiai ar išmanieji tinklai, kuriems būtų naudingos greitos administracinės procedūros ir kurie galėtų gauti ES lėšų.

 Įvertinta padėtis Baltarusijoje po vienus metus trukusių protestų ir jų smurtinio numalšinimo

Plenariniame posėdyje socialistai ir demokratai paragino ES valstybes nares įgyvendinti daug griežtesnes sankcijas Baltarusijos prezidento Lukašenkos režimui, panaikinti esamas spragas ir dar labiau sumažinti režimo finansinius išteklius. Praėjus vieneriems metams po suklastotų rinkimų Baltarusijoje, šalyje ir toliau išlieka sistemingos represijos ir nebaudžiamumas. Pagrindiniai opozicijos veikėjai yra kalėjime arba tremtyje, daugiau nei 700 politinių kalinių, įskaitant daug nepriklausomų žurnalistų. Kalbant apie dramatišką situaciją su pabėgėliais ir migrantais Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, kur neseniai žuvo mažiausiai penki žmonės, S&D pasmerkė A. Lukašenkos režimą dėl migrantų panaudojimo kaip politinių tikslų įrankio. Kartu socialdemokratai paragino Lenkijos valdžios institucijas oriai elgtis su migrantais, laikytis Ženevos konvencijos, priimti „Frontex“ pagalbą ir leisti žurnalistams bei NVO stebėti situaciją vietoje.

 Socialdemokratai pasisakė dėl artimo partnerio smurto ir globos teisių poveikio moterims ir vaikams

Socialistai ir demokratai mano, kad ginčai dėl vaikų globos yra smurto dėl lyties forma, kai smurtaujantys partneriai ir toliau kenkia savo aukoms, todėl ragina imtis skubių priemonių, kad būtų apsaugotos smurto prieš gyvenimo partnerius aukos. Rezoliucijoje pabrėžiamas smurto atvejų artimoje aplinkoje padidėjimas pandemijos metu. Taip pat, pakartojamas Parlamento raginimas į SESV 83 straipsnio nusikalstamumo sritis įtraukti smurtą dėl lyties.

Pabrėždami nerimą keliantį dėl moterų ir kūdikių žūčių skaičių, kai moterys praneša apie smurto dėl lyties atvejus, europarlamentarai pabrėžia moterų ir vaikų apsaugos nuo smurto svarbą, o vaiko interesai turi būti viršesni už kitus kriterijus, nustatant globos priemones ir lankymo teisės. Nagrinėjant globos atvejus, vaikui taip pat turi būti suteikta galimybė būti išklausytam, o tais atvejais, kai įtariamas smurtas prieš artimuosius, klausymai turi būti rengiami vaikams palankioje aplinkoje, kur juos rengia apmokyti specialistai. Manoma, kad smurto artimoje aplinkoje liudininkai turėtų būti pripažinti smurto dėl lyties aukomis ir jiems turėtų būti suteikta geresnė teisinė apsauga bei psichologinė parama.

Tekste pabrėžiama, kad pakankamos pajamos ir ekonominė nepriklausomybė yra pagrindiniai veiksniai, padedantys moterims palikti smurtinius santykius. Kolegos paragino valstybes nares ginti aukas ir padėti joms pasiekti finansinę nepriklausomybę, prieinamą būstą, sveikatos priežiūros paslaugas, transportą ir psichologinę paramą. Taip pat turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis tinkama teisine apsauga, veiksmingais klausymais, apribojimais, prieglaudomis, konsultavimu.

 Priimta rezoliucija dėl 2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programos

Siekiant visiškai saugaus eismo iki 2050 m., siūloma gyvenamosiose vietose riboti leistiną automobilių greitį iki 30 km/h ir visiškai netoleruoti vairavimo išgėrus.

Priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje dėl kelių eismo saugumo, pažymima, kad kiekvienais metais ES keliuose žūsta maždaug 22 tūkstančiai žmonių, o apytiksliai 120 tūkst. patiria sunkius sužalojimus. Remiantis naujausiais duomenimis, iš vieno milijono gyventojų ES kasmet keliuose žūva apie 42 asmenys. Saugiausi ES – Švedijos keliai (18 žūčių milijonui gyventojų), o daugiausia tragiškų nelaimių keliuose įvyksta Rumunijoje (85 žūtys milijonui gyventojų). Lietuvoje 2020 m. eismo nelaimės nusinešė 63 žmonių gyvybes milijonui gyventojų, o tai 41 proc. mažiau nei prieš dešimtmetį. Pastaraisiais metais pažanga didinant saugumą keliuose sustojo, todėl tikslas nuo 2010 iki 2020 m. perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių nebuvo pasiektas (šis rodiklis per šį laikotarpį sumažėjo 36 proc.). Greičio viršijimas yra pagrindinis veiksnys, dėl kurio įvyksta maždaug 30 proc. mirtinų avarijų keliuose, o alkoholis yra susijęs su ketvirtadaliu visų žūčių keliuose, todėl politikai ragina Komisiją atnaujinti ES rekomendaciją dėl leistino vairuotojų alkoholio kiekio kraujyje, siūlant nustatyti nulinę ribą.

Rezoliucijoje taip pat siūloma apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą vairuotojų mobiliuosiuose ir elektroniniuose prietaisuose įdiegti „saugaus vairavimo režimą“ ir kitas priemones, kurios padėtų išvengti dėmesio blaškymo vairuojant. Be to, ES valstybės turėtų taikyti mokesčių lengvatas, o privatūs draudikai siūlyti patrauklias draudimo sistemas, kai įsigyjamos ir naudojamos aukščiausius saugos standartus atitinkančios transporto priemonės.

ES kelių eismo saugumo statistika (infografikas) | Naujienos | Europos Parlamentas (europa.eu)

 Siekiant išvengti diskriminacijos ir apsaugoti teisę į privatumą, EP paragino griežtai riboti dirbtinio intelekto naudojimą baudžiamojoje teisėje.

Priimtoje rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys į rizikas, kurias kelia šališkais algoritmais besiremiančio dirbtinio intelekto sprendimai, ir būtinybę užtikrinti tinkamą asmens apsaugą bei griežtus dirbtinio intelekto kontrolės mechanizmus. Teisėsaugoje kiekvieną teisinį ar panašų poveikį turintį sprendimą visada turi priimti žmogus, o dirbtinio intelekto sistemos turėtų būti sukurtos taip, kad jas žmogus visada galėtų išjungti,.

Dirbtiniu intelektu pagrįstos atpažinimo sistemos jau dabar stiprina diskriminaciją, nes neproporcingai neteisingai nustato tam tikroms etninėms bendruomenėms priklausančius asmenis, LGBTI atstovus, vaikus ir vyresnio amžiaus asmenis, taip pat moteris. Turime užtikrinti naudojamų algoritmų paaiškinamumą, skaidrumą ir atsekamumą, o dirbtinio intelekto veiklai naudoti atvirojo kodo programinę įrangą. Siekdami apsaugoti asmenų privatumą, turime uždrausti naudoti privačias veido atpažinimo duomenų bazes (pavyzdžiui, „clearview“) teisėsaugos srityje, taip pat uždrausti dirbtinio intelekto pagalba vykdomą masinį asmenų reitingavimą ir neleisti viešai prieinamose erdvėse atpažinti kitus žmogaus požymius, pavyzdžiui, eiseną, pirštų antspaudus, balsą ir pan.

 ES ir JAV santykiai turi remtis glaudesniu bendradarbiavimu 

Priimtoje rezoliucijoje dėl ES ir JAV santykių EP sveikina JAV įsipareigojimą taisyklėmis grindžiamam daugiašališkumui, nes tai suteikia galimybę ES vėl bendradarbiauti su JAV. Transatlantinis bendradarbiavimas turi remtis lygiaverte partneryste, kartu puoselėjant ES strateginę autonomiją gynybos ir ekonominių santykių srityje. ES ir JAV turi vengti nereikalingų įtampų ir geriau koordinuoti savo poziciją dėl Kinijos, visų pirma dėl žmogaus ir mažumų teisių apsaugos ir įtampos Pietų ir Rytų Kinijos jūrose, Honkonge bei Taivano sąsiauryje deeskalavimo.

ES turėtų glaudžiau bendradarbiauti su JAV dėl Rytų kaimynystės ir Vakarų Balkanų, kad čia būtų kuriamos atsparios, klestinčios, demokratiškos ir daugiatautės visuomenės.

 Pateiktos rekomendacijas dėl geresnio neįgaliųjų teisių įgyvendinimo

Judumas, švietimas, būstas ir aktyvus įtraukimas į viešąjį gyvenimą yra pagrindinės sritys, kuriose neįgaliesiems europiečiams būtų naudingos reformos.

ES turėtų turėti bendrą negalios apibrėžtį ir įvesti Europos neįgalumo kortelę, kad abipusiškai pripažintų negalios statusą visoje ES.

Kitos Europos Parlamento narių patvirtintos rekomendacijos apima lankstesnę pagalbą keliaujant geležinkeliais ir fizinių bei administracinių kelionių kliūčių šalinimą; švietimo sistemas, pritaikomas skirtingų mokinių poreikiams; ir neįgaliojo būsto suteikimas neįgaliems piliečiams, kad jie galėtų būti aktyvūs savo bendruomenės dalyviai.

 Įvertinta ES kibernetinės gynybos pajėgumų padėtis

Europos Parlamentas primena siekį kurti Europos gynybos sąjungą, kurios sėkmingai veiklai svarbi bendra kibernetinės gynybos politika ir bendrų kibernetinės gynybos pajėgumų vystymas. Būtina pašalinti dabartinį kibernetinės struktūros susiskaidymą Europos Sąjungoje ir sukurti bendrą viziją, kaip pasiekti saugumą ir stabilumą šioje erdvėje. Siūloma steigti Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį, kuris leistų sustiprinti ES institucijų bendradarbiavimą ir užtikrinti saugų ir greitą pasidalinimą informacija.

Rezoliucijoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad kitaip nei karyboje, kibernetinei erdvei „kurti“ naudojamą infrastruktūrą visų pirma valdo komerciniai subjektai, daugiausia įsteigti už ES ribų. Tai sukuria pramoninę ir technologinę ES priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Todėl ES turi stiprinti savo technologinį suverenumą, skatinti inovacijas ir daugiau investuoti į kibernetinės gynybos pajėgumus.

 Išdėstyti prioritetai reformuojant ES žalingos mokesčių praktikos politiką ir naujos nacionalinės mokesčių politikos vertinimo sistemos planą.

Kadangi arši mokesčių konkurencija tarp šalių nenumaldomai vystosi tiek ES, tiek tarptautiniu mastu, manoma, kad ES turi peržiūrėti ir sustiprinti savo kovą su mokesčių praktika, dėl kurios valstybės narės netenka didelių pajamų, todėl atsiranda nesąžininga konkurencija, kuri kenkia piliečių pasitikėjimui.

Nors mokesčių konkurencija tarp šalių savaime nėra problematiška, bendri principai turėtų reglamentuoti, kaip šalys naudoja savo mokesčių režimus ir politiką, kad pritrauktų verslą ir pelną. Ši politika yra nepakankama, nes per pastaruosius 20 metų politika ir teisės aktai neatitinka naujoviškų mokesčių schemų.

 EP balsavo už naujos nuolatinės Europos Parlamento delegacijos ES ir JK parlamentinėje asamblėjoje įkūrimą.

Pirmininkų sueigos pasiūlymu plenariniame posėdyje buvo įsteigta nauja nuolatinė delegacija ir nustatytas jame dirbančių EP narių skaičius. ES ir JK parlamentinėje asamblėjoje dalyvaus po 35 narius iš Europos Parlamento ir JK parlamento (iš viso 70). Delegacija bus informuota apie ES ir JK Partnerystės tarybos sprendimus ir pateiks jai rekomendacijas.Partnerystės tarybai pirmininkauja Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovič ir JK valstybės ministras ES santykiams Davidas Frostas.Naujoji delegacija glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamento Jungtinės Karalystės kontaktine grupe, kuri taip pat renka visų politinių grupių atstovus, kurie tikrina ES ir JK santykius ir derina Parlamento poziciją šiuo klausimu.