Europos Parlamento liepos mėnesio plrnarinė sesija

Atsižvelgęs į tai, kad Kroatija atitinka visus narystės euro zonoje kriterijus ir tam nesutrukdė nei COVID-19 pandemija nei Rusijos karas prieš Ukrainą, Europos Parlamentas konstatavo, kad Kroatija yra visiškai pasirengusi nuo 2023 m. sausio 1 d. įsivesti eurą. Kainos Kroatijoje jau pasiekė aukštesnį kainų konvergencijos su euro zona lygį nei kitose ES valstybėse narėse, kai jos jungėsi prie euro zonos. EP nariai tikisi, kad Kroatijos vyriausybė ir toliau dės pastangas, siekdama užtikrinti, kad tolesnė kainų konvergencija būtų pasiekta tvariai ir kad įvedus eurą kainos nebūtų dirbtinai didinamos. Europos Parlamento nuomonė dėl euro įvedimo yra patariamoji. Galutinį sprendimą dėl Kroatijos stojimo į euro zoną priims ES valstybių ministrai.

 Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala pristatė Čekijos pirmininkavimo Tarybai semestro programą ir pagrindinius tikslus.   Premjeras Fiala pripažino, kad Rusijos invazija į Ukrainą apvertė aukštyn kojomis daugumą Čekijos prezidentavimo planų. "Mūsų pagrindinė užduotis bus rasti vieningą ir tvirtą susitarimą dėl priemonių, skirtų sušvelninti neigiamą dabartinių krizių poveikį mūsų piliečiams", – pabrėžė premjeras. Pokario Ukrainos atstatymui ir bendriems Europos projektams, pvz., "REPowerEU", kuriais siekiama išlaisvinti ES nuo priklausomybės nuo Rusijos, bus svarbūs pirmininkaujančios Čekijos uždaviniai. Tačiau "kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę pasirinkti energijos rūšių derinį, kuris geriausiai atitiktų jos sąlygas ir leistų jai pasiekti abu savo klimato tikslus", – pabrėžė J. Fiala. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat sieks pagerinti valstybių narių gynybos pajėgumus, sutrumpinti tiekimo grandines, stiprinti laisvąją prekybą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir stiprinti demokratinių institucijų atsparumą.

 Europarlamentarai sveikino sprendimą atverti ES duris Ukrainai ir Moldovai, tačiau paprašė lyderių stiprinti ES ir įveikti naujausią krizę. Beveik visi kalbėtojai palankiai įvertino sprendimą pradėti Ukrainos ir Moldovos stojimo procesą. Daugelis europarlamentarų pabrėžė, kad kelias iki stojimo bus ilgas ir Ukrainai bei Moldovai reikės daug reformų. Jie pabrėžia, kad ES turėtų ieškoti kitų būdų, kaip remti šalis, įskaitant karinę įrangą. Daugelis kalbėtojų minėjo būtinybę sąžiningai elgtis su Vakarų Balkanų šalimis ir palengvinti jų stojimą. Dėl konferencijos dėl Europos ateities ir Parlamento raginimo sudaryti konventą, kad būtų peržiūrėtos ES sutartys, daugelis EP narių kritikavo Tarybos ambicijų stoką šiuo klausimu, pabrėždami, kad būtina skubiai reformuoti ES ir jos veikimo būdus. Jie primygtinai reikalavo, kad piliečiai nenusiviltų, o jų lūkesčiai būtų išpildyti.

 EP nariai patvirtinto naujas ES skaitmeninės srities taisykles, kurios nustato atskaitomybės standartus, taikomus interneto bendrovėms atviroje ir konkurencingoje skaitmeninėje rinkoje. Skaitmeninių paslaugų akte (SPA) nustatyti aiškūs įpareigojimai skaitmeninių paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, socialiniams tinklams ar prekyvietėms, kovoti su neteisėto turinio platinimu, dezinformacija ir kitais riziką visuomenei keliančiais reiškiniais. Šie reikalavimai yra proporcingi platformų dydžiui ir rizikai, kurią jos kelia visuomenei. Taisyklės numato naujas kovos su neteisėtu turiniu internete priemones ir įpareigoja platformas reaguoti greitai, nepažeidžiant pagrindinių teisių, įskaitant saviraiškos laisvę ir duomenų apsaugą. Kartu siekiama užtikrinti, kad prekiautojai elektroninėje erdvėje būtų geriau atsekami ir tikrinami, o siūlomos prekės ir paslaugos būtų saugios. Numatyti nauji reikalavimai platformų skaidrumui ir atskaitomybei: jos turės teikti aiškią informaciją apie turinio moderavimą arba algoritmų naudojimą turiniui rekomenduoti, o vartotojai galės ginčyti turinio moderavimo sprendimus. Be to, bus draudžiama klaidinti vartotojus ir pateikti tam tikrų rūšių tikslinę reklamą, pavyzdžiui, nepilnamečiams skirtus ir neskelbtinais duomenimis grindžiamus pranešimus. Taip pat bus uždrausti manipuliatyvūs dizaino sprendimai ir klaidinanti praktika, kuria siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimui.

 EP nariai paragino Komisiją ir ES šalis spręsti moterų nelygybės problemas, pvz., kliūtis darbo rinkoje. Europarlamentarai ragina lyčių aspektą veiksmingiau integruoti į politiką, kuria sprendžiami benamystės, prieinamo ir tinkamo būsto ir energijos trūkumai. Komisija turi parengti plataus užmojo 2030 m. Europos kovos su skurdu strategiją, numatančią konkrečius tikslus sutelkiant dėmesį į moterų skurdo panaikinimą. Dėl blogėjančios socialinės ir ekonominės padėties padaugėjo visų formų prievartos ir smurto prieš moteris atvejų. Politikai ragina valstybes nares teikti paramą moterims, kurios patiria smurtą dėl lyties, nes gyvenimas be smurto yra būtinas norint dalyvauti darbo rinkoje, išnaudoti visas savo galimybes ir turėti finansinę nepriklausomybę.

 Europos Parlamento nariai pareikalavo prevencinių priemonių prieš technologinį stresą, patiriamą dirbant namie, kad išspręstų psichinės sveikatos problemas ir padidintų darbo namuose naudą. Parlamentas pripažįsta darbo namuose naudą, pvz., didesnį lankstumą ir savarankiškumą, tačiau perspėja apie didelį pavojų sveikatai, kylantį dėl per didelio ryšio ir darbo santykių neryškumo. Dingsta ribos tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, todėl atsiranda vadinamasis „technostress“ – stresas, susijęs su darbu susijusių technologijų naudojimu.

 Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos Taksonomijos pasiūlymui, pagal kurį tam tikra branduolinė ir su dujomis susijusi veikla įtraukiama į aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos sąrašą. Komisijos manymu, vykdant „žaliąją“ pertvarką svarbų vaidmenį atliks privačios investicijos į dujų ir branduolinę veiklą, todėl ji pasiūlė kai kurią su gamtinėmis dujomis ir branduoline energija susijusią veiklą laikyti pereinamąja veikla, padedančia švelninti klimato kaitą. Minėtos veiklos bus įtrauktos į tvarių resursų sąrašą ribotam laikotarpiui ir taikant specialias sąlygas bei skaidrumo reikalavimus.

 Pagal atnaujintą Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatų projektą ES valstybės galės nepanaudotas 2014-2020 m. fondo lėšas skirti žvejams, gamintojams ir perdirbėjams, kurie susiduria su neigiamomis Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą pasekmėmis. Finansinė kompensacija bus skirta už negautas pajamas ir papildomas išlaidas, atsiradusias dėl kuro, žaliavų ir jauko kainų padidėjimo. ES fondas padengs 75 proc. žuvininkystės sektoriaus išlaidų, kurios atsirado papildomai dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Žvejybos perdirbimo pramonėje veikia apie 3 500 įmonių. Dėl karo Ukrainoje kai kurios įmonės buvo priverstos laikinai nutraukti savo veiklą, ir tai turėjo neigiamą poveikį įvairiems sektoriams – nuo sandėliavimo iki perdirbimo.

 Europarlamentarai pritarė pasiūlymui leisti pabėgėliams iš Ukrainos išlaikyti valstybinius vairuotojų pažymėjimus ir nereikalauti jų pakeisti į ES vairavimo teises. Šiuo metu nėra vieningos ES tvarkos, kaip išduoti ar keisti vairuotojų ar profesinės kompetencijos pažymėjimus, kuri būtų taikoma trečiosioms valstybėms.   Pagal naujas ES taisykles laikinos apsaugos ES statusą turintys Ukrainos pabėgėliai neprivalės, kaip įprasta trečiųjų valstybių piliečiams, pakeisti savo vairuotojų teises į šalies, kurioje jie turi leidimą gyventi, pažymėjimus ir laikyti papildomų egzaminų. Tol, kol šie asmenys turi pabėgėlio statusą, galios jų ukrainietiški vairuotojų pažymėjimai. Pabėgėliams, kurie dirbo vilkikų ar autobusų vairuotojais Ukrainoje, ES bus pripažįstami jų profesinės kompetencijos pažymėjimai. Tam jie turės išklausyti trumpus kursus ir išlaikyti egzaminą raštu ar žodžių. Tai leis Ukrainos profesionaliems vairuotojams įsidarbinti ES transporto įmonėse ir, pavyzdžiui, padėti eksportuoti Ukrainos produkciją karo metu.

 Naudotas kepimo aliejus, sintetinis kuras ar net vandenilis turi pamažu tapti įprastu aviaciniu kuru siekiant, kad iki 2050 m. Europa taptų klimatui neutraliu žemynu. Europos Parlamentas patvirtino savo poziciją dėl naujų tvaraus aviacinio kuro plėtros ES taisyklių. Jomis siekiama paskatinti avialinijas ir oro uostus naudoti daugiau tvaraus kuro, kuris mažintų aviacijos sektoriaus teršimą anglies dvideginio dujomis ir prisidėtų prie kovos su klimato kaita. Europarlamentarai siūlo ambicingus tvaraus kuro naudojimo tikslus. Nuo 2025 m. kuro tiekėjai turėtų užtikrinti, kad ES oro uostams būtų tiekiama bent 2 proc. tvaraus kuro, iki 2040 m. šis kuras turėtų sudaryti bent 37 proc. aviacijos sektoriuje suvartojamų degalų, o iki 2050 m. – bent 85 proc.  Politikai taip pat siūlo praplėsti tvaraus kuro apibrėžimą ir šalia sintetinio kuro ar biodegalų, gaminamų, pavyzdžiui, iš žemės ūkio ir medienos atliekų, dumblių ar naudoto kepimo aliejaus, įtraukti kurą, gaminamą iš pramoninių atliekų, tokių kaip plastikas. Be to, siekiant paskatinti tvaraus kuro plėtrą, iki 2034 m. turi būti leista į degalus maišyti biodegalus, pagamintus iš lydytų gyvūninių riebalų ir kai kurių distiliatų. Degalai gaminami iš pašarų ir maistinių kultūrų, palmių ir sojų žaliavų ar muilo produktų, neturėtų būti laikomi tvariais. Prie tvaraus aviacinio kuro siūloma priskirti ir elektrą bei vandenilį, nes tai yra perspektyvios technologijos, kurios padės mažinti oro susisiekimo sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. EP nariai siūlo įpareigoti ES oro uostus, kad jie sukurtų tvarių degalų, įskaitant elektros bei vandenilio, pristatymo, laikymo ir papildymo infrastruktūrą. Kartu siūloma įsteigti Tvarios aviacijos fondą, kuris skatintų investicijas į tvaraus kuro gamybą, naujo tipo variklių technologijų plėtrą ir padėtų sumažinti aviacijos sektoriaus taršą.

 EP nariai pasmerkė JAV ir kai kuriose ES valstybėse prastėjančią padėtį moterų teisių ir lytinės sveikatos klausimais. Teisė į abortą turi būti įtraukta į ES pagrindinių teisių chartiją, pažymima Europos Parlamento rezoliucijoje dėl JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimo Jungtinėse Valstijose panaikinti teisę į abortą ir poreikio Europos Sąjungoje užtikrinti teisės į abortą bei moterų sveikatos apsaugą. Europarlamentarai ragina sušaukti konventą ES Sutartims peržiūrėti ir tikisi, kad Europos Vadovų Taryba surengs susitikimą šiuo klausimu. EP nariai reiškia solidarumą su moterimis ir mergaitėmis JAV bei su specialistais, kurie teikia teisėtas ir saugias abortų paslaugas ir propaguoja teisę ir galimybę jomis naudotis tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Jie ragina JAV Kongresą priimti įstatymą, kuriuo teisė į abortą būtų apsaugota federaliniu lygmeniu. Pasaulyje, įskaitant Europą, gali išaugti finansinė parama prieš lyčių lygybę ir pasirinkimo laisvę kovojančioms grupėms. ES valstybės turi dekriminalizuoti abortus, pašalinti kliūtis saugiems ir teisėtiems abortams ir užtikrinti galimybę naudotis saugiomis, teisėtomis ir nemokamomis abortų paslaugomis, sveikatos priežiūros paslaugomis ir priemonėmis iki gimdymo ir pagimdžius bei savanorišku šeimos planavimu.

  Savo rezoliucijoje dėl Europos priežiūros strategijos europarlamentarai pritarė šiai iniciatyvai ir pateikė siūlymus. Europos Komisija įsipareigojo pateikti šią strategiją 2022 metais. Jau šiandien dėl esamų, prieinamų ir įperkamų kokybiškų ilgalaikės priežiūros paslaugų trūkumo ir nuolatinio nepakankamo investavimo į priežiūros ekonomiką, kurioje dirba 6,3 mln. specialistų, visoje ES reikia didelių neformaliosios priežiūros, kurią teikia daugiau kaip 44 mln. neformaliųjų slaugytojų, pajėgumų. Didelė dalis ilgalaikės priežiūros paslaugų yra pasenusios ir neatitinka paskirties. Galiausiai reikia pereiti nuo institucinės globos prie bendruomeninės globos. Demografiniai pokyčiai, visuomenės senėjimas, taip pat būtinos reformos, susijusios su žaliąja ir skaitmenine pertvarka Europoje, dar labiau padidins įvairių priežiūros paslaugų paklausą, darys papildomą spaudimą priežiūros sektoriui, kuriame trūksta darbuotojų ir kuris nepakankamai finansuojamas, ir, jei nebus imtasi tinkamų politinių priemonių, dėl kurių šiame sektoriuje būtų sukurta daugiau kokybiškų darbo vietų, tai taps nauja našta neformaliesiems slaugytojams. Dėl visų pirmiau minėtų priežasčių valstybės narės savo politikoje išskirtinį dėmesį turėtų skirti priežiūrai ir visapusiškai išnaudoti ES finansavimo galimybes atsigavimui po pandemijos, užtikrindamos, kad visų kartų žmonės laiku ir vienodomis sąlygomis galėtų naudotis kokybiškomis priežiūros paslaugomis, laikydamosi teisėmis grindžiamo požiūrio ir viso gyvenimo perspektyvos principo. Kokybiška ankstyvoji vaikų priežiūra, vyresnio amžiaus asmenų priežiūra, prevencijos ir reabilitacijos paslaugos, ilgalaikė priežiūra ir kitokia parama neįgaliesiems ir pažeidžiamoms grupėms reiškia, kad priežiūra teikiama visapusiškai ir integruotai, taikant aukštus paslaugų, kuriomis reaguojama į fizinius ir psichologinius asmenų poreikius, standartus ir geriau koordinuojant sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paramos paslaugas.