Europos parlamente - euras Lietuvoje, motinystės atostogos, jaunimo nedarbas bei situacija Ukrainoje

Pirmoji naujojo Europos Parlamento darbinė plenarinė sesija prasidėjo itin svarbių Lietuvos žmonėms klausimų aptarimu – euro įvedimo, motinystės apsaugos, jaunimo nedarbo bei padėties Ukrainoje.

Visų pirma, noriu pasveikinti savo šalį, įveikus dar vieną slenkstį euro įvedimo kelyje. Šią savaitę balsuodami Europos Parlamente pritarėme bendros valiutos įvedimui Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. Kalbėdama plenariniame posėdyje pasidžiaugiau, kad Lietuva sėkmingai įgyvendino būtinus konvergencijos kriterijus. Mūsų šalis yra maža valstybė, todėl dalyvavimas euro zonoje tikrai padės Lietuvai plėsti prekybos ir finansinius ryšius su kitomis euro zonos valstybėmis, sudarys geresnes sąlygas užsienio investicijoms, o tai kartu skatins ir gyventojų pajamų didėjimą, kokybišką užimtumą bei darbo vietas.

Šios plenarinės sesijos metu mes pasipriešinome Komisijos ir Tarybos siūlymams atsiimti anksčiau teiktą Motinystės atostogų direktyvos projektą, kuriam dar 2010 metais Europos Parlamentas pateikė savo siūlymus. Tenka apgailestauti, jog valstybės narės jau beveik 4 metus negali sutarti dėl motinystės atostogų trukmės, išmokų dydžių ir apmokamų tėvystės atostogų. Europos Parlamentas siūlo apmokamas motinystės atostogas visose valstybėse narėse pailginti iki 20 savaičių, nes šiuo metu visiškai apmokamos motinystės atostogos daugelyje Europos Sąjungos valstybių yra trumpesnės nei 20 savaičių.

Diskusijų metu pareiškiau, kad siūlymas atsiimti šią itin svarbią direktyvą yra visiškai nepriimtinas. Valstybės narės turėtų sėsti prie derybų stalo, ieškoti bendro sutarimo ir nerodyti abejingumo bei bejėgiškumo. Negalime taikstytis su tuo, kad ne tik metai iš metų vilkinamas direktyvos, kuria siekiama sudaryti geresnes sąlygas motinoms ir tėvams auginti vaikus, priėmimas, bet dar ir siūloma tas geresnes galimybes panaikinti. Tai kokį signalą mes šiandien pasiųsime žmonėms, jaunoms šeimoms Europoje, kurie laukia pokyčių?

Diskusijos davė teigiamų rezultatų, nes Taryba pažadėjo iš naujo peržiūrėti Europos Parlamento siūlymus dėl motinystės atostogų direktyvos ir siekti bendro sutarimo tarp valstybių narių visų Europos šeimų labui. Naujasis Komisijos pirmininkas J.K. Junkeris taip pat tikisi, jog ši direktyva neužilgo išvys dienos šviesą ir paskatins jaunuolius kurti šeimas, auginti vaikus.

Šią savaitę taip pat svarstėme rezoliuciją dėl jaunimo nedarbo. Esu viena šios rezoliucijos autorių. Turime įvertinti ne tik didelį nedarbą, bet ir išaugusį skurdo rodiklį jaunimo tarpe. Europos Komisijos pateikti duomenys, rodo, kad 2012 m. net trečdaliui visų jaunų žmonių Europoje grėsė skurdas ir socialinė atskirtis. To priežastis yra visoje Europoje, o taip pat ir Lietuvoje, giliai įsišaknijusi jaunimo diskriminacija darbo vietose. Net ir gavę darbą jauni žmonės yra diskriminuojami ir net išnaudojami, todėl dažnai susiduria su vadinamuoju "dirbančiųjų skurdu".

Šios savaitės Europos Parlamento plenarinėje sesijoje vykusiose diskusijose taip pat atkreipiau dėmesį į kitą didelę, tačiau nuostolių skaičiavime nuolat "pametamą" kur kas platesnę ir ilgalaikiškesnę problemą – itin prastą demografinę padėtį Europoje. Todėl paraginau kolegas iš kitų Europos Sąjungos šalių, o taip pat ir Komisiją bei Tarybą įvertinti jaunimo nedarbo ir skurdo poveikį mūsų žemyno demografinei padėčiai. Diskusijų metu visus pakviečiau susimastyti, ar saugios darbo vietos, arba apskritai jokios darbo vietos neturintis jaunas žmogus gali ryžtis sukurti šeimą, gimdyti vaikus? Ar Komisija ir Taryba, užuot bandžiusios atšaukti motinystės atostogų direktyvą, neturėtų dėti visų pastangų, kad ji būtų priimta?

Šią savaitę priimtoje rezoliucijoje dėl padėties Ukrainoje Europos Parlamentas pasveikino Ukrainą su teigiamais pastarojo meto įvykiais – su sėkmingais Prezidento rinkimais, su likusių Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos susitarimo dalių pasirašymu, įskaitant ir laisvos prekybos su ES susitarimą. Tačiau mes griežtai pasmerkėme besitęsiantį smurtą rytų Ukrainoje bei paraginome Europos Vadovų Tarybą laikytis griežtesnės pozicijos Rusijos atžvilgiu konflikto sprendime.

Visiems linkiu puikių vasaros atostogų! Pradėtus darbus toliau tęsime rudenį.

Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė