Europos Parlamente: apie kovą su terorizmu, pabėgėlius, jaunimą, skurdą ir kitas aktualijas

Praėjusioje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje vyko diskusijos dėl ES aktualijų ir buvo priimti svarbūs sprendimai.

Įvyko diskusijos apie kovą su terorizmu, mokesčių vengimo ir pinigų plovimo prevenciją atsižvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus, krizės žemės ūkio sektoriuje sušvelnimo galimybes, padėtį Kalnų Karabache, ES ir Kubos politinį ir bendradarbiavimo susitarimą ir kitas aktualijas.  

Buvo patvirtinta viena svarbiausia terorizmo prevencijos priemonė – keleivių duomenų direktyva. Valstybės narės bus įpareigotos kaupti ir, esant būtinybei, dalintis turima informacija apie keleivius, kurie gali būti susiję su terorizmu ar kitais sunkiais nusikaltimais.  Numatytos ir patikimos duomenų apsaugos garantijos. Duomenys bus saugomi penkerius metus, o  po pusės metų visa asmeninė informacija – vardai, pavardės, kartu keliaujančiųjų duomenys – turės būti įslaptinta, o ją atskleisti bus leidžiama tik ypatingais atvejais ir tik teismui leidus. Kiekvienoje  valstybėje bus paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris prižiūrėtų direktyvos įgyvendinimą. Valstybės narės privalės direktyvą įgyvendinti per dvejus metus.  Pritarta ir  fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis taisyklėms bei šių duomenų panaudojimo nusikaltimų prevencijai direktyvai.

Rezoliucijoje dėl holistinio požiūrio į migraciją siūloma sukurti bendrą ES prieglobsčio prašymų registravimo sistemą, leisiančią geriau susidoroti su didžiuliais migrantų srautais ir paspartinti minėtų prašymų nagrinėjimą.   Būtina kuo greičiau įgyvendinti Europos Komisijos praėjusiais metais priimtą ES kovos su neteisėtu migrantų įvežimu veiksmų planą,  peržiūrėti pasenusius ES migracijos teisės aktus, solidariai spręsti pabėgėlių perkėlimo ES viduje klausimus, parengti bendrą  saugių šalių sąrašą,  padėti šalinti migracines paskatas trečiosiose šalyse bei įgyvendinti kitas priemones. Šių metų biudžete numatėme  100 mln. eurų humanitarinei paramai ES valstybėse prisiglaudusiems pabėgėliams. 

Rezoliucijoje  dėl  skurdo   pateikiami siūlymai, kaip didinti skurstančių namų ūkių pajamas ir mažinti išlaidas, pirmiausiai energetinų kaštų sąskaita. Europarlamentarai  inicijavo Europos šildymo žiemą atjungimo moratoriumą, kuris turėtų apsaugoti energijos nepriteklių  patiriančius namų ūkius ir tuos, kuriems gali būti nutrauktas šildymo paslaugų teikimas dėl delspinigių už komunalines paslaugas.

Rezoliucijoje dėl ERASMUS+ pateikiami siūlymai, kaip tobulinti šios ES programos įgyvendinimą. Daug dėmesio  skiriama profesiniam mokymui ir pameistrystės skatinimui. Praėjusiais metais ERASMUS+ programos Lietuvos švietimo projektuose dalyvavo apie 6600 studentų ir moksleivių, o jaunimo projektuose – apie 5300 dalyvių. Rezoliucijoje dėl moksleivių žinių apie ES gilinimo siūloma tobulinti mokymo priemonių rengimą bei mokytojų kvalifikacijos ugdymą ir įgyvendinti kitas priemones, kad jaunimas geriau pažintų ES vertybes, jos piliečių teises, institucijas bei aktualijas.

Rezoliucijoje dėl ES užsienio politikos pateikiami siūlymai, kokie turėtų būti ES užsienio politikos prioritetai kintančiame pasaulyje. Pažymima, jog    pagrindinis ES tikslas yra skatinti taiką, savo vertybes ir žmonių gerovę, taip pat užtikrinant Sąjungos piliečių ir teritorijos saugumą. Labai svarbu nustatyti visų 28 ES valstybių narių  bendrus užsienio politikos interesus visuose pasaulio regionuose ir visose atitinkamose politikos srityse.  ES turėtų  prisiimti didesnę atsakomybę už saugumą artimiausioje ir  platesnėje kaimynystėje  ir stabilumo ir gerovės sąlygų, grindžiamų teisinės valstybės principu ir pagarba žmogaus teisėms, sukūrimą, o tai būtinai reiškia, kad reikia šalinti dabartinių karų ir konfliktų, migracijos srautų ir pabėgėlių krizės pagrindines priežastis.

Kitoje rezoliucijoje Lenkijos valdžia buvo paraginta gerbti teisės viršenybę ir užtikrinti šalies Konstitucinio Teismo galias garantuoti konstitucijos viršenybę teisinėje sistemoje. Tuo pačiu  pažymima, kad visi sprendimai dėl Lenkijos turi gerbti subsidiarumo principą, tačiau kiekviena ES valstybė turi vadovautis ES sutartyse numatytomis vertybėmis ir principais: pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, demokratijai ir teisės viršenybei.

Pritarta komercinių paslapčių apsaugos taisyklėms, kurios padės nuo šių paslapčių vagystės nukentėjusioms įmonėms lengviau apginti savo teises ir gauti kompensaciją už patirtą žalą. EP narių dėka jos papildytos saugikliais, kurie neleis apriboti tiriamosios žurnalistikos veiklos.

Europos Parlamentas paragino apriboti prekybą žemės ūkyje ar sodininkystėje naudojamais herbicidais, kurių veiklioji medžiaga yra glifosatas. Kol nebus galutinai įrodyta šios medžiagos žalingas poveikis žmogui, pasiūlėyta pratęsti leidimą jį naudoti tik 7 metamas ir rekomenduota valstybėms narėms apriboti arba uždrausti glifosato pardavimą neprofesionaliems naudotojams, taip pat neleisti jo naudoti viešuose parkuose ir žaidimų aikštelėse.

Pateikti siūlymai kovai su sparčiai plintančiu Zikos virusu, kuris jau apėmė  28 pasaulio šalis. Europos Komisija raginama parengti viruso plitimo sustabdymo Europoje veiksmų planą ir padėti  valstybėms narėms bei trečiosioms valstybėms, kovojančioms su epidemija. Būtina pasiūlyti konkrečių priemonių Europos regionams, kuriuose Zikos  virusas jau išplitęs, kad būtų užkirsti visi galimi viruso plitimo keliai,  teikiama parama užsikrėtusiems asmenims, visų pirma nėščioms moterims.  

 

Susipažinti su visais plenarinėje sesijoje priimtais dokumentais galima Europos Parlamento svetainėje.

 

 

Europos Parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija