Europos Parlamentas siūlo būdus sparčiau įgyvendinti ES socialinį ramstį

Plenarinėje sesijoje buvo pritarta mano komiteto parengtai rezoliucijai dėl  socialinės Europos darbotvarkės praėjus dvejiems metams nuo Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo.

Mes pažymime, jog nors pastaruoju metu buvo nemažai padaryta įgyvendinant ES socialinę darbotvarkę, lieka dar daug neįveiktų iššūkių.

Dėl COVID-19 pandemijos ir mūsų kaimynystėje tebesitęsiančio Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą kilo pragyvenimo išlaidų ir energetikos krizės, kurios didžiausią neigiamą poveikį daro pažeidžiamiausioms mūsų visuomenės grupėms, o dėl to didėja nelygybė.

Dėl infliacijos ES lygmeniu vidutinių namų ūkių pragyvenimo išlaidos padidėjo maždaug 10 proc., materialinio ir socialinio nepritekliaus lygis – maždaug 2 proc., o energijos nepritekliaus ir absoliutaus finansinio skurdo lygis – maždaug 5 proc.

Todėl būtinos papildomos priemonės siekiant sušvelninti krizių poveikį žmonėms ir valstybių narių darbo rinkoms.

Komisija ėmėsi daug teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių iniciatyvų, tačiau ES iki šiol nepavyko visapusiškai įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio.

Komisija ir valstybės narės turi imtis tolesnių teisėkūros veiksmų, kad būtų užtikrintas visapusiškas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, itin daug dėmesio skiriant vaikų priežiūrai, socialinei apsaugai, apsirūpinimu būstu, esminių paslaugų plėtrai.

Tam, kad teisinga ir socialinė Europa taptų tikrove ir kad įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką būtų užtikrinta aukščiausio lygio socialinė apsauga, būtina užtikrinti tvarią, teisingą ir įtraukią Europą, kurioje socialinės teisės būtų visapusiškai apsaugotos ir garantuotos bent jau tokiu pat lygmeniu kaip ekonominiai ir aplinkos apsaugos standartai.

Visos rekomendacijos

Socialinės Europos darbotvarkė praėjus dvejiems metams nuo Porto aukščiausiojo lygio susitikimo


estr