EP plenarinė sesija iš arti

Nors pripratome dirbti ZOOM platformos pagalba, šį kartą vėl teko vykti į Briuselį, kur intensyviai dirbome spręsdami aktualiausius klausimus.

 

Naujosios Zelandijos ministrė pirmininkė Ardern, JAV viceprezidentė Harris, EP pirmininkas Sassoli ir EK pirmininkė von der Leyen kovo 8-osios proga pagerbė moteris esančias priešakinėje kovoje su COVID-19. Smagu, jog nei viena pasaulio šalis nelieka abejinga šiai kovai. Prieš pat sesijos atidarymą Parlamente paminėjome 2021 m. Tarptautinę moters dieną, daugiausia dėmesio skirdami moterų įgalinimui ir lyderystei per COVID-19 pandemiją.

Pirmininkas Sassoli priminė raginimą visoms valstybėms narėms ratifikuoti Stambulo konvenciją ir smurtą prieš moteris visoje ES paversti nusikaltimu.

ES mastu atlikta apklausa rodo, kad europiečiai palaiko konferenciją apie Europos ateitį.

Europos Parlamentas ir Europos Komisija skelbė pirmąją „Eurobarometro“ apklausą, kurią kartu atliko abi institucijos. Specialus „Eurobarometro“ tyrimas apie Europos ateitį buvo atliktas 2020 m. Spalio 22 d. - lapkričio 20 d. 27 ES valstybėse narėse. Apklausa, paskelbta prieš pasirašant bendrą deklaraciją dėl Europos ateities konferencijos, rodo, kad didžioji dauguma (92 proc.) visose valstybėse narėse reikalauja, kad priimant sprendimus, susijusius su piliečių balsu, būtų labiau atsižvelgiama į jų nuomonę.  Konferencija apie Europos ateitį siekia būtent to: ji sukurs naują viešą forumą atviroms, įtraukioms, skaidrioms ir struktūrizuotoms diskusijoms su europiečiais jiems aktualiais ir kasdienį gyvenimą liečiančiais klausimais.

Džiaugiuosi, jog sutartinai priėmėme „EU4Health“ programą 2021–2027 m., kuria siekiama griežčiau paruošti ES sveikatos sistemas būsimoms grėsmėms sveikatai ar pandemijoms. Naujoji „EU4Health“ programa prisidės tose srityse, kuriose ES gali aiškiai duoti pridėtinės vertės, taip papildydama valstybių narių politiką. Pagrindiniai jos tikslai yra stiprinti sveikatos sistemas, remiant šalis koordinuoti tarpusavyje ir dalytis duomenimis. Taip pat stiprinti vaistų ir medicinos prietaisų prieinamumą.

Nesiginčydami priėmėme ir naują „InvestEU“ programą, kuri sutelks viešąsias ir privačias investicijas ir garantuos supaprastintą galimybę gauti finansavimą. ES biudžete kaip garantiją turint 26 mlrd. EUR (esamu kursu), tikimasi, kad „InvestEU“ sutelks 400 mlrd. EUR, kurie bus investuoti į Europos Sąjungą 2021–2027 m. Nauja programa yra 750 mlrd. EUR ES atkūrimo paketo generavimo dalis ir skatins strategines, tvarias ir novatoriškas investicijas, kurios padės išspręsti rinkos trūkumus, neoptimalias investicijas ir investicijų trūkumą tiksliniuose sektoriuose.

Rezoliucijoje dėl anglies dioksido pabrėžiama, kad didesni ES siekiai klimato kaitos srityje neturi sukelti anglies dioksido didėjimo, nes pasaulinės pastangos klimato srityje nebus naudingos, jei ES gamyba bus tiesiog perkelta į ES nepriklausančias šalis, turinčias mažiau ambicingas išmetamųjų teršalų taisykles. Rezoliucija siūlo tam tikroms prekėms, importuojamoms iš už ES ribų, nustatyti anglies dvideginio kaina, jei šios šalys nėra pakankamai ambicingos klimato kaitos srityje. Tai sukurtų vienodas konkurencijos sąlygas visame pasaulyje ir paskatintų tiek ES, tiek ne ES pramonę dekarbonizuoti energiją pagal Paryžiaus susitarimo tikslus.

Atveriame kelią naujam ES įstatymui, kuriame reikalaujama, kad įmonės laikytųsi žmogaus teisių ir aplinkosaugos standartų savo vertės grandinėse. Teisėkūros iniciatyvos pranešime raginama skubiai priimti privalomą ES įstatymą, kuris užtikrintų, kad įmonės prisiimtų atsakomybę, kai pažeidžia žmogaus teises. Jos taip pat turi užtikrinti, kad nukentėjusieji galėtų naudotis teisinėmis gynybos priemonėmis. Labai sveikintina, kad Komisija į tai pažiūrėjo rimtai ir paskelbė, kad pateiks savo teisėkūros pasiūlymą šiuo klausimu vėliau šiais metais.

Reaguodami į LGBTIQ teisių pažeidimą kai kuriose ES šalyse, ypač Lenkijoje ir Vengrijoje, nusprendėme paskelbti ES „LGBTIQ laisvės zona“. Nuo 2019 m. Kovo mėn. daugiau nei 100 Lenkijos regionų, apskričių ir savivaldybių priėmė nutarimus, skelbiančius, kad jie neturi LGBTIQ „ideologijos“. Remiantis šiomis rezoliucijomis, vietos valdžia turėtų susilaikyti nuo netolerancijos LGBTIQ žmonių atžvilgiu. LGBTIQ asmenys visoje ES turėtų mėgautis laisve gyventi ir viešai rodyti savo seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, nebijodami netolerancijos, diskriminacijos ar persekiojimo, o visų ES lygių valdžios institucijos turėtų ginti ir skatinti lygybę ir pagrindines visų, įskaitant LGBTIQ asmenis, teises.

Sutikome su pasiūlymu naudoti naujas technologijas, kad būtų geriau įgyvendinamos žvejybos taisyklės ir pagerintas saugumas ir skaidrumas. Vartotojai turėtų žinoti, kada, kur ir kaip yra sugaunami jų perkami produktai. Laivo kamerų (vaizdo stebėjimo) naudojimas norint patikrinti iškrovimo įpareigojimus turėtų būti privalomas. Mes kaip EP nariai reikalaujame, kad būtų sukurtas pažeidimų „Europos Sąjungos registras“, kad būtų centralizuota visų valstybių narių informacija. Turėtume nustatyti ir „tinkamą sankcijų sistemą“ už mėgėjų žvejų padarytus pažeidimus.

ES valstybės narės turi daugiau investuoti į švietimą, sveikatos apsaugą, būstą, paramą šeimai ir vaikų priežiūrą, užtikrindamos, kad šios paslaugos pasiektų visus vaikus. Juk vaikas visų pirma yra vaikas, neatsižvelgiant į etninę kilmę, lytį, tautybę ar socialinę ir ekonominę kilmę, galimybes, migraciją ar gyvenamosios vietos statusą. Didžiulė COVID-19 krizės patirta žala vaikams, dar labiau padidino jų skurdo riziką, smarkiai paveikė jų galimybes mokytis, pakenkė jų fizinei ir psichinei sveikatai ir padidino smurto bei prievartos pavojų. Privaloma sukurti garantijas visiems vaikams.