EP patvirtino ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos taisykles

Europos Parlamentas (EP) patvirtino naują teisės aktą dėl ES kritinės infrastruktūros apsaugos 11-oje svarbiausių sektorių.

Aatnaujintos ES kritinės infrastruktūros apsaugos taisyklės, kuriomis suvienodinamas svarbių objektų pažeidžiamumo vertinimas ir nacionalinių atsparumo strategijų paruošimas. Taisyklėse taip pat numatytas suderintas ypatingos infrastruktūros apibrėžimas, kurį naudos visos ES valstybės.

Teisės aktas apima energetikos, transporto, bankininkystės, finansų rinkų, geriamojo vandens ir nuotekų, maisto (įskaitant gamybą, perdirbimą ir pristatymą), sveikatos, viešojo administravimo, kosmoso erdvės ir skaitmeninę infrastruktūrą. Pagal naująsias nuostatas sugriežtinami ypatingos svarbos subjektams taikomi rizikos vertinimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai.

Nuo šiol ES valstybės turės parengti nacionalines atsparumo strategijas, o tarpvalstybinė komunikacija turės vykti per kiekvienos valstybės bendruosius informacinius centrus. Siekiant skaidrumo, ypatingos svarbos subjektai turės informuoti nacionalines valdžios institucijas apie visus incidentus ir sutrikimus, o šios privalės informuoti visuomenę, kai tai susiję su viešuoju interesu.

 Ankstesnė direktyva dėl ypatingos svarbos infrastruktūros buvo taikoma tik energetikos ir transporto sektoriams. 2018 m. rezoliucijoje dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų Europos Parlamentas paragino šią direktyvą persvarstyti.