EP nariai pritarė šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimui ES 40 proc.

Europarlamentarai antradienį atnaujino ES taisykles, pagal kurias iki 2030 m. ES kai kuriose srityse įpareigota sumažinti teršalų kiekį 40 proc., o Lietuva - 21 proc. palyginti su 2005 m.

Reglamente nustatyti privalomi metiniai kiekvienos ES valstybės išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslai kelių transporto, pastatų šildymo, žemės ūkio ir atliekų tvarkymo srityse, taip pat mažiems pramonės įrenginiams. Pagal šį teisės aktą šiuo metu reglamentuojama apie 60 proc. viso ES išmetamo teršalų kiekio.

Teisės akte 2030 m. teršalų sumažinimo tikslas, palyginti su 2005 m. lygiu, padidinamas nuo 30 proc. iki 40 proc. Visos ES šalys turės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį nuo 10 proc. iki 50 proc. Kiekvienos šalies 2030 m. tikslai grindžiami bendruoju vidaus produktu vienam gyventojui ir ekonominiu veiksmingumu. ES valstybės taip pat kasmet turės užtikrinti, kad jos neviršytų metinių joms nustatytų kvotų.

Pagal priimtas taisykles, ES šalys galės lanksčiai siekti savo tikslų užtikrindamos teisingą ir socialiniu požiūriu sąžiningą pertvarką, tačiau kartu panaikinamos ir bendro ES tikslo siekti neutralumo klimatui trukdančios spragos. Dėl to nustatytos ribos, kurių turi laikytis valstybės, norėdamos sutaupyti ankstesniems metams joms nustatytas kvotas, pasiskolinti iš kitų metų kvotų ir prekiauti kvotomis su kitomis valstybėmis.

EP derybose pavyko užtikrinti, kad valstybių veiksmai šioje srityje būtų viešai skelbiami ir lengvai prieinami.

Po balsavimo pranešėja Jessica Polfjärd (Europos liaudies partija, Švedija) sakė: „Šiuo teisės aktu žengiame didelį žingsnį siekdami ES klimato srities tikslų. Naujomis taisyklėmis dėl nacionalinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslų užtikrinama, kad prisidėtų visos valstybės ir būtų panaikintos esamos spragos. Taigi galime nusiųsti aiškų signalą, kad ES yra rimtai nusiteikusi pasauliniu mastu kovoti už konkurencingą ir veiksmingą klimato srities darbotvarkę.“

Už šį reglamentą balsavo 486 EP nariai, prieš 132, susilaikė 10. Jį dar oficialiai turi patvirtinti ES Taryba. Tuomet jis bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir įsigalios po 20 dienų.