COVID-19: dešimt ES veiksmų atsigavimui skatinti

1. Ekonomikos atkūrimo planas

Siekdama padėti Europai atsigauti po pragaištingų ekonominių padarinių, kuriuos sukėlė koronaviruso pandemija, Komisija pasiūlė įsteigti 750 mlrd. eurų atsigavimo fondą, kuris būtų įgyvendintas šalia atnaujinto ilgalaikio ES biudžeto. Pagal priemonę „Next Generation EU“ lėšos bus telkiamos laikinai padidinant nuosavų išteklių viršutinę ribą iki 2 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų, todėl Komisija galės pasinaudoti savo tvirtu kredito reitingu skolindamasi 750 mlrd. eurų finansų rinkose. EP taip pat siekia, kad Europos Sąjungos ekonomikos atgaivinimas būtų orientuotas į Europos žaliąjį kursą bei ragina neužkrauti naštos ateities kartoms.

2. Parama ES sveikatos sistemoms

9,4 mlrd. eurų „ES – sveikatos labui“ programa sustiprins ES pasirengimą įveikti valstybių sienų nepaisančias grėsmes sveikatai ir sustiprins mūsų šalių sveikatos priežiūros sistemas. Ši programa yra gegužės 27 d. Komisijos pristatyto „Next Generation EU“ atkūrimo plano, kuriuo siekiama pašalinti pandemijos padarytą žalą ir investuoti į ekologišką, skaitmeninę, socialinę ir atsparesnę ES, dalis. EP nariai taip pat ragina sukurti naują savarankišką Europos sveikatos programą.

3. Mažų ir vidutinių verslo įmonių apsauga

Atsižvelgdama į tai, kad krizės pasekmes itin skaudžiai junta mažosios ir vidutinės įmonės, prasidėjus pamdemijai ES suteikė apie 8 mlrd. eurų finansavimą Europos MVĮ. Pasitelkus Europos investicijų fondą, daugiau nei 1 mlrd. eurų buvo nukreipta siekiant skatinti bankus teikti paskolas maždaug 100 tūkst. Europos įmonių.

4. Parama netekusiems darbo

Netekusiems darbo asmenims iniciatyva SURE siūlo iki 100 mlrd. eurų paskolų. Šios lėšos bus skiriamos valstybėms narėms, kad jos galėtų padengti trumpalaikio įdarbinimo išlaidas ir finansuoti darbo vietų išsaugojimo programas.

5. Parama turizmo sektoriui

ES koordinuoja palaipsnį Europos turizmo sektoriaus atvėrimą ir pristato Europą kaip saugią vietą keliauti. ES pristatė gairių ir rekomendacijų rinkinį, kad padėtų valstybėms narėms palaipsniui panaikinti kelionių apribojimus ir leisti turizmo įmonėms atnaujinti veiklą bei paketą, kaip atgaivinti Europos turizmą 2020 m. ir vėliau. ES taip pat pristatė pagalbos transportui piremonių rinkinį, kuris padėtų bendrovėms ir valdžios institucijoms aviacijos, geležinkelių, kelių ir laivybos sektoriuose atlaikyti koronaviruso krizės poveikį.

Kelionėms ir turizmui ES saugiai atnaujinti Komisija taip pat sukūrė naują interneto svetainę „Re-open EU“, kurioje 24 kalbomis teikiama tikralaikė informacija apie sienas ir galimus keliavimo būdus bei turizmo paslaugas valstybėse narėse.

6. Bankininkystės paketas namų ūkiams ir verslui remti

Po 2008 m. finansų krizės ES buvo priimtos taisyklės, skirtos padėti bankams įveikti krizes. Sušvelnintas Kapitalo reikalavimų reglamentas suteiks bankams daugiau reikalingo lankstumo, kad jie galėtų skolinti ir padengti dėl pandemijos susidariusius nuostolius.

7. Pagalba ūkininkams ir žuvininkystei

Nepaisant dėl karantino kilusių daugybės sunkumų, ES žemės ūkio bei žuvininkystės sektoriai ir toliau mus aprūpina saugiais bei sveikais maisto produktais. Atskiri ūkininkai dabar gali gauti iki 7000 eurų kompensacijas, o mažos žemės ūkio maisto produktų įmonės – sulaukti net iki 50 tūkst. eurų pagalbos. ES taip pat įgyvendino pagalbos priemones maisto saugojimui ir lankstesnes paramos rinkai programas.

8. Pagalba ES šalims

Beveik 37 mrld. eurų vertės Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva padeda valstybėms narėms finansuoti kovos su COVID-19 krize priemones. Didžiausias lankstumas reiškia, kad šalių vyriausybės šias lėšas gali investuoti ten, kur jų labiausiai reikia.

9. Valstybės pagalbos taisyklių švelninimas

ES sušvelnino taisykles, reglamentuojančias valstybių narių vyriausybių pagalbą gyventojams ir įmonėms. Laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema leidžia vienai įmonei skirti iki 800 tūkst. eurų dotacijų, teikti nebrangias arba garantuotas paskolas, taip pat teikti pagalbą eksporto verslui.

10. Europos turto apsauga

Krizės metu subjektai iš užsienio ir valstybės subsidijuojami konkurentai gali siekti perimti kai kurias įmones. ES paragino valstybes nares atsijoti pasiūlymus, kurie gali kelti grėsmę ES saugumui arba viešajai tvarkai, ir užtikrinti, kad visiems būtų taikomos sąžiningos konkurencijos taisyklės. Europos Komisija taip pat paskelbė viešas konsultacijas dėl užsienio subsidijų iškreipiamojo poveikio bendrojoje rinkoje klausimų bei išleido gaires dėl Europos ypatingos svarbos turto ir tecnologijų apsaugos.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20200625STO82007/covid-19-desimt-es-veiksmu-atsigavimui-skatinti