Briuselio darbų našta slegia nevienodai

Raimonda RAMELIENĖ Lietuvos žinios

Sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad eu­ro­pi­nės po­li­ti­kos dir­vo­nus arian­tys Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rai dir­ba skir­tin­gai. Vie­nų veik­los in­ten­sy­vu­mas - re­kor­di­nis, ki­ti ste­bi­na pa­sy­vu­mu.

11 mū­sų ša­lies at­sto­vų Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) plu­ša dau­giau nei pus­me­tį. Kaip ro­do EP na­rių dar­bo sta­tis­ti­ką ana­li­zuo­jan­čio tink­la­la­pio mep­ran­king.eu nau­jau­si duo­me­nys, per­si­dir­ba to­li gra­žu ne vi­si. Nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad vien sau­si skai­čiai vi­so eu­ro­par­la­men­ta­rų veik­los mas­to ne­atsk­lei­džia, bet jie ne­abe­jo­ti­nai ga­li su­teik­ti pe­no rin­kė­jams.

Ne­pra­len­kia­ma pir­mū­nė tarp Lie­tu­vos po­li­ti­kų - EP ne­be nau­jo­kė so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Pa­sku­ti­nė vie­ta ten­ka “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” ly­de­riui, per ap­kal­tą nu­ša­lin­tam pre­zi­den­tui Ro­lan­dui Pa­ksui. Į an­trą­jį de­šim­tu­ką pa­te­ku­si V. Blin­ke­vi­čiū­tė - pa­vyz­dys aš­tun­to šim­tu­ko pra­džio­je tūp­čio­jan­tiems de­le­ga­ci­joms vy­rams. Po­li­ti­kų veik­los duo­me­nys tink­la­la­py­je at­nau­ji­na­mi kas­dien, ta­čiau tai ne­tu­ri įta­kos bent kiek ryš­kes­niems rei­tin­gų po­ky­čiams.

Tarp ly­de­rių - nau­jo­kai

V. Blin­ke­vi­čiū­tės pa­sta­ro­jo pus­me­čio ak­ty­vu­mas įver­tin­tas 345 ba­lais. Tarp 751 EP na­rio ji šiuo po­žiū­riu yra 16-a. Aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą - 504 ba­lus - iki šiol yra ga­vęs ita­lų po­li­ti­kas Ni­co­la Ca­pu­to. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad V. Blin­ke­vi­čiū­tė ne­pra­lei­do nė vie­no bal­sa­vi­mo, ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se kal­bė­jo 90 kar­tų, pa­tei­kė 27 klau­si­mus, 32 siū­ly­mus.

An­tra vie­ta pa­gal ak­ty­vu­mą iš Lie­tu­vos at­sto­vų ten­ka EP nau­jo­kui li­be­ra­lui Pe­trui Auš­tre­vi­čiui. Jis tu­ri 262 ba­lus ir tarp vi­sų eu­ro­par­la­men­ta­rų yra 73-ias. Ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se jis kal­bė­jo 21 kar­tą, su­for­mu­la­vo 10 klau­si­mų, pa­tei­kė 38 pa­siū­ly­mus. Ly­de­rių tre­je­tu­ke - taip pat pir­mą ka­den­ci­ją EP dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis (224 ba­lai). Po­sė­džiuo­se jis kal­bė­jo 42 kar­tus, pa­tei­kė 23 pa­siū­ly­mus ir 5 klau­si­mus. Vos ke­tu­riais taš­kais nuo G. Lands­ber­gio at­si­lie­ka so­cial­de­mo­kra­tas Zig­man­tas Bal­čy­tis. Po­li­ti­kas kal­bė­jo 81 kar­tą, už­da­vė 24 klau­si­mus, pa­tei­kė 11 siū­ly­mų.

Aut­sai­de­rių tre­je­tu­kas

Tris kar­tus lė­čiau nei V. Blin­ke­vi­čiū­tė su­ko­si ki­tas EP sen­bu­vis R. Pa­ksas. Jo veik­los in­ten­sy­vy­mas įver­tin­tas 111 ba­lų ir 716 vie­ta. “Tvar­kie­čių" ly­de­ris da­ly­va­vo 42 proc. bal­sa­vi­mų, po­sė­džiuo­se kal­bė­jo 28 kar­tus, pa­tei­kė 11 klau­si­mų ir 20 siū­ly­mų.

Dviem ba­lais dau­giau - 113 - su­rin­ko bu­vęs Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. Jis tu­ri ten­kin­tis 710 vie­ta. Po­li­ti­ko įdir­bis - 26 kar­tus tar­tas žo­dis, 4 klau­si­mai ir 2 pa­siū­ly­mai. Sa­vo tei­si­ne ne­lie­čia­my­be su­si­rū­pi­nęs V. Us­pas­ki­chas iš vi­so da­ly­va­vo 61 proc. vi­sų bal­sa­vi­mų.

Aš­tuo­niais ba­lais “dar­bie­tį” pra­len­kė an­trą ka­den­ci­ją Briu­se­ly­je dir­ban­tis Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Jis yra 701-as tarp vi­sų EP na­rių. Po­li­ti­ko krai­tis - 6 kar­tus tar­tas žo­dis, 2 klau­si­mai ir 13 pa­siū­ly­mų.

Li­ku­sius ke­tu­ris eu­ro­par­la­men­ta­rus pa­gal veik­los in­ten­sy­vu­mą ga­li­ma pri­skir­ti prie vi­du­ti­nio­kų. Pir­mas tarp jų - EP nau­jo­kas li­be­ra­las An­ta­nas Guo­ga, ku­riam su­teik­ta 211 ba­lų. Per pa­sta­rą­jį pus­me­tį ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se jis kal­bė­jo 56 kar­tus, už­da­vė 8 klau­si­mus ir pa­tei­kė 21 siū­ly­mą. Ig­na­li­nos ra­jo­no me­ro kė­dę į eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą iš­kei­tu­sio Bro­nio Ro­pės veik­la įver­tin­ta 170 ba­lų (340-as tarp EP na­rių). Dis­ku­si­jo­se šis po­li­ti­kas kal­bė­jo 40 kar­tų, už­da­vė 14 klau­si­mų ir pa­tei­kė 4 pa­siū­ly­mus. “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” par­ti­ją an­tra­die­nį pa­li­ku­sio il­ga­me­čio jos na­rio Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio dar­bų įver­ti­ni­mas - 152 ba­lai ir 504 vie­ta. Bu­vęs “tvar­kie­tis” per po­sė­džius kal­bė­jo 13 kar­tų, pa­tei­kė 3 klau­si­mus ir 22 pa­siū­ly­mus.

An­trą ka­den­ci­ją EP dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Sau­dar­gas per pus­me­tį dau­giau dė­me­sio bent vie­nai par­la­men­ti­nės veik­los sri­čiai ne­pa­de­mons­tra­vo. Vi­so­se dar­bų ak­ty­vu­mą at­spin­din­čio­se gra­fo­se įra­šy­tas vie­nin­te­lis skai­čius - 0. Vis dėl­to Lie­tu­vos po­li­ti­kas da­ly­va­vo be­veik 90 proc. vi­sų EP vy­ku­sių bal­sa­vi­mų, už tai jam skir­ti 128 ba­lai. LŽ duo­me­ni­mis, A. Sau­dar­go ak­ty­vu­mą pri­stab­dė svei­ka­tos prob­le­mos.

Spe­ci­fi­nė veikla

P. Auš­tre­vi­čius pri­si­pa­ži­no ne­si­ti­kė­jęs, kad dar­bas EP ga­li bū­ti toks įdo­mus. “Ti­krai ne­no­riu nu­ver­tin­ti na­cio­na­li­nių par­la­men­tų lyg­mens, bet veik­la EP - ypa­tin­ga”, - LŽ sa­kė EP Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis po­li­ti­kas. Anot jo, šiam ko­mi­te­tui pri­klau­so 70 eu­ro­par­la­men­ta­rų. “Tai skir­tin­gų vals­ty­bių, įvai­rių po­li­ti­nių pa­krai­pų at­sto­vai, ku­riems rei­kia ras­ti bend­rą spren­di­mą. To­dėl pri­sta­ty­ti Lie­tu­vai, o kar­tu ir vi­sam mū­sų re­gio­nui svar­bius klau­si­mus rei­kia su­ge­bė­ti. Nes kon­ku­ren­ci­ja yra la­bai di­de­lė. Man tai - di­džiu­lė pa­mo­ka. To­liau mo­kau­si ir ma­tau ga­li­my­bių to­bu­lė­ti”, - tei­gė P. Auš­tre­vi­čius.

Anot jo, “už­si­da­rius sa­vo po­li­ti­nė­je gru­pė­je ar na­cio­na­li­nė­je de­le­ga­ci­jo­je”, grės­tų pra­ras­ti par­amą ir pri­ta­ri­mą. Pa­klaus­tas, ko­dėl, jo ma­ny­mu, da­lis ko­le­gų EP yra to­kie pa­sy­vūs, P. Auš­tre­vi­čius pa­šmaikš­ta­vo, kad kai ku­rie jų tik at­ly­gi­ni­mą gau­na Briu­se­ly­je, o dir­ba na­mie. “Jie dau­giau lai­ko pra­lei­džia Lie­tu­vo­je, daž­niau ma­to­mi, dau­giau kal­ba. Bet ma­nau, kad rei­kia ap­sisp­ręs­ti, kur no­ri dirb­ti. Bū­da­mas EP na­rys pri­va­lai da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se, dis­ku­si­jo­se, pa­si­ta­ri­muo­se, bal­suo­ti. O ir po­sė­dy­je ne­ga­li ty­lė­ti, tu­ri siek­ti su­ta­ri­mo, nes tik tuo­met bus re­zul­ta­tas”, - aiš­ki­no li­be­ra­las.

Sa­vo pa­sy­vu­mą EP R. Pa­ksas tei­si­no sa­vi­val­dos rin­ki­mais. “E­su par­ti­jos pir­mi­nin­kas, ir pa­si­ren­gi­mas rin­ki­mams ati­ma daug lai­ko”, - LŽ ti­ki­no po­li­ti­kas. Kar­tu jis pri­si­pa­ži­no tu­rė­jęs kai ku­rių “as­me­ni­nių prob­le­mų”, apie ku­rias vie­šai kal­bė­ti ne­no­ri. Ta­čiau R. Pa­ksas vy­lė­si, kad šių me­tų jo dar­bo EP re­zul­ta­tai bus ne pra­stes­ni nei pra­ėju­sios ka­den­ci­jos me­tu. “Vis­kas stos į sa­vo vie­tas“, - sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Raimonda RAMELIENĖ raimonda@lzinios.lt 2015-02-19 06:00

 

LIETUVOS ŽINIOS

LRT.LT

15MIN

Kauno diena  Vilniaus diena

BALSAS