Netrukus: EP nariai renkasi į pirmąją sesiją po rinkimų

Antradienį susirinks naujosios kadencijos Europos Parlamentas. Trečiadienį EP nariai ateinantiems dvejiems su puse metų rinks Parlamento pirmininką.

Rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos (50 proc. + 1 balsas), per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių. Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.

Trečiadienį taip pat bus išrinkti 14 pirmininko pavaduotojų, o ketvirtadienį – penki kvestoriai. Kartu jie sudarys Parlamento Biurą.

Trečiadienį europarlamentarai taip pat balsuos dėl to, kiek narių sudarys nuolatinius ir laikinuosius Parlamento komitetus. Komitetai nagrinėja naujus teisės aktus, siūlo pakeitimus ir skiria derybų su Taryba grupes įvairioms sritims, nuo transporto iki vartotojų teisių apsaugos.

Ketvirtadienį EP nariai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donald Tusk ir Europos Komisijos pirmininku Jean-Claude Juncker aptars birželį surengtus Europos Vadovų Tarybos susitikimus.

Europos Parlamento informacija.