EP savaitė: neeilinė plenarinė sesija kovos su COVID-19 priemonėms patvirtinti ir 25 socialdemokratų pasiūlymai krizei įveikti

Mes išreiškėme tvirtą paramą ES veiksmams siekiant pažaboti COVID-19 pandemiją bei paraginome ES valstybes veikti vieningai. Dėl skubių priemonių, skirtų padėti žmonėms ir įmonėms įveikti krizę, balsavome per rekordiškai trumpą laiką: praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai Europos Komisija pateikė pasiūlymus. Balsavimas vyko nuotoliniu būdu.

Remiame Europos Komisijos pasiūlytas precedento neturinčias priemones, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms įveikti pandemiją ir sušvelninti jos padarinius. Vykdydamas savo vaidmenį, Parlamentas paspartinto šių iniciatyvų įgyvendinimą.

Balsavome dėl pirmų trijų EK pasiūlytų priemonių, kurios turėtų padėti stabdyti COVID-19 plitimą ir kovoti su jo ekonominiais padariniais.

Pritarėme investicijų iniciatyvai, kuri leistų ES valstybėms skirti 37 mlrd. eurų iš sanglaudos fondų kovai su koronaviruso protrūkio padariniais. Apie 1.5 mlrd. eurų iš šios sumos bus skirta Lietuvai.

Komisija pasiūlė šiais metais atsisakyti įsipareigojimo reikalauti, kad valstybės narės grąžintų nepanaudotą išankstinį finansavimą iš struktūrinių fondų. Tai sudaro apie 8 mlrd. EUR sumą iš ES biudžeto, kurią valstybės narės galės panaudoti 29 mlrd. EUR struktūriniam finansavimui visoje ES papildyti. Tai veiksmingai padidins 2020 m. investicijų sumą ir padės anksčiau laiko panaudoti dar nepaskirstytą 28 mlrd. EUR sanglaudos politikos finansavimą pagal 2014–2020 m. sanglaudos politikos programas.

Taip pat pritarėme, kad 800 mln. eurų iš ES Solidarumo fondo galėtų būti skirti valstybėms narėms šios krizės pasekmėms švelninti. Komisija pasiūlė išplėsti ES solidarumo fondo lėšų naudojimo paskirtį – įtraukti ir visuomenės sveikatos krizes, kad jo lėšas būtų galima naudoti, kai to reikia labiausiai nukentėjusioms valstybėms narėms.

Taip pat pritarėme Komisijos siūlymui sustabdyti tuščių lėktuvų skrydžius. Europos Komisija inicijavo Reglamento 95/93 pakeitimą, kuriuo pasiūlė suspenduoti „ use it or lose it “ (80/20) taisyklės taikymo suspendavimą racionaliam laikotarpiui.

Labai greitai pasaulyje paplitus SARS-CoV-2 virusui ir valstybėms vienai po kitos įvedant skrydžių ar asmenų judėjimo apribojimus, oro vežėjai yra priversti atšaukti daugumą skrydžių arba pastaruoju metu ir visiškai stabdyti veiklą. Dėl šios priežasties jau dabar aišku, kad dauguma, jei ne visi oro vežėjai, ES oro uostuose nesugebės išnaudoti 80 proc. jiems priskirtų laiko tarpsnių 2020 vasaros sezonui, tuo labiau, kad šiuo metu neįmanoma pasakyti, kada judėjimo ar skrydžių draudimai bus sušvelninti.

Europos Parlamento socialdemokratų frakcija taip pat pateikė 25 siūlymus kaip kovoti su pandemija ir jos pasekmėmis. Pagrindinė mūsų mintis – šį iššūkį galime įveikti tik solidariai veikdami kartu.

Socialdemokratų kovos su COVID-19 pandemija veiksmų planas: 25 pasiūlymai krizei įveikti

NEATIDĖLIOTINI VEIKSMAI

 1. ES masto investicijos į mokslinius tyrimus ir veiksmingą dalijimąsi duomenimis siekiant veiksmingo gydymo ir galimos vakcinos nuo COVID-19, kuri turi būti prieinama visiems.
 2. ES masto esminės medicinos įrangos, medžiagų ir reikmenų kaupimas, labai paveiktų regionų tyrimų rinkinių teikimas, veiksmingas ir lankstus bendras medicininių atsargų pirkimas, visuomenės sveikatos agentūrų (ECDC, EMA) stiprinimas sutelkiant visas Europos lygmeniu prieinamas visuomenės sveikatos priemones.
 3. Neatidėliotinas koronarinių obligacijų, garantuojamų Europos centrinio banko pirkimo programos, sukūrimas.
 4. Europos stabilumo mechanizmo (ESM) aktyvinimas specialia kredito linija, kad būtų išvengta nacionalinių valstybės obligacijų palūkanų normų skirtumo be papildomų makroekonominių sąlygų.
 5. Pradėti taikyti laikiną Europos minimalių pajamų sistemą, siekiant apsaugoti visų rūšių darbuotojus, savarankiškai dirbančius ir mažas pajamas gaunančias šeimas.
 6. Paskolų garantija pirmųjų būstų savininkams, siekiant užkirsti kelią hipotekos įsipareigojimų neįvykdymui, kartu su specialia nuomininkų apsaugos nuo iškeldinimo schema krizės metu.
 7. Užtikrinti nuolatinį pagrindinių prekių ir gyvybiškai svarbių medicinos ir apsaugos priemonių tiekimą ir platinimą bendrojoje rinkoje.
 8. Valstybės pagalbos sistemoje turi būti suteiktas visiškas lankstumas, įskaitant 107 straipsnio 3 dalies taikymą "rimtiems sutrikimams atitaisyti" ir Komisijos siūlomos naujos laikinosios sistemos įgyvendinimą, jei reikia atsigavimo etape.
 9. Užtikrinti patikimą maisto tiekimą iš žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto verslo per ir po staigios sveikatos krizės, užtikrinant jų tolesnę gamybą ir be kliūčių transportavimą visoje bendrojoje rinkoje.
 10. Geresnis valstybių narių veiklos koordinavimas ir dalijimasis informacija, susijusia su sienų uždarymu ir apribojimais, įskaitant žaliąsias juostas, skirtas tiekimo grandinėms apsaugoti.
 11. Įdiegti nedarbo perdraudimo išmokų sistemą ir laikiną Europos užimtumo garantiją, kad būtų galimai spręsti masiško nedarbo problemą, atsižvelgiant į atsigavimo spartą. Šie pasiūlymai turėtų būti grindžiami išsamia Europos socialinio atgaivinimo strategija ES ir nacionaliniu lygmenimis, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, apsaugant darbuotojų teises ir užtikrinant gerovę visiems.
 12. Priimti visapusišką kovos su skurdu strategiją ir stiprinti socialinės apsaugos sistemas. Europos socialinis atsigavimas turėtų būti sutelktas į pažeidžiamiausius asmenis, įskaitant vaikus ir nepilnus namų ūkius.
 13. Skaitmeninės atskirties mažinimas ir investicijos į kokybišką prieigą prie interneto, visų pirma siekiant remti mokymąsi internetu ir mokymąsi atokiose vietovėse, taip pat mokestinės  lengvatos asmenims ir šeimoms įsigyti kompiuterius ar planšetes.
 14. Imtis prevencinių priemonių pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, kurie yra migrantų antplūdžio valdymo ir sulaikymo centruose.
 15. Komisija ir valstybės narės turėtų įtraukti visas Vakarų Balkanų šalis į ES platformas ir mechanizmus kovai su COVID-19.
 16. ES turi parodyti tarptautinį solidarumą. PSO įsteigė COVID-19 solidarumo reagavimo fondą. Palankiai vertiname tai, kad per PSO bus skirta 25 mln.eurų.

VIDUTINĖS TRUKMĖS VEIKSMAI

 1. Investuoti ir kurti Europos visuomenės sveikatos sistemas, skatinant valstybes nares į savo nacionalines sveikatos priežiūros sistemas įdarbinti medicinos darbuotojus, aprūpinant juos pakankamais resursais, atlyginimus ir medicinos įranga.
 2. Pakankami ES ištekliai įgyvendinant plataus užmojo 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą. Akivaizdu, kad net 1,3 proc. Europos Parlamento pasiūlytų BNP nepakaks, kad šiomis aplinkybėmis būtų galima atsigauti po šios krizės.

ILGALAIKIAI VEIKSMAI

 1. Papildyti neatidėliotinus Europos Centrinio banko ir Europos stabilumo mechanizmo veiksmus įsteigiant Europos iždą, įgaliotą stabiliai išleisti euroobligacijas.                Būtina remti nuolatines valstybių narių pastangas pagreitinti ir stabilizuoti ekonomikos ir socialinį atsigavimą ir suteikti finansines paskatas siekiant ilgalaikio tvaraus vystymosi ir Europos žaliojo susitarimo.
 2. Reformuoti Europos fiskalines taisykles, kad būtų užtikrintas jų anticiklinis pajėgumas, ir paversti jas paskatomis patenkinti didelius viešųjų investicijų poreikius, atsirandančius dėl Europos žaliojo susitarimo. Galutinis tikslas – užtikrinti aplinkos, ekonominį ir socialinį tvarumą ir vienodą perėjimo naštos pasidalijimą.
 3. Peržiūrėti ir išplėsti ES nuosavus išteklius (Sutarties 311 straipsnis), siekiant sumažinti valstybių narių BNP įnašus ir padidinti naujų pajamas, būtinas naujai Europos politikos darbotvarkei ir prioritetams įgyvendinti.
 4. Nauja metinė tvaraus augimo apžvalga, skirta peržiūrėti dabartinį Europos semestrą. Jis turėtų būti naudojamas kaip svertas siekiant JT darnaus vystymosi tikslų.
 5. Nauja Europos pramonės politika, kad ji taptų ne tik konkurencingesnė, bet ir atsparesnė pasauliniams sukrėtimams. Tai taip pat turėtų paskatinti didesnę vaistų ir farmacinių sudedamųjų dalių, medicinos prietaisų, įrangos ir medžiagų gamybą ES. Jei šios srities strateginėms korporacijoms kiltų išlikimo grėsmė krizės sąlygomis, galimas valstybės įsikišimas, netgi privatizuojant įmones. Šiai sričiai turėtų būti mobilizuotas naujasis Pereinamojo laikotarpio fondas o jo taikymo sritis turėtų sudaryti sąlygas remti medicinos produktų ir įrangos pramoninės veiklos plėtrą.
 6. Tvirta ir gerai finansuojama regioninė ir sanglaudos politika yra gyvybiškai svarbi priemonė siekiant remti darnų ekonomikos ir socialinį atsigavimą visoje ES. Kartu turėtų būti supaprastintos prieigos prie fondų procedūros.
 7. Didinti Europos atsparumą mokantis iš visų dabartinės krizės pamokų, susijusių su nepakankamu ekstremalių situacijų planavimu ir reagavimo į ekstremalias situacijas pajėgumais sveikatos, ekonomikos ir socialinėje srityse. Europos Komisija artimiausiu metu turėtų pateikti Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl plataus užmojo Europos atsparumo strategijos, įskaitant klimato kaitos poveikį.