RUGSĖJIS

Pittella laiške Tuskui: Rumunija ir Bulgarija privalo pagaliau tapti pilnomis Šengeno narėmis

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-letter-tusk-romania-and-bulgaria-must-finally-become-full-members-schengen

28/09/2017 BERNAS, Jan ; ALLAN, Tim

Šiandien S&D frakcija laiške, adresuotam Europos Vadovų Tarybos prezidentui, Donaldui Tuskui, pareikalavo imtis visų būtinų žingsnių, kad užtikrintų Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Šengeno erdvę.

Laiške, S&D frakcijos prezidentas, Gianni Pittela, rašė:

„Mūsų frakcija jau seniai prašo, kad Šengeno erdvė būtų išplėsta tam, kad Rumunija ir Bulgarija būtų įtrauktos. Abi valstybės atitinka reikalavimus, pateiktus Europos Komisijos. Tą puikiai pastebėjo prezidentas Junkeris savo kasmetinėje kalboje ir apie tai buvo kalbama vakarykštėje rekomendacijoje Europos Vadovų Tarybai.

Keliavimas be valstybinių sienų yra vienas iš ES nuopelnų ir yra teisinga, kad visi piliečiai gali iš to pasipelnyti. Mes skatiname Europos Vadovų Tarybos prezidentą Donaldą Tuską imtis atitinkamų veiksmų, kad abi valstybės nedelsiant taptų pilnomis Šengeno erdvės narėmis. Pats laikas, kad rumunai ir bulgarai nustotų būti laikomi antrarūšiais Europos piliečiais.”

 ES industrinė politika: Socialdemokratai reikalauja nuoseklios, į ateitį orientuotos, sociališkai ir ekologiškai tvarios strategijos

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eu-industrial-policy-sds-call-coherent-future-oriented-and-socially-and-environmentally

28/09/2017 MARTIN DE LA TORRE, Victoria

Kalbėdama aukštos klasės seminare šiandien Europos Parlamente, Martina Werner MEP, socialdemokratų spaudos atstovė pramonės klausimais, sakė, kad praeitos savaitės Komisijos komunikavimas dėl būsimos pramonės politikos buvo geras, bet per vėlai padarytas, pirmas žingsnis. 

Mes turime užtikrinti darbus ir augimą Europoje. Komisija turi atsakomybę pateikti konkrečius pasiūlymus, kad duotų ES pramonei tinkamą reguliavimo sistemą. Tik tada ji galės klestėti globalizuotame kontekste.

Socialdemokratų viceprezidentė Kathleen van Brempt sakė:

„Mes turime suvokti, kad pramoninė politika ir progresyvi energijos politika turi eiti ranka rankon. Parama energijos vartojimo efektyvumui ir pereinamojo laikotarpio energetikai, ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinantiems energijos šaltiniams, yra būtina mūsų Sąjungos ateičiai.
 
Edouard Martin, Socialdemokratų pranešėjas apie metalo pramonę ir šešėlinis pranešėjas dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos tarė:
 
„Pramonė yra labai svarbi Europai. Mums reikia, kad pramonė dirbtų, norėdami pagerinti mūsų piliečių gyvenimo kokybę. Mums reikia sąžiningos prekybos, siekiant išvengti liberalios doktrinos, kuri norėtų mus įtikinti, kad sprendimas yra mažesnės gamybos sąnaudos. Tai nėra sprendimas!“

 Europos Socialistai ir Demokratai reikalauja tikros partnerystės su Afrikos šalimis.

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/european-socialists-and-democrats-call-real-partnership-africa

28/09/2017 KOMODROMOS, Dimitris

Mes, Europiečiai, norime ir turime stiprinti mūsų bendradarbiavimą su Afrikos šalimis visais lygiais. Afrika – žemynas, apdovanotas neaprėpiamais ištekliais, ypač – žmonėmis“, teigė S &D frakcijos prezidentas, Gianni Pitella, konferencijoje apie Afrikos ateitį. Ši konferencija vyksta kaip dalis antrosios „Afrikos Savaitės“, organizuotos socialdemokratais Europos Parlamente Briuselyje, kuri baigsis Rugsėjo 28 dieną. „Mes norime surasti naują, subalansuotą bendradarbiavimo formą su Afriką, kuri suteikia naudos demokratijai ir gerbia žmonių teises. Mes reikalaujame tikros ir sustiprintos partnerystės su Afrika.

Naujas Europos išorės investicijų planas Afrikoje, pagal kurį galima skirti  iki 44 mlrd. EUR turimų lėšų, turi pradėti būti įgyvendintas, kad sukurtume darbo vietas jauniems žmonėms ir paremtume smulkių ir vidutinių verslų veiklą. „Mes norime išplėsti Erasmus programą, ne tik studentams, bet ir jauniems Afrikos verslininkams.

Esame pasirengę atverti teisėtus imigracijos kelius. Turime uždaryti slaptus imigracijos kanalus, kuriuose kyla žmonių išnaudojimas ir vergovė.

Mūsų likimas ir mūsų misija yra glaudžiai susiję, todėl mes, europiečiai ir afrikiečiai, turime glaudžiai bendradarbiauti.

* 2017 m. Afrikos savaitė, kurią S & D frakcija Europos Parlamente surengė tema "Jaunimas ir Afrikos ateitis", daugiausia dėmesio skiriama moterų ir jaunų žmonių teisių stiprinimui, skaitmeninimo galimybėms ir iššūkiams, švietimo ir verslumo skatinimui.

 Pittella: ES Komisija galiausiai pripažįsta būtinybę persvarstyti Dubliną

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-eu-commission-finally-acknowledges-need-revise-dublin

27/09/2017 BERNAS, Jan

S&D frakcijos prezidentas Gianni Pittella, vadovaujantis šiandieniu Migracijos komisarų kolegijos sprendimu, pareiškė:

„Po daugiau nei trejų metų visa ES komisarų kolegija galutinai priėmė ir netiesiogiai išdėstė būtinybę persvarstyti Dublino reglamentą. Taip, migracijos klausimui reikia europinio požiūrio. Taip, readmisijos politika turi būti vykdoma tik su formaliomis europinėmis priemonėmis. Taip, reikia sukurti teisėtus migrantų kanalus, kurie būtų atverti ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Tikimės, kad siūlomi bandomieji projektai su ES nepriklausančiomis šalimis viršys ribojamą „mėlynosios kortelės“  metodą.

Tačiau, nežiūrėdami į teigiamą požiūrį, pateiktą šiandien Komisijos, mes turime išrekšti savo susirūpinimą ir nusivylimą dėl labai jautraus skyriaus apie „nelydimus nepilnamečius“. Mes negalime, jokiu būdu, sutikti su nepilnamečių sulaikymo idėja, kaip numato Komisijos pasiūlymas. Atvirkščiai, mes pilnai įsitikinę, kad greitas ir supaprastintas procesas turėtų būt užtikrintas ir taikomas „nelydimiems nepilnamečiams.

Dabar turime pamatyti, kad valstybės narės rimtai imtųsi šių rekomendacijų, o kitame ES tarybos aukščiausiojo lygio susitikime mes norime imtis konkrečių veiksmų jų įgyvendinimui“.

 Pittella ir Valenciano: Katalonijos prezidentas turėtų nedelsdamas atšaukti neteisėtą referendumą

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-and-valenciano-president-catalonia-should-immediately-call-illegal-referendum

21/09/2017 BERNAS, Jan; MARTIN DE LA TORRE, Victoria

Ispanijos ir Katalonijos socialistai ragina Katalonijos prezidentą nedelsiant atšaukti neteisėtą referendumą, kad kuo greičiau sudarytų sąlygas politiniam dialogui.

 Europos socialistai, taip pat Europos Sąjungos institucijos, remia konstitucinį teisėtumą ir teisės aktų vykdymą. Mes palaikome daugiau nei 120 didžiųjų socialistų, kurie, kaip ir mes, tiki, kad demokratija gali būti garantuota ir institucijos gali būti apsaugotos tik laikantis įstatymų.

Bet kokios priemonės ir veiksmai, kurių imamasi teisėtumui ginti, teisminiam stebėjimui ir teismo sprendimui priimti, turi būti demokratiškai remiami. Tai, kas yra pavojuje, yra demokratinės sistemos išlikimas. Sistemos, kurios niekas jokiomis aplinkybėmis negali pažeisti. Ispanija yra konsoliduotas demokratinis režimas, ir Katalonija turi ir toliau turėti savo savivaldą, kuriai garantuota ši demokratinė sistema. Europoje nėra dėl to abejonių.

Todėl mes remiame teisinį teisingumą Ispanijoje, nes tai garantuoja sambūvį, teisinių procedūrų laikymąsi ir leidžia įgyvendinti būtinas reformas. Katalonijos vyriausybės surengtas referendumas aiškiai prieštarauja Ispanijos konstitucijai ir Europos Tarybos Venecijos Komisijai. Jis neturi teisinio pagrindo tarptautinės teisės atžvilgiu.

 Kaip jau darė Ispanijos socialistai, mes reikalaujame, kad būtų atidaryti tiek teisiniai, tiek politiniai dialogo kanalai. Ispanų socialistai sugebėjo įsteigti Parlamentinį komitetą Ispanijos teritorijos modelio studijavimui ir modernizavimui.

Mes bendrai raginame palaikyti ramybę ir taiką. Atsižvelgiant į proporcingumo ribas, visada būtina laikytis teisinės valstybės principų.“

 S&D palaiko pasiūlymus stiprinti finansų rinkų priežiūrą

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-back-proposals-strengthen-supervision-financial-markets

20/09/2017, HELIN-VILLES, Solange

Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcija šiandien pritarė Europos Komisijos planui reformuoti finansų rinkos dalyvių mikrolygio rizikos ribojimo priežiūros struktūrą.


Architektūrą sudaro trys institucijos: Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos vertybinių popierių rinkos institucija (EVPRI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI). Šios valdžios institucijos buvo įdiegtos po 2008 m. Finansų krizės.

S&D frakcijos spaudos atstovas, atsakingas už ekonomikos ir pinigų reikalus, Pervenche Berès, sakė:

„Esame patenkinti Komisijos planu stiprinti ir plėsti Europos priežiūros institucijų vaidmenį. Svarbu stiprinti savo kompetenciją tiesioginei įmonių priežiūrai, atsižvelgiant į kiekvienos rinkos specifiškumą, taip pat iš trečiųjų šalių, ypač "Brexit" kontekste.

Vis dėlto mes būsime atsargūs dėl siūlomos valdymo ir demokratinės kontrolės, kurią turės taikyti Europos Parlamentas, detalių. Mes taip pat norime užtikrinti, kad ši reforma padidintų vartotojų apsaugą. Mes atkreipiame dėmesį į Komisijos pasiūlymą pakeisti valdybą vykdomąja valdyba. Šios naujos valdybos turi būti subalansuotos, atsižvelgiant į Europos centrinio banko prerogatyvas ir leisti tikrus įsikišimo ir tarpininkavimo įgaliojimus tarpvalstybinių konfliktų atvejais.

 Mes mielai priimame nuostatas dėl tvaraus finansavimo. Klimato kaita reikalauja, kad atsižvelgtume į naujus rizikos veiksnius, vertindami finansinį stabilumą. Taip pat būtinas finansų sektoriaus orientavimasis į investicijas, skatinančias ekologinį perėjimą. Komisijos pasiūlymai eina teisinga kryptimi.“

 

S&D frakcija atmetė užpuolimą prieš UNRWA

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-reject-attack-against-unrwa

14/09/2017 BERNAS, Jan; KOMODROMOS, Dimitris

Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcija nepritaria EFDD grupės manipuliaciniam išpuoliui prieš UNRWA - JT agentūrą, kuri beveik septynerius metus teikia apsaugą ir pagalbą Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose - Europos Parlamente ir toliau tvirtai remia agentūrą.

Europos Parlamento narys S&D frakcijos prezidentas Gianni Pittella sakė:

"Mes smerkiame nedidelės mūsų parlamento narių mažumos veiksmus, kuriuos šiandien aptarė UNRWA panaikinimas mūsų plenarinėje sesijoje. UNRWA, kuri pastaraisiais metais teikia esminę pagalbą Palestinos pabėgėliams ir pastaraisiais metais, reikalauja mūsų paramos. Todėl Europos Sąjunga turėtų ištirti, kaip toliau stiprinti mūsų paramą agentūrai, o ne klausytis nepateisinamų kaltinimų.

Mes turime pasakyti tai aiškiai ir garsiai: UNRWA yra sprendimo dalis, o ne problema, kai reikia užtikrinti stabilumą Viduriniuose Rytuose šiandien ir pasiekti teisingą ir tvirtą taiką tarp izraeliečių ir palestiniečių rytoj. Reikia tikros politinės valios, kuri privestų prie apčiuopiamų rezultatų taikos procese ir prie dviejų valstybių sprendimo, o ne UNRWA likvidacijos. Mes protestuojame prieš šią plenarinę diskusiją, kurios tikslas yra manipuliuoti Europos visuomene.“

 Socialdemokratai smerkia Erdoğano antidemokratinius veiksmus ir ragina Turkijos žmones likti artimiems ES

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sds-condemn-erdo-s-anti-democratic-actions-and-encourage-turkish-people-remain-close-eu

12/09/2017 KOMODROMOS, Dimitris

Po diskusijų Europos Parlamente šią popietę dėl Turkijos ir ES santykių, Europos Parlamento vadovaujantis derybininkas dėl Turkijos, Europos Parlamento narys Socialdemokratas Kati Piri sakė:

„Turkijos ir ES santykiai yra spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos darbotvarkėje. Todėl verta prisiminti, kad praėjusią liepą didžioji dauguma Europos Parlamento ragino oficialiai nutraukti stojimo derybas su Turkija, jei konstituciniai pakeitimai bus implementuoti nepakeisti.

„ocialdemokratai negali toleruoti nuolatinių pagrindinių teisių pažeidimų be jokių pasekmių. Prezidentas Erdoğanas yra atsakingas už prastą demokratinę būseną, kurioje yra Turkija, ir kaip šalis kandidate į ES, tai turi turėti pasekmių.

Nors akivaizdu, kad, valdant šiai vyriausybei, Turkija netaiko net minimalių žmogaus teisių normų, ES neturėtų atimti Turkijos žmonėms numatytos Europos ateities. Pokyčiai įmanomi ir Turkijoje.“

Socialdemokratų viceprezidentas Viktoras Boştinaru pridūrė:

"Šiandien turime politinę sistemą Turkijoje, kurioje skirtumas tarp nuomonės ir kritiško požiūrio yra didžiausias blogis. Mes turime 160 žurnalistų kalėjime - tiek turkų, tiek Europos piliečių - kartu su tūkstančiais akademikų, be jokių kaltinimų ar teismo procesų. Žinoma, negalime su tuo sutikti. Europos Parlamentas jau praeitą liepą aiškiai išdėstė savo poziciją.

Mes turime apsvarstyti ir faktą, kad gali nutrūkti bendravimas su Turkija ir reikalai gali smarkiai pablogėti. Turkija yra svarbi valstybė su įvairialype visuomene, kurioje labai daug žmonių yra surišti su ES vertybėmis. Mes turime už juos kovoti, turime būti tvirti žmonių teisių, laisvės ir demokratijos atžvilgiu, taip pat išlaikydami paprastą ir konstruktyvų bendravimą su Turkija.“

 Parlamentas remia "WiFi4EU" - aukštos kokybės internetą visoje ES viešosiose erdvėse

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/parliament-backs-wifi4eu-bringing-high-quality-internet-public-spaces-across-eu

12/09/2017 ALLAN, Tim

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino schemą, pagal kurią „WiFi“ bus galimas prie viešųjų erdvių, pvz., Parkų, aikščių ir viešųjų pastatų visoje Europoje. Šis susitarimas, pavadintas "WiFi4EU", suteiks kokybišką internetą 6000-8000 bendruomenėms visoje Europoje.

Socialdemokratų viceprezidentas, atsakingas už skaitmeninę sąjungą, Josef Weidenholzer MEP, sakė:

“Ši schema duoda 120 mln. eurų, kad „WiFi“ viešose vietose Europoje būtų prieinamas visiems. Mums buvo labai svarbu, kad būtų geras geografinis balansas tarp ES narių, kad užtikrintume, kad ši schema pagerintų gyvenimą kuo daugiau europiečių. Skaitmeninimas Europai duoda milžiniškų ir teigiamų pokyčių, bet mes turime įsitikinti, kad vykstančių procesų tempas nepalieka nieko užnugaryje.“

Europos Parlamento derybininkas dėl "WiFi4EU", socialdemokratas Carlosas Zorrinho sakė:

„Visi europiečiai turi turėti prieigą prie kokybiškų „Wi-Fi“ ryšių, nesvarbu, kur jie gyvena, ar kiek jie uždirba. Finansavimas leis vietos bendruomenėms investuoti į pažangiausią infrastruktūrą, siekiant užtikrinti kokybišką ryšį viešosiose vietose visoje Europoje. Ilgainiui turėsime įvesti „WiFi4EU“ į kiekvieną miestą ir kaimą, kad visi galėtų naudotis geros kokybės „WiFi“ viešosiose erdvėse“.

 Pittella: Kenija yra labai svarbi Afrikos šalis. Teisėkūra ir racionalus rinkimų procesas turi išlikti

http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/pittella-kenya-crucial-country-africa-rule-law-and-peaceful-electoral-process-must-prevail

01/09/2017 BERNAS, Jan

Pasibaigus Kenijos aukščiausiojo teismo precedento neturinčiam sprendimui dėl paskutinių prezidento rinkimų rezultatų anuliavimo, Socialdemokratų grupės lyderis Gianni Pittella kartu su grupės narėmis Tanja Fajon ir Julie Ward dalyvavo Europos Parlamento rinkimų stebėjimo procese misija, pareiškė:

"Kenija yra svarbi šalis ne tik Rytų Afrikai, bet ir visam žemynui. Aukščiausiojo teismo precedento neturėjimas neturėtų kelti pavojaus sunkiai laimėtam demokratiniam stabilumui, pasiektam po 2007 m. Bėdų, ypač sustiprinus konstituciją 2010m. Todėl mes raginame visas susijusias šalis, ypač du pagrindinius kandidatus - Uhuru Kenyatta ir Raila Odinga, laikytis teisinės valstybės principų ir demokratinių procedūrų, kad būtų užtikrintas taikus ir reguliarus rinkimų procesas.

Mes ryžtingai raginame visus Kenijos piliečius susilaikyti nuo bet kokio smurto ar bauginimo, galinčio destabilizuoti demokratines institucijas. Tarptautinė bendruomenė, ypač Europos institucijos, atidžiai stebės besikeičiančią Kenijos situaciją.“